นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ครอบครัวสุขภาพฟันดี

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ  :  กิจกรรมครอบครัวสุขภาพฟันดี

 

ความเป็นมา

      "ฟัน" คือปราการด่านแรกของกระบวนการเผาผลาญอาหาร ฟันที่ดีและแข็งแรง จะช่วยบดเคี้ยวอาหารที่ดีส่งไปสู่ลำไส้ และต่อเนื่องไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามมา

     "ฟัน" จึงเป็นอวัยวะอันดับต้นๆ ที่เราต้องใส่ใจ (http://www.elib-online.com)

การตรวจช่องปากของตนเอง และวิธีการที่จะทำให้ ... ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ...ด้วยความรู้ที่จะบ่งบอกวิธีการตรวจหาคราบจุลินทรีย์ ...การดูแลและรักษาความสะอาดให้กับช่องปากและหลักของการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก
แต่สิ่งที่พึงตระหนักก็คือบุคคลในครอบครัว ต้องมีส่วนรับผิดชอบการส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปาก ...ไม่เพียงต่อตนเองเท่านั้น แต่รวมไปถึงทุกคนในครอบครัวด้วย (http://dental.anamai.moph.go.th/)

        ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพฟันของทุกคนในครอบครัว  โรงเรียนวัดโคกทราง  ซึ่งประกอบด้วยคณะครู   ผู้นำนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จึงร่วมกันกำหนดกิจกรรม  “  ครอบครัวสุขภาพฟันดี  ”

      ครอบครัวสุขภาพฟันดี หมายถึง  สมาชิกในครอบครัวทุกคน  มีอนามัยในช่องปากที่ดี    รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ  เพิ่มจำนวนครั้งของการแปรงฟัน คือ ตื่นนอนตอนเช้า หลังอาหารทุกมื้อ และก่อนนอน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หมั่นตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเองเป็นประจำและไปรับบริการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค  ฯลฯ

โดยนำแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม   มาประยุกต์ใช้

                        1.ครู

                        2. นักเรียน

                        3. ผู้ปกครอง

                        4. คณะกรรมการสถานศึกษา

                        5. สถานีอนามัยบ้านนางหลง

                        6. โรงพยาบาลชะอวด

                        7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

                        8. องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

                        9. สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

                       10. ฯลฯ

ซึ่งลักษณะของการมีส่วนร่วม   คือ

                       1.  ร่วมคิด /   วางแผน

                       2.  ร่วมทำ / พิจารณาคัดเลือก

                       3. ร่วมแก้ไข /ปรับปรุง

                       4. ร่วมชื่นชม

ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารให้ประสบความสำเร็จ   คือ

ยุทธศาสตร์การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO = Management  by Objectives)

               Ü   กำหนดวัตถุประสงค์

               Ü  กำหนดลักษณะของงานที่มุ่งหวัง

               Ü  ใช้กระบวนการบริหาร

                                   *  การวางแผน

                                  *  การจัดรูปงาน

                                  *  การอำนวยการ

                                  *  การควบคุม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถขยายผลการดูแลอนามัยในช่องปากสู่ครอบครัว
  2. ส่งเสริมการแสดงบทบาทของผู้นำนักเรียน
  3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพฟันของนักเรียน
  4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

            เป้าหมายเชิงปริมาณ  

                   มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวที่มีสุขภาพอนามัยในช่องปากผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  (  ผู้นำนักเรียน / อสม.)   กำหนด

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                    ครอบครัวนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอนามัยในช่องปากเบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ในการรักษาอนามัยในช่องปากขยายผลต่อครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2.  ผู้นำนักเรียนได้แสดงบทบาทในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

            3.  มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการดูแลอนามัยในช่องปากในชุมชนอย่างดี

            4.  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี

            5.  โรงเรียนมีโอกาสประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

**************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการ การศึกษา นวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนวัดโคกทราง#นพดลย์ เพชระ#ครอบครัวสุขภาพฟันดี#นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 319318, เขียน: 10 Dec 2009 @ 10:39 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:30 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพฟันของนักเรียน นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนมีส่วนในการสร้าง พัฒนาและนำเสนอข่าวสารได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

การจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในกิจกรรมต่างๆ อาจต้องผ่านอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันอย่าท้อแท้ ดังนั้น ใจของผู้บริหารจะต้องอดทนและยึดมั่นกับอุดมการณ์ ขอเป็นกำลังใจให้ครับผม