หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

เรียน KM กับ พอช. (๑) ว่าด้วยนพลักษณ์


   หนุ่มสาววัยทำงานสี่ห้าคน ดวงตาฉายแววเปี่ยมพลังแห่งความมุ่งมั่น ขมักเขม้นลงสีจากปลายพู่กันประดับแผนภูมิอักษรในกระดาษปรู๊ฟบนกระดานชาร์ทที่อยู่เบื้องหน้าอย่างวิจิตรบรรจง ขณะที่เพื่อน ๆ ที่นั่งล้อมวงอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้ากระดานชาร์ท เอ่ยปากให้คำแนะนำการเขียนและตกแต่งอยู่เป็นระยะ

   ถัดออกไปสองช่วงโต๊ะ...

   หนุ่มสาวราวสิบคน นั่งล้อมวงพูดคุยกันเบา ๆ หลังจากที่ช่วยกันคิดและเขียนคำตอบลงบนกระดาษปรู๊ฟที่ติดอยู่บนกระดานชาร์ทตามโจทย์ของวิทยากรแล้วเสร็จ แน่นอนว่าหัวข้อการพูดคุยเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากโจทย์นั้น

   บรรยากาศในห้องประชุมขณะนี้ ผู้คนราว ๗๐ คน แยกกันนั่งล้อมวงเป็นกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมาจาก “ศูนย์” เดียวกันตามการจำแนกของศาสตร์ “นพลักษณ์” พวกเขาทั้ง ๖ กลุ่ม ช่วยกันระดมสมองเพื่อตอบคำถามจากวิทยากร

   การทำงานของหนุ่มสาวกลุ่มแรกที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นการทำงานของกลุ่มที่มีสมาชิกมาจาก “ศูนย์ใจ” ส่วนกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมาจาก “ศูนย์ฯสมอง”

   ผลงานของกลุ่ม “ศูนย์ใจ” บนกระดาษปรู๊ฟ ประกอบด้วยข้อความสั้น ๆ ตกแต่งด้วยภาพวาดที่ลงสีสันสวยงาม

   ผลงานของกลุ่ม “ศูนย์สมอง” บนกระดาษปรู๊ฟอัดแน่นไปด้วยข้อมูล แม้ไม่สวยงามแต่ก็ให้คำตอบกับโจทย์อย่างครบและถี่ถ้วน

   “ความแตกต่างของทั้งวิธีการทำงาน และผลงานของแต่ละกลุ่มมาจากความแตกต่างของลักษณ์ของแต่ละคน...” อ.ศิลา – ภิรัชญา  วีระสุโข วิทยากรฝึกอบรมนพลักษณ์ หัวข้อหนึ่งใน “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้โดยชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การถอดองค์ความรู้ในงานพัฒนา”

   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในคราวนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ “พอช.” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากของประเทศ ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม ว่ากันว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศในด้านวิชากาการพัฒนาชุมชนและสังคม

   การอบรมนี้เริ่มต้นในสายวันหนึ่ง ทีมวิทยากร (กระบวนการ) เป็นทีมที่รวมตัวกันเฉพาะกิจซึ่งรู้จัก พบปะพูดคุยกันในโลกเสมือนจริง ทั้งสามคนเป็นบล็อคเกอร์ ใน www.gotoknow.org แน่นอนว่า หัวหน้าทีมคือ คุณเอก – จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ทีมงานอีกสองคนคือ คุณศิลา - ภิรัชญา วีระสุโข และผม

   กิจกรรมแรกเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ “นพลักษณ์” เพื่อ “การเรียนรู้ตนเองและเข้าใจผู้อื่น” ดำเนินการโดย คุณศิลา - ภิรัชญา วีระสุโข

   นพลักษณ์ หรือ Enneagram คือ เป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติตัวต่อตัวเองและต่อผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบุคลิค อีกทั้งยังจะช่วยให้สามารถระงับยับยั้งอารมณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ดีได้มากขึ้น  

    กิจกรรมเริ่มจาก ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอ่านเอกสารที่ติดไว้บริเวณผนังข้างห้องประชุมทั้งสองด้าน เอกสารที่ติดไว้มี ๙ แผ่น แต่ละแผ่นเป้นคำอธิบายลักษณะของแต่ละลักษณ์ ตั้งแต่ลักษณ์ที่ ๑ ถึง ลักษณ์ที่ ๙ ตามการจำแนกของ     ศาสตร์นพลักษณ์จำแนกคนออกเป็น ๙ ลักษณ์ ได้แก่

   หลังจากที่อ่านจนครบทั้ง ๙ ลักษณ์แล้ว ก็ให้แต่ละคนเลือกว่าตนเองเข้าข่ายในลักษณ์ใด แล้วเดินไปหยิบเอกสารคำอธิบายลักษณ์ตนเอง ที่ท้ายห้องประชุม จากนั้นแต่ละคนก็เดินไปเข้ากลุ่ม

   กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่ม “ศูนย์ใจ” ประกอบด้วย ลักษณ์ ๒ ลักษณ์ ๓ และ ลักษณ์ ๔

   กลุ่มสอง คือ กลุ่ม “ศูนย์หัว” ประกอบด้วย ลักษณ์ ๕ ลักษณ์ ๖ และ ลักษณ์ ๗

   และ กลุ่มสาม คือ กลุ่ม “ศูนย์ท้อง” ประกอบด้วย ลักษณ์ ๘ ลักษณ์ ๙ และ ลักษณ์ ๑

   จากนั้นวิทยากรได้อธิบายบุคลิคของแต่ละลักษณ์ พร้อมยกตัวอย่างบุคคลประกอบในแต่ละลักษณ์

   ซึ่งบุคลิกโดยสรุปของแต่ละลักษณ์มีดังนี้

   ลักษณ์ ๑ คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) เป็นผู้ที่อยู่กับความจริง มีหลักการและมโนธรรมสำนึก ดำเนินชีวิตตามอุดมคติของตนเอง

    ลักษณ์ ๒ ผู้ช่วยเหลือ (Helper) เป็นคนอบอุ่น ดูแลห่วงใย และรับรู้ความต้องการของผู้อื่นได้เร็ว

   ลักษณ์ ๓ นักสร้างแรงจูงใจ (Motivator) เป็นผู้ใฝ่สำเร็จ มีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี มั่นใจในตนเอง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

   ลักษณ์ ๔ ศิลปิน (Artist) เป็นคนโรแมนติก มีความรู้สึกอ่อนไหว อบอุ่น และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

   ลักษณ์ ๕ นักสังเกตการณ์ (Observer) เป็นนักคิด สนใจหาความรู้ เก็บตัว ช่างคิดวิเคราะห์

   ลักษณ์ ๖ นักปุจฉา (Loyalist) เป็นผู้จงรักภักดี มีความรับผิดชอบสูง ไว้ใจได้ เห็นคุณค่าครอบรัว เพื่อนฝูง หมู่คณะ ตรงไปตรงมา ไม่ประจบประแจงใคร

   ลักษณ์ ๗ นักวางแผน (Epicure) เป็นนักผจญภัยที่กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดี ชอบสร้างสรร์สิ่งใหม่ ๆ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

   ลักษณ์ ๘ ผู้นำ (Challenger) เป็นคนที่ตรงไปตรงมา เป็นตัวของตัวเอง เด็ดขาด ตัดสินใจเร็ว ชัดเจน กล้าหาญ ตอบโต้เร็ว ไม่อ้อมค้อมคลุมเครือ

   ลักษณ์ ๙ นักไกล่เกลี่ย (Peacemaker) เป็นนักประสานสมานไมตรี ชอบความปรองดองสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ/สังคม รักความสงบ ไม่ชอบความขัดแย้ง มีความอดทนสูง

   ในช่วงท้ายของการบรรยาย วิทยากรได้ฉายภาพต่าง ๆ ขึ้นบนจอหน้าห้องประชุม แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม อธิบายภาพ แทบไม่น่าเชื่อว่าการอธิบายภาพ ไม่ว่ากี่ภาพต่อกี่ภาพ แต่คำตอบที่ได้ก็เป็นแบบแผนเดียวกัน

   คำตอบของกลุ่ม “ศูนย์ใจ” จะเน้นไปทางสุนทรียะ อารมณ์ ความรู้สึก

   สำหรับคำตอบของกลุ่ม “ศูนย์หัว” จะเน้นไปในทางการกระทำ

   ส่วนคำตอบของกลุ่ม “ศูนย์ท้อง” จะออกไปในโทนการวิเคราะห์ในเชิงตรรกกะ การให้เหตุผล

   คำตอบเหล่านี้สอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อกับงานกลุ่มที่แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถามวิทยากรที่เกริ่นไว้ข้างต้น

   กิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์นพลักษณ์ ไม่เพียงทำให้แต่ละคนจะรู้จักและเข้าใจตนเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านที่เป็นศักยภาพและข้อจำกัดเท่านั้น แต่ยังทำให้รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ทำให้ตระหนักรู้ว่ามีคนอีกจำนวนมากที่มิใช่เป็นแบบเรา และคนจำนวนมากเหล่านั้นก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปอีก

   นอกจากนั้นภายใต้บริบทและสถานการณ์เดียวกัน ท่าทีและปฏิกิริยาของคนที่มีลักษณ์แตกต่างกัน ก็จะแสดงออกต่างกันอีกด้วย

   ที่สำคัญทำให้การจัดกิตกรรมต่อ ๆ มาราบรื่นขึ้น เนื่องจากการเปิดใจซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นด้วย

หมายเลขบันทึก: 320832เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2009 22:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 13:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (24)
  • ลองพิจารณาตนเองเข้าลักษณ์ใด สรุปว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับ..คนสมบูรณ์แบบ ศิลปิน นักสังเกตการณ์ นักปุจฉา
  • นพลักษณ์ทำให้รู้จักตัวเอง และทำให้เข้าใจคนอื่น
  • ขอบคุณความรู้ครับ

พี่หนานว่า...พอลล่าลักษณ์อะไรคะ อิอิ

สวัสดีค่ะ

  • มาอ่านประดับความรู้ค่ะ
  • แต่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลักษณ์ใด  เพราะไม่มีอะไรเด่นชัด
  • ขอขอบคุณค่ะ

น้องพอลล่าเข้าลักษณ์...

ลักษณะพิเศษ ครับ

ฮิ ฮิ

อืม...ยอมรับ อิอิ

ก็เป็นคนพิเศษ ไง ล่ะคะ หุหุ

เป็น NGO ทำยังไง ครับ อยากช่วยชาวบ้านจัง 555

ได้รับความรู้จากพี่ๆและทีมงานมากๆเลยครับ ขอขอบคุณพี่เอกพี่หนานเกียรติและอาจารย์ศิลามากๆๆครับ

 

P สวัสดีครับ อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ว่ากันว่านพลักษณ์จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจตัวเองดีขึ้น
รวมทั้งการรู้จักและเข้าใจผู้อื่น จะทำให้การมีท่าทีและการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
ผมยังเข้าใจเรื่องนี้เพียงนิดหน่อยครับ
หากอาจารย์สนใจ มีเนื้อหาใน Internet พอสมควร ผมทดลองค้นหาดูบ้างแล้วครับ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมทักทายครับ...

 

P สวัสดีครับ พี่ ครูคิม

เมื่อวานขณะขึ้นบันทึกนี้ ผมนั่งอยู่บนรถทัวร์เพื่อเดินทางมาตากครับ
ตอนนี้นั่งรอเวลาและรถเพื่อเดินทางต่อไปดอยมูเซอครับ
ขี้เกียจขับรถและประหยัดตังค์จึงเลือกมารถทัวร์
เรื่องนพลักษณ์ ถ้ามีเวลาซึกษาบ้างก็น่าจะดีครับ
จะทำให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้น รวมท้ังคนอื่น ๆ ด้วย
ผมรู้เพียงหางอึ่งครับพี่
มีเวลาว่าจะศึกษาเพิ่มเติมครับ
อรุณสวัสดิ์ครับพี่

 

P สวัสดีครับ คุณหมอ นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

เป็นหมอ (เภสัช) ก็ช่วยชาวบ้านได้ครับ ไม่เฉพาะ NGO
ผมทราบข้อมูลการทำงานของคุณหมอผ่านบันทึกและจากการบอกเล่าทำให้ชื่นชมคุณหมอมากครับ
คิดว่าคงได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกันในไม่ช้านี้ครับ....
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

 

P สวัสดีครับ พี่ เบดูอิน

สวัสดีปีใหม่เช่นกัน
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

 

P สวัสดีครับ ไซเบอร์

จะรออ่านบันทึกนะครับ...

 

โอ๊ย! บันทึกไรเนี่ยะ..ย๊าว ยาว

สาระมากไป..น้องชาย(เขียนเก่งนิ)

พวกสมาธิสั้นกุด..อ่านไม่หมด

ขออ่านวันละหน่อย..ก็พอนะ(7 วัน คงจบ)

แวะมาเก็บเกี่ยวสิ่งดีครับๆ

พี่หนานฯคะ

  • แวะมาบอกว่าพี่หนานเกียรติได้รับฉายา "คุณพ่อมือใหม่ คนเก่งหัวใจแกร่ง"  และ ยังมีฉายา "The hero บล็อกเกอร์พ่อลูกอ่อน" แถมให้ด้วยนะคะ
  • เชิญชวนตามไปดูที่ ฉายาBlogger ส่งท้ายปีเก่า ว่าใครหนอมอบให้

หนานเกียรติ คนเก่ง  สวัสดีเจ้า

             ขอบคุณตี้แวะไปเยี่ยมเจ้า  ดีใจ๋ตี่เฌวามักกระป๋าหน้อยเจ้า   เฮาคงมีโอกาสปะกั๋นน่เจ้า  ปี้เหมียวยินดีต้อนฮับครอบครัวม่วงมิตรด้วยใจ๋เจ้า

ระลึกถึงเสมอ...พี่เหมียว

หวัดดีครับพี่หนานเกียรติ ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆ ที่ภูผางามนะครับ และก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเข้าไปเยี่ยม เป็นกำลังใจชั้นดีเลยเครับ วันนี้ยังไม่มีเวลาเขียน แต่ก็แอบแว่บงานเข้ามาอ่าน และดีใจที่เห็นเพื่อนหลายๆ คน เริ่มต้นหลังจากที่กลับจากภูผางาม ในเวลาอันเหมาะสม คงได้เจอกันอีกครับ และหวังว่าวันนั้น จะไม่ไกลเกินไปครับ

อิ อิ มาอ่านลักษณ์ ละเอียดดีจัง ขอบคุณค่ะ

ตอนแรกทราบเพียงว่าพี่ศิลาลักษณ์ ๙ อ.วสวัต ลักษณ์ ๑๐ ;)

 

 

 

สวัสดีค่ะ หนานเกียรติ ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆ และกำลังใจนะค่ะ จะรออ่านบันทึกฉบับต่อไปนะค่ะ ซิ้ม

สวัสดีค่ะ อาจารย์หนานเกียรติ

ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดี ๆ และกำลังใจ เฉกเช่นเดียวกับพี่ซิ้ม ค่ะ

ห้องสมุดพอช.รอการมาเยือน และยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

 

P สวัสดีครับ พี่ ครู ป.1

แหะ แหะ ก็เรื่องมันยาวววววว...อ่ะพี่...

 

P สวัสดีครับ อ.Thawat

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

 

P สวัสดีเจ้าสาวเจียงใหม่อยู่ลำปาง พิชชา

มักขนาดเจ้า "คุณพ่อมือใหม่ คนเก่งหัวใจแกร่ง"  "The hero บล็อกเกอร์พ่อลูกอ่อน"
แวะไปแอ่วมาแล้วนะเจ้า

 

 

P สวัสดีเจ้าปี้เหมียว เมียวดี

คาดว่าจะได้ไปเชียงใหม่เร็ว ๆ นี้ครับ
แต่รอบนี้ไปคนเดียว
ต้นปีคงได้พาเฌวาขึ้นไปด้วย
เตรียมเลี้ยงด้วยนะครับ
กึ้ดเติงปี้เหมียวครับ

 

P สวัสดีครับ คุณอภินันท์ ยอดมณี

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
ดีใจที่ได้รู้จัก และยิ่งดีใจที่รู้ว่าผ่านการบวชเรียนมาเหมือนกัน

 

P สวัสดีครับ คุณ poo 

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมทักทายครับ
ผมลักษณ์ ๕ ครับ (รู้จากคุณเอกบอก ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเป็นลักษณ์ ๒ ครับ) 

 

P สวัสดีครับ Kun Sim

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
ผมจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับ WS ที่ พอช. อีกสักบันทึกนึงครับ
ตามมาอ่านนะครับ

 

P สวัสดีครับ คุณ jedhiya

คาดว่าคงได้ไปเยือนห้องสมุด พอช. ในเร็ววันนี้ครับ
แหะ แหะ อย่าเรียกผมอาจารย์เลยครับ เรียกหนานเฉย ๆ ก็ได้ครับ แบบว่าเขินอ่ะครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

มีความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยม พี่ขอเป็นลักษณ์ที ๒ ก่อน...ค่ะ

 

P สวัสดีครับ คุณครูโบตั๋น

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี