บุคคลที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี


บุคคลที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

 

บุคคลที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

 

             ในปัจจุบันข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกกิจการก็ตาม   สรุปได้ว่าบุคคลที่ใช้ของมูลทางการบัญชีมีดังนี้คือ


                 1. เจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุน จะนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของกิจการ สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการทราบมักจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดเท่าไร   กิจการมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง   เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป


                 2. เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ ในการตัดสินใจที่จะให้สินเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม บุคคลเหล่านี้จึงต้องการทราบข้อมูลทางการบัญชีของกิจการที่มาขอกู้เงิน  เพื่อช่วยในการพิจารณาฐานะการเงินของกิจการนั้น ๆ ว่ามีความสามารถในการที่จะหาเงินมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนในภายหลังได้หรือไม่       


                 3. นักลงทุนหรือผู้ลงทุนรายใหม่ หมายถึง บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจเข้ามาลงทุนในกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรือหาผลประโยชน์จากกิจการนั้น ๆ  เช่น ผู้ลงทุนซื้อหุ้น เป็นต้น  บุคคลเหล่านี้จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน   และฐานะการเงินของกิจการที่ตนสนใจมาเป็นอย่างดี  ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง


                 4. ลูกค้า  คือ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของการดำเนินงานของกิจการ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์อันยาวนานในการพึ่งพาในเชิงเศรษฐกิจซึ่งกันและกันในอนาคต


                 5. หน่วยงานของรัฐ  เช่น  กรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการมาเป็นเครื่องมือในการคำนวณภาษีเงินได้  และนำส่งเป็นรายได้ของรัฐที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการควบคุมและกำหนดให้กิจการต่าง ๆ ได้มีการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด


                 6. พนักงาน  พนักงานของกิจการย่อมสนใจต่อฐานะความมั่นคงของกิจการที่ตนทำงานอยู่  ดังนั้น พนักงานจะให้ความสนใจต่องบการเงินต่าง ๆ ของกิจการเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากต้องการทราบว่าตนได้รับผลตอบแทนเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในอนาคตจะมีหลักประกันความมั่นคง  ความปลอดภัยในการทำงานของตนมากน้อยเพียงใด


                 7. สาธารณชนหรือผู้สนใจทั่วไป  นอกเหนือจากบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ อีกด้วย  เช่น  อาจารย์  นักศึกษา  คู่แข่งขันทางการค้าที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน  เป็นต้น

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

 

 

บุคคลที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

             ในปัจจุบันข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกกิจการก็ตาม   สรุปได้ว่าบุคคลที่ใช้ของมูลทางการบัญชีมีดังนี้คือ

                 1. เจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุน จะนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของกิจการ สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการทราบมักจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดเท่าไร   กิจการมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง   เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป 

                 2. เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ ในการตัดสินใจที่จะให้สินเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม บุคคลเหล่านี้จึงต้องการทราบข้อมูลทางการบัญชีของกิจการที่มาขอกู้เงิน  เพื่อช่วยในการพิจารณาฐานะการเงินของกิจการนั้น ๆ ว่ามีความสามารถในการที่จะหาเงินมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนในภายหลังได้หรือไม่         

                 3. นักลงทุนหรือผู้ลงทุนรายใหม่ หมายถึง บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจเข้ามาลงทุนในกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรือหาผลประโยชน์จากกิจการนั้น ๆ  เช่น ผู้ลงทุนซื้อหุ้น เป็นต้น  บุคคลเหล่านี้จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน   และฐานะการเงินของกิจการที่ตนสนใจมาเป็นอย่างดี  ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

                 4. ลูกค้า  คือ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของการดำเนินงานของกิจการ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์อันยาวนานในการพึ่งพาในเชิงเศรษฐกิจซึ่งกันและกันในอนาคต

                 5. หน่วยงานของรัฐ  เช่น  กรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการมาเป็นเครื่องมือในการคำนวณภาษีเงินได้  และนำส่งเป็นรายได้ของรัฐที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการควบคุมและกำหนดให้กิจการต่าง ๆ ได้มีการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

                 6. พนักงาน  พนักงานของกิจการย่อมสนใจต่อฐานะความมั่นคงของกิจการที่ตนทำงานอยู่  ดังนั้น พนักงานจะให้ความสนใจต่องบการเงินต่าง ๆ ของกิจการเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากต้องการทราบว่าตนได้รับผลตอบแทนเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในอนาคตจะมีหลักประกันความมั่นคง  ความปลอดภัยในการทำงานของตนมากน้อยเพียงใด 

                 7. สาธารณชนหรือผู้สนใจทั่วไป  นอกเหนือจากบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีของกิจการต่าง ๆ อีกด้วย  เช่น  อาจารย์  นักศึกษา  คู่แข่งขันทางการค้าที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน  เป็นต้น

 

 

หมายเลขบันทึก: 319852เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2009 21:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
฿39.00 -75.67%
฿250.00 -20.0%
฿873.00 -66.67%
฿2,408.00 -66.72%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี