แบบฝึก

Kamonrat' Maechan
แบบฝึก

 

    


จงบอกชนิดของคำนามที่เป็นตัวเอนต่อไปนี้

๑. นักฟุตบอลของโรงเรียน แม่จันวิทยาคม ชนะใจคนดู…………………………      

๒. เขาเลี้ยงเป็ดไว้ที่บ้าน ๒ ตัว                              ………………………………

๓. ทุกวงการต้องการผู้ที่มี ความสามารถ               ………………………………

๔. รัฐบาล ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมัน                 ………………………………

๕. ครูพานักเรียนไปชม วนอุทยาน ที่มวกเหล็ก       ………………………………

๖. คุณแม่ชอบใช้ถาดไม้มากกว่าถาดพลาสติก       ……………………………..

๗. ที่ของฉันชอบปลูก กล้วยไม้                         ………………………………

๘. ผู้ประพันธ์ใช้นามปากกาว่า “บุษยมาศ”            ………………………………

๙. ขนมทองหยอดใช้ไข่เพียง ๖ ฟอง ก็พอ              ………………………………

๑๐. ความรัก ทำให้คนตาบอด                             ………………………………

 

จงแต่งประโยคโดยใช้คำสรรพนามตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวงเล็บ

            ๑…………..มายืนอยู่ข้างรั้ว         (สรรพนามใช้ถาม ทำหน้าที่ประธาน)

            ๒. มี …………… ในกล่องนี้        (สรรพนามใช้ถาม ทำหน้าที่กรรม)

            ๓. ฉันไม่รู้…….เลยในเรื่องนี้ (สรรพนามบอกความไม่เจาะจง ทำหน้าที่กรรม)

            ๔. นางนพมาศเมื่อคืนนั้น ก็คือ ………….(สรรพนามใช้แทนบุคคล ประธาน)

            ๕. นั่นคือที่นั่งที่ ……… ได้จองไว้       (สรรพนามใช้แทนบุคคล ประธาน)

            ๖. …………เป็นคนมีสัจจะ         (สรรพนามใช้แทนบุคคล ทำหน้าที่ประธาน)

            ๗. นักกีฬาของเรา …..ก็เล่นเต็มฝีมือ(สรรพนามบอกความแบ่งพวก ประธาน)

            ๘. คนที่มาช่วยงานได้ช่วย……..ด้วยความเต็มใจ(สรรพนามบอกความรวมพวก ทำหน้าที่กรรม)                      

 

 .จงเติมคำกริยาในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้

            ๑) หนังสือเล่มนี้……………….        ๒) ผู้อำนวยการ…………..แว่นตากันแดด

            ๓) แจกันดอกไม้………………..       ๔) เกษตรกรกำลัง………….ข้าวในนา

            ๕) นกยูง……….                          ๖) นายแพทย์………….รายงานเกี่ยวกับคนไข้

            ๗) เรือยนต์……..                         ๘) ชาวสวน………..กำไรจากการขายลำไย

            ๙) จดหมายคุณพ่อ………..             ๑๐)พระยาตาก…….เมืองจันทบุรีได้

 

๒.จงใช้คำช่วยกริยาที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้เหมาะสม

            กำลัง    จะ        ย่อม      ต้อง      ควร       อาจ      จง        โปรด

            ๑) เธอ………….มาในงานนี้ให้ได้นะ

            ๒) เขา……..บอกเราตามความจริง

            ๓) คนที่ซื่อสัตย์……………..มีผู้ไว้วางใจ

            ๔) พรุ่งนี้…………หนาวกว่าวันนี้ก็ได้

            ๕) เรา………ทำงานนั้นอยู่อย่างเร่งรีบ

            ๖) ………..ช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณงาน

            ๗) ท่านผู้ปกครอง……….นั่งรอในห้องประชุมค่ะ

            ๘) พวกเพื่อน ๆ…………มาเยี่ยมเธอ

 

ตั้งใจทำให้ดีห้ามลอกนะจ๊ะ

ด้วยความปรารถนาดี จากครูกมลรัตน์

 

ใบงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วิชา ภาษาไทย           คุณครูกมลรัตน์      คำโมนะ

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเรียงความ หัวข้อ”ข้อคิดเรื่องไปแห่เทียนวันเข้าพรรษา”

ส่งภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ที่ประธานสีแต่ละสีในระดับชั้น ม.๒

“ข้อคิดเรื่องไปแห่เทียนวันเข้าพรรษา”

            ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน

 

คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย (ต่อ)

รายวิชา ภาษาไทย 

 

. จงเติมคำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยคต่อไปนี้

            ๑) ยาธาตุขนานนี้ไม่…………………หรอก กินเสียซิ

            ๒) หน้านี้ลำไยที่สวนกำลัง……………….

            ๓) น้ำตาลในขวด………………..แล้ว

            ๔) น้องตอ…………….กว่าน้องนัย

            ๕)อาหารร้านครัวยายรูญ…………………..มาก

๒. จงเพิ่มความหมายของข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ด้วยการเติมคำวิเศษณ์ที่เหมาะ 

    สมลงไป

            ๑) ดอกไม้ในสวน………………..กำลังผลิดอกออกช่อ…………………

            ๒) ฉันเห็นดอกบัวบาน…………….อยู่ในบึง……………………

            ๓) เพลง……………ฉันร้องได้………………….

) จงเติมคำบุพบทที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

            ๑) ฉันเริ่มต้นเป็นนักเขียน…………………การอ่านหนังสือมาก ๆก่อน

            ๒) มดแดงอ่านหนังสือออก……………….อายุ ๔ ขวบครึ่ง

            ๓) คุณพ่อตระเวนไป……………..ต่างจังหวัด………………เดือนที่แล้ว

            ๔) แม่เลี้ยงลูกมา…………….เล็ก……………..โต

            ๕) เขาเดินทาง………….เครื่องบินไป………………..ฮ่องกง

) จงเติมคำบุพบท แก่ แด่ ด้วย โดย ลงในช่องว่างให้เหมาะสม

            ๑) แหวนนี้ท่านได้………….ใดมา

            ๒) ฉันมอบภาพนี้……………..เธอไว้เป็นที่ระลึก

            ๓) ครูตรวจสมุดของนักเรียน…………ปากกาหมึกสีแดง

            ๔) ดอกไม้พวกนี้ดี………………สีสวยไม่มีกลิ่นหอม

            ๕) นักเรียนส่วนมากมาโรงเรียน…………………รถประจำทาง

๕) จงแต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทต่อไปนี้ กลาง ข้าง ณ เพราะ แค่ ที่ ริม จน ตลอด 

    ใน ระหว่าง เกือบ จาก นอก สำหรับ ใกล้ เฉพาะ  แห่ง เหนือ ใต้ (เลือก ๕ คำ)

            ๑)……………………………………………………………………………………………

            ๒)……………………………………………………………………………………………

            ๓)……………………………………………………………………………………………

            ๔)……………………………………………………………………………………………

            ๕)……………………………………………………………………………………………

. จงเติมคำสันธานที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

            ๑) ฉันชวนเขาแล้ว……………..เขาไม่ไป

            ๒) น้ำ…………….ฝนเป็นไข้หวัด………………ไม่ได้มาโรงเรียน

            ๓) …………เขาจะยากจน……………..เขา…………….เป็นคนมีน้ำใจ

            ๔) ……….เขาประมาทเขา……….ขับรถชนเด็ก

            ๕) เธอจะไปรับเงินเอง…………….จะมอบฉันทะให้ใครไปแทน

            ๖) …………..รถของเราไปถึงโรงเรียน ฝน………….ตก

            ๗) …………น้องจักรจะไปถึงบ้าน………………พอดีค่ำ

            ๘) เราตั้งใจฟังด้วยความสนใจ……………เราจึงจำเรื่องราวได้แม่นยำ

            ๙) …………..ฝน…………….ตก…………….พายุ………….พัดแรง

            ๑๐)น้องพงศ์ชอบอ่านหนังสือ…………………น้องยุ้ยชอบเต้นรำ

. จงเติมคำอุทานที่เหมาะสมกับข้อความต่อไปนี้

            ๑) …………  ตาเถน

            ๒) …………  ใครซ่อนอยู่นั้น

            ๓)………….. เห็นใจฉันบ้างซิ

            ๔) ………… .ฉันคิดออกแล้ว

            ๕) …………. ฉันไม่อยากพบเขาเลย

. จงแต่งประโยคโดยใช้คำอุทานเสริมบทต่อไปนี้ ขนม ลำบาก เสียดาย

     เข้าใจ กางเกง

            ๑)……………………………………………………………………………………………

            ๒) …………………………………………………………………………………………..

            ๓) …………………………………………………………………………………………..

            ๔) ………………………………………………………………………………………….


            ๕) ………………………………………………………………………………………….

                                                                       

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#แบบฝึก

หมายเลขบันทึก: 319085, เขียน: 09 Dec 2009 @ 12:26 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)