คุณภาพบริการพยาบาลตามการจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประภา ปัญญาเพียร. คุณภาพบริการพยาบาลตามการจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.


ประภา ปัญญาเพียร (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการจัด
อัตรากำลังบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษด้านมาตรฐานเชิงกระบวนการ และด้าน มาตร ฐานเชิงผลลัพธ์ ตลอดจนเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการพยาบาลระหว่าง

ทีมการ พยาบาลในกลุ่มหอผู้ป่วยที่มีอัตรากำลังบุคลากรสูงกว่ากับต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยการจัดอัตรา

กำลัง กลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาคือ ทีมการพยาบาลของหอผู้ป่วยสามัญ 13 ทีม ที่ให้บริการพยาบาล

แก่ผู้ป่วยรับ ใหม่ จำนวน 130 คน และผู้ใช้บริการจำนวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบประเมิน คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลของกองพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยนำมาจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการ

พยาบาลของกอง การพยาบาล นำไปเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วหาความเที่ยงโดยคำนวณค่า

สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ ค รอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที

ลการวิจัยพบว่า
1) คุณ
ภาพบริการพยาบาล ด้านมาตรฐานเชิงกระบวนการ จากการประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติการ พยาบาลของทีมพยาบาลทั้งหมดโดยรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 168.64 มี

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.44 คิดเป็นร้อยละ 84.32
2) คุณภาพบริการพยาบาลด้าน
มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ จากความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการต่อคุณภาพบริการพยาบาลที่ได้รับจาก ทีมการพยาบาลทั้งหมด โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอ

ใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.83 คิดเป็นร้อยละ

74.05

3) คุณภาพบริการพยาบาลด้านมาตรฐานเชิงกระบวนการและด้าน มาตรฐานเชิง

ผลลัพธ์ ระหว่างทีมการพยาบาลในกลุ่มหอผู้ป่วยที่มีอัตรากำลังบุคลากรสูงกว่าอัตรา

เฉลี่ยมีระดับคุณภาพบริการพยาบาลมากกว่า ทีมการพยาบาลในกลุ่มหอผู้ป่วยที่มีอัตรากำลัง

บุคลากรเฉลี่ยต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ#บทความวิจัย#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 31763, เขียน: 31 May 2006 @ 12:19 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 14:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)