ขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

เกณฑ์ใหม่ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว17ลงวันที่ 30 ก.ย.2552 ล่าสุดค่อนข้างมีรายละเอียดที่ครูต้องเตรียมการพอสมควร และต้องเก็บหลักฐานการทำงานทุกอย่างตลอดชีวิตความเป็นครู เพื่อรอรับการประเมิน ดังนั้นครูต้องศึกษารายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวให้รอบคอบ จึงจะประสบความสำเร็จได้ง่าย

การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่(สำหรับครูผู้สอนที่จะขอตั้งแต่ ค.ศ.3 ขี้นไป)

                หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป โดยสรุป มี ดังนี้(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

 1. ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น จะขอชำนาญการพิเศษ ต้องมีวิทยฐานชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะขอเชี่ยวชาญ ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งสองวิทยฐานะต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ และทำหน้าที่สอนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
 2. ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(ดูจากประวัติใน ก.พ.7 คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน(ดูจากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มนะสมผลงานคัดสรร) และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบ(ดูจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ)(ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 กรรมการประเมินจากหลักฐาน ซึ่งผู้ข้อคงต้องเขียนรายงานตามแบบที่กำหนดให้ และมีหลักฐานประกอบ และประเมินการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา) ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ดูจากผลสัมฤทธิ์วิชาที่สอนก่อนและหลังเรียน ผลการประเมินระดับเขต หรือระดับประเทศ ของวิชาที่สอน และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ) และผลงานทางวิชาการ(เหมือนเดิม)
 3. ผู้ขอสามารถยื่นขอได้ 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี จะยื่นขอเมื่อไร เดือนอะไรก็ได้ โดยยื่นคำขอตามแบบ ก.ค.ศ.1(จัดทำชุดเดียว) และรายงานตามแบบ ก.ค.ศ.3/1 พร้อมผลงานทางวิชาการ(จัดทำ 4 ชุด) สำหรับรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เก็บไว้ให้กรรมการชุดที่ 1 ประเมินที่สถานศึกษา
 4. กรรมการประเมินมี 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย ผอ.ร.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูนอกสถานศึกษา รวม 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ชุดที่ 2 แต่งตั้งตามรายชื่อของ ก.ค.ศ. 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีระสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาที่ตรวจ ให้ประเมินด้านที่ 3 หลังจากที่ผู้ขอผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว
 5. คะแนนการผ่านแต่ละด้านเหมือนเดิม
 6. กรรมการชุดที่ 1 ต้องประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ สพท.ได้รับคำขอ(ดังนั้น ผู้ขอต้องมีเอกสารและหลักฐาน พร้อมทั้ง 3 ด้าน จึงจะยื่นขอได้ เพราะจะต้องรับการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้วแต่กรรมการชุดที่ 1 จะพร้อม เช่น กรรมการอาจจะขอประเมินหลังจากผู้ขอยื่น 10 วันก็เป็นได้ เพราะต้องประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ผู้ขอจึงประมาทไม่ได้)
 7. ถ้าปรับปรุงให้ปรับปรุงได้ 2 ครั้ง คือ 6 เดือน และ 3 เดือนเหมือนเดิม
 8. เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นแรกของ ค.ศ.ที่จะขอก็สามารถขอได้ถ้ามีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 และถ้าผ่านการประเมิน 3 ด้านแล้ว จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะใหม่เมื่อมีเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของ ค.ศ.ของวิทยฐานะที่ขอไม่เกิน 1 ขั้น
 9. เฉพาะผู้ขอ ค.ศ.3 ถ้าผ่านการประเมิน 3 ด้านแล้ว ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้วจึงจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

ดังนั้น ครูที่เตรียมการว่าจะขอวิทยฐานะตั้งแต่ ค.ศ.3 ขึ้นไป ควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่ต้องการขอเลื่อน(หาดูได้จาก web site ก.ค.ศ. ครูไทย ครูบ้านนอก หรือเว็ปไซต์ทางการศึกษาทั่วไป)
 2. ศึกษาแบบเสนอขอรับการประเมินฯ(ก.ค.ศ.1/1)
 3. เตรียมเขียนรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมเก็บหลักฐานประกอบให้มากที่สุด(เขียนตามแบบ ก.ค.ศ.2)
 4. ศึกษาแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ(ก.ค.ศ.3/1) เพื่อเตรียมรับการประเมินด้านที่ 3 ซึ่งครูต้องมีการทดสอบก่อน และหลังเรียนวิชาที่สอนทุกครั้ง แล้วนำคะแนนมาคิดให้เป็นคะแนนมาตรฐาน(T-score) และเก็บคะแนนสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของนักเรียนที่สอนแต่ละปีไว้รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 5. จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบรับการประเมินด้านที่ 3 ด้วยกระบวนการทำผลงานทางวิชาการเหมือนเดิม คือ ค.ศ.3 มี 1 รายการ ค.ศ.4 มี 2 รายการ(งานวิจัย 1 รายการ และผลงานทางวิชาการอื่น 1 รายการ)(สำหรับผลงานทางวิชาการใช้กระบวนการทำงานแบบเดียวกับการวิจัยที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ก้ได้ครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิชาการด้านการศึกษา และเรื่องที่น่าสนใจจาก ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

คำสำคัญ (Tags)#ขอ คศ.3 ค.ศ.4#เลือนวิทยฐานะใหม่

หมายเลขบันทึก: 323195, เขียน: 26 Dec 2009 @ 14:39 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)