• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

BEST PRACTICE การอ่านภาษาไทย

  พี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง  

                                                                                                                                  โดย....ครูติ๊ก

                                      BEST  PRACTICE

               การพัฒนาระบบการเรียนรู้ ทักษะการอ่านออกเขียนได้ 

                              ของโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน

                                        อำเภอบางปะอิน

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

          1.ความเป็นมาและบริบทของโรเรียน

              ผลประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบางปะอิน      ด้านทักษะการอ่าน ผลปรากฎว่านักเรียนส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 10  อ่านหนังสือไม่ค่อยได้ เขียนหนังสือไม่ถูกหลักทางภาษาไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  จึงได้คิดหาวิถีการแนวทางการคิดแก้ปัญหาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกิจกรรม   “ พี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง ”

        

          2.วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) ระบบ ของการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ของโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน        

            การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะการอ่านเขียนของโรงเรียนอนุบาลบางปะอิน โรงเรียนได้ดำเนินการตามตามขั้นตอนของกระบวนการระบบวงจรคุณภาพของ  Edward  Deming  (PDCA) ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

            ขั้นตอนการสร้างความตระหนัก

ดำเนินการคัดกรองกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาตามเกณฑ์มาตรฐานการอ่านและการเขียน โดยครูประจำชั้นบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนและนำกลุ่มนักเรียนมาแยกประเภท จากนั้นครูที่เกี่ยวข้องหานวัตกรรม (กระบวนการ) เพื่อแก้ปัญหาขั้นตอนการจัดหานวัตกรรมมี  3  กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่  1  สังเกตุว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือนิทานให้ความสนใจจินตนาการตามหนังสือนิทานเพื่อดึงดูดความสนใจเชิญชวนนักเรียนทดลองแต่งนิทานตามจินตนาการของตนเองโดยเป็นการเขียนนิทานหน้าเดียวก่อน

กิจกรรมที่  2  ครูกระตุ้นโดยการให้นักเรียนวาดภาพประกอบเพื่อไม่ให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและให้นักเรียนนำผลงานของตนเองนำเสนอให้กับน้องๆฟัง ด้วยวิธีการอ่าน  การเล่า

กิจกรรมที่  3  นักเรียนหมั่นฝึกฝนเทคนิคการเขียนและการอ่าน

       

  ขั้นตอนความภาคภูมิใจ

          3.ปัจจัยความสำเร็จ

          โรงเรียนอนุบาลบางปะอินได้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกิจกรรม “ พี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง “เนื่องมาจากปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนส่งผลต่อการดำเนินงานในแต่ละด้านดังนี้

            3.1  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์  มีความรู้ มีความสามารถ และมีภาวะผู้นำ

          3.2  ครูมีความกระตือรือร้น  มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดี

            3.3  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 

            3.4  นักเรียนตั้งใจเอาใจใส่ในการเรียนรู้

            3.7 มีระบบการทำงาน คือ มีการวางระบบที่ดี (P)  มีการดำเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน(D)

 มีการตรวตสอบระบบ(C)  และมีการปรับปรุงแก้ไขระบบ เพื่อนำไปวางระบบที่ดีกว่าเดิม  ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

                          

         4.ผลการดำเนินการ

                นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี  มีความสนใจในการเรียนรู้ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้กับการเรียนอยู่ในระดับดีต่างจากเดิมที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรม  พี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  ครูมีความกระตือรือร้นในการแสวงหานวัตกรรมใหม่เพื่อการสอนทำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

            5.บทเรียนที่ได้รับ

                5.1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้ความสนใจ และมีพฤติกรรม        ในการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้นส่งผลต่อทักษะการเรียนทำให้ผลการเรียนบรรลุตรงตามเป้าหมายที่คาดหวัง

            5.2 ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความชื่นชม ชื่อมั่น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

            6. แนวคิดและข้อเสนอแนะ 

                - การพัฒนาการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น

                - นิเทศติดตามผล  เพื่อหานวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหา  แนะนำ  สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

            

                          …...................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 319057
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (2)

กระบวนการได้นำไปใช้แล้วได้ผลดีไหมค่ะ

เป็นบทความที่มีประโยชน์ ขออนุญาตินำวิธีการของท่านไปทดลองกับเด็กสามชานแดนใต้ด้วยนะคะ