การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(School  Base  Management : SBM)

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ  โดยสถานศึกษาต้องจัดทำสาระของเน้นความหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน เน้นความหลากหลาย และมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และมาตรา 26 กล่าวคือ

                มาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)     จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(2)     ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

(3)     จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำ

เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

(4)     จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

(5)     รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียน การสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

(6)     จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการ

ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย…”

                นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือและแสวงหาความรู้ตามศักยภาพ ตามความเหมาะสม

                ดังนั้น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Base Management : SBM) จึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ผู้เขียนจึงได้สรุปสาระสำคัญ และนำเสนอไว้ดังต่อไปนี้

                การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบของการบริหารที่ให้ความสำคัญที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ยึดโรงเรียนเป็นฐานในการคิดและบริหารจัดการ โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรง ให้โรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงานและดำเนินการได้ด้วยโรงเรียนเอง ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น จึงเริ่มที่หลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ให้สถานศึกษาที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงทำให้มีอิสระ มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ สั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป สิ่งสำคัญที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ “การมีส่วนร่วม”  ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทั้งในรูปของคณะกรรมการ หน่วยงาน องค์กร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  การมีคณะกรรมการโรงเรียน เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้นำแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินการ ซึ่งมีผู้แทนมาจากส่วนต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารสถานศึกษา

                นอกจากหลักการกระจายอำนาจ  หลักการมีส่วนร่วม และหลักการบริหารด้วยตนเอง จึงกล่าวไว้แล้วนั้นยังมีเรื่อง “ภาวะผู้นำ” โดยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำระดับต่าง ๆ ของชุมชนที่

โรงเรียนตั้งอยู่  จะต้องพัฒนาคุณภาพของตนเองให้มี “ภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน”  มีทักษะด้านวิสัยทัศน์ ด้านการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และด้านการประเมิน ตรวจสอบและรายงาน

                จากการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ   เกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มาสู่การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ก็เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น  เพื่อให้บริหารจัดการได้สอดคล้องตามสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความสามารถ ความสนใจแความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ  นอกจากนี้  ยังเป็นการทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน  ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือทุกส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในลักษณะของการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

 

รูปแบบในการดำเนินการของการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

มีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

                รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM)  นั้น  จะเป็นแบบที่เพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง  โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากที่สุด  คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจำนวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด  เช่น  คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of trustees)  ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง 5 คน ผู้แทนครู 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  และใน Chicago  สหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง 6 คน ตัวแทนชุมชน 2 คน ผู้แทนครู 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ประธานคณะกรรมการมาจากกลุ่มผู้แทนชุมชนหรือผู้ปกครอง  บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน ก็คือ  การทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administrative Control SBM)  นั้น  คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง  คณะกรรมการจะประกอบด้วย ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  คณะกรรมการมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหาร แต่อำนาจการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายจะยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน  เช่น  Edmonton ประเทศ Canada และรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์และโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM)  นั้น  เชื่อว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด  และเป็นผู้ปฏิบัติการสอนโดยตรง  จึงย่อมจะรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ดีกว่าตัวแทนคณะครูจึงมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน ผู้แทนครู จากสหภาพครู 1 คน ผู้แทนครูเลือกโดยกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  และใน ี่สุด  เช่น  คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (ให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน  ชุมชนไ 2 คน ผู้แทนครูซึ่งกลุ่มครูเลือกกันเอง  2 คน  ตัวแทนผู้ปกครอง 1 – 2 คน และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน บทบาทของคณะกรรมการนี้จะเป็นทั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารไปด้วยในตัว  เช่น  โรงเรียนในเขต Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา

รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community  Control SBM) ถือว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีบทบาทและความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สัดส่วนของผู้แทนครู ผู้ปกครอง / ชุมชน จะมีเท่า ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน เช่น เมือง Salt Lake City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกาและประเทศ Spain คณะกรรมการโรงเรียนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รูปแบบโรงเรียนในกำกับของรัฐ  จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเป็นหรือเสมือนเป็นองค์กรนิติบุคคล  โรงเรียนดำเนินการของตนเองได้แบบอิสระ (Deregulation)  จากกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออกกฎระเบียบของตนเองได้  โดยเฉพาะมีความเป็นอิสระในเรื่องการจัดการด้านวิชาการ  การเงินและบุคคล  แต่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter) หรือตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในกำกับดูแลของรัฐ  ไม่เป็นส่วนราชการหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเป็นโรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิม  แล้วปรับให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิมแล้วปรับให้เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐก็ได้  ผู้ที่เสนอขอจัดอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐ  หรือเอกชน เช่น ครู ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิ สมาคม บริษัท ก็ได้ จัดระบบภายในโรงเรียนของตนเองได้อย่างอิสระ แต่ต้องรับผิดชอบต่อผลงานตามเงื่อนไขข้อตกลง  คณะกรรมการโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณ ควบคุมและกำกับการบริหารงาน การจ้างและเลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงเรียน ดูแลการจ้างและเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน

รูปแบบที่เป็นการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ตอบสนองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ที่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเองได้ทุกระดับและทุกประเทศ  ในการจัดการศึกษาจะกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง (ไม่ต้องผ่านเขตพื้นที่การศึกษา) ในระดับกระทรวงจะมีหน้าที่และบทบาทสำคัญอยู่ที่การกำหนดนโยบายระดับชาติ  กำหนดมาตรฐาน และสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง แต่งบประมาณส่วนใหญ่สำหรับการดำเนินงานทางการศึกษานั้น จะได้มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เอง การกำหนดคณะกรรมการโรงเรียนก็จะเป็นอำนาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว  ควรจะประกอบด้วย  ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมากจากตัวแทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหาร มีอำนาจในการจ้างหรือเลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนจะมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารโรงเรียน การจ้างและการเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรในโรงเรียน

รูปแบบการประกอบการของเอกชน  เนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่าเอกชนจะมีความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเทศที่เน้นรูปแบบเศรษฐกิจเสรีนั้น การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเบาภาระของรัฐ แต่เป็นหลักการสำคัญของระบบการดำเนินงานแบบเสรีที่มีการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง  เป็นการศึกษาทางเลือกที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการจะได้รับการประกันคุณภาพ ดังนั้น ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง  จะมีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของสังคม

จะเห็นได้ว่า  รูปแบบในการดำเนินงานของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น มีหลายรูปแบบ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องพิจารณาเลือก และตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน อย่างไรก็ตามในการดำเนินการบริหารการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม  ยังมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ซึ่งโรงเรียนควรได้พิจารณา ดังนี้

 

เงื่อนไขของความสำเร็จ

  1. มีการกำหนดหน้าที่  ขอบข่าย  บทบาท และคู่มือแนวทางการดำเนินงานและรวมกัน

พัฒนาการศึกษา มีการปรึกษาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยปฏิบัติ

  1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ปรับบทบาทและกระบวนการทำงานแบบกระจายอำนาจของทุกฝ่าย

  1. กระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยใช้การสร้างรากฐานทาง

ประชาธิปไตยร่วมกันตัดสินใจ

  1. สร้างระบบฐานข้อมูลในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้

  1. กระจายอำนาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง
  2. ไดรับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรในโรงเรียน

ผู้ปกครอง และชุมชน

  1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  2. บุคลากรในสำนักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  1. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและมีภาวะผู้นำ
  2. ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน รู้บทบาทหน้าที่ของตน

 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า  การกระจายอำนาจการบริหารไปยังสถานศึกษา ทำให้

สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น  แต่ทั้งนี้  สถานศึกษาต้องรู้จักปรับเปลี่ยนและทำหน้าที่ตามบทบาทใหม่ได้  มีหน่วยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา  มีความเต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องการเงิน  และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา  จะช่วยส่งเสริมให้การกระจายอำนาจได้ผลในเชิงบวกต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน

ความเป็นมา

                การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School -  Based  Management  :  SBM) เป็นแนวคิดใน   การบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสการบริหารแนวใหม่ในทางธุรกิจที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลักดันให้มีการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด ในทางการศึกษาได้มีกระแสการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

               

สำหรับในประเทศไทย  ถือว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าจองมีความมุ่งมั่น  ผูกพัน และความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหาร  และการจัดการ  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ

เมื่อประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา           โดยได้กำหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดำเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด แนวทางดังกล่าวเป็น   หลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

                หลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) ได้แก่ หลักการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษา หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหาร    ตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

                หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป หลักการมีส่วนร่วมได้กำหนดให้การบริหารสถานศึกษายึดหลักการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะบุคคล เรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตัวแทน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน   องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ    มีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้คำปรึกษา  แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น รายงานผลการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอำนาจหน้าที่อื่น ที่ได้รับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางใน 4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ                       ด้านงบประมาณ      ด้านการบริหารงานบุคคล     และด้านการบริหารงานทั่วไป

                ความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) นอกจากจะยึดหลักการของ SBM   และแนวทางตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแล้ว เงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กฎ ระเบียบที่จะนำสู่การปฏิบัติ จะต้องมีความชัดเจนนำไปปฏิบัติได้และจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง  เพื่อให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

แนวความคิดพื้นฐาน

แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกำไรและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น ความสำเร็จดังกล่าวนี้ทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้น ต้องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสู่การบริหารโดยการกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติและให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

ความหมาย

คำว่า School-Base-Management หรือ SBM เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 1980 ในภาษาไทยยังไม่มีการบัญญัติ ศัพท์ที่แน่นอน ส่วนมากนิยมทับศัพท์ว่า School-Base-Management หรือเรียกย่อๆ ว่า SBM ส่วนคำว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นั้นเป็นคำที่ เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์ และคณะ กำหนดขึ้นแทนคำว่า School-Base-Management ในการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจจัดการศึกษา พ.ศ.2541 (เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์และคณะ,2541)

มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคำว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไว้แตกต่างกัน เช่น

อุทัย บุญประเสริฐ (2542:2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียน (School Council หรือ School Board) ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดย ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

วิระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2544:1) ให้ความหมายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ร่วมคิด(Plan)ร่วมตัดสินใจ (Decision-Making) ร่วมทำ (Implementation) และร่วมประเมิน (Evaluation) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาของ สถานศึกษา

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความต้องการ  จำเป็นของโรงเรียนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Strkeholders)  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  สมาชิกในชุมชน นักเรียน และองค์กรอื่น ๆ  มารวมพลังกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินการพัฒนากิจกรรม /  งานของสถานศึกษาในระยะสั้น  และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการ

หลักการสำคัญในการบริหารแบบ  (School-Based  Management ) โดยทั่วไป ได้แก่

1. หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization)  ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก

2.  หลักการมีส่วนร่วม  (Participation  or  Collaboration  or  Involvement)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น

                3.  หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return  Power  to  People)  ในอดีตการจัดการศึกษาจะทำหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ     เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความเจริญต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจำกัด เกิดความล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง

                4.  หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกำหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง  สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทำได้หลายวิธี      การที่ส่วนกลางทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งอาจดำเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่ทุกอย่างกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  (Check  and  Balance)  ส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนดและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ

                จากหลักการดังกล่าวทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

 

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบที่สำคัญอย่างน้อย  4 รูปแบบ ได้แก่

                1. รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administration  Control  SBM)  ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอื่น ๆ ได้จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให้คำปรึกษา แต่อำนาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน

                2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  (Professional  Control  SBM)  เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมาก ที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้บริหารยังเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

                3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control  SBM)  แนวคิดสำคัญ คือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผู้ปกครอง และชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ  โรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก  (Professional  Community  Control  SBM)  แนวคิดเรื่องนี้เชื่อว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด สัดส่วนของครูและผู้ปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่า ๆ              กันแต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอื่น ๆ      ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

สำหรับประเทศไทย  ได้ยึดเอารูปแบบที่  3  คือ  รูปแบบชุมชนมีบทบาทหลัก  ซึ่งเป็นผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 

ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้

                1. กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจากหน่วยงานบริหารส่วนกลางไปยังคณะกรรมการโรงเรียนอย่างแท้จริง

                2. ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรในโรงเรียน                       ผู้ปกครองและชุมชน

                3.  มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูล       สารสนเทศตรงกัน

                4.  บุคลากรในสำนักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะต้องได้รับการอบรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

       &n

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

หมายเลขบันทึก: 319049, เขียน: 09 Dec 2009 @ 10:02 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 333, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
รัตน์สุดา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

มีความรู้มากขึ้นค่ะ

อังคณา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในภายภาคหน้า

เยี่ยมค่ะ

ทิพย์วิมล
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

ณัฐพร วงศ์อ่อน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการบริหารซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีค่ะ

ณัฐพร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ทำให้ดิฉันได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารค่ะ

สมชาย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้ได้มากเลยครับ

ณัฐพร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ดิฉันได้จากบทความนี้คือ ได้รู้จักเกี่ยวกับหลักการแนวความคิดและความหมายในการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถทำให้ดิฉันนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

จินตนา เผอิญอ่อน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารที่ดีค่ะ

จินตนา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างดีค่ะ

จินตนา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

มยุรา สุวรรณโค
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับหลักความรู้ที่เพิ่มให้ได้ทราบถึงหลักการบริหารในโรงเรียนและนำไปใช้ในอนาคต

มยุรา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ได้รับทราบข้อมูลในการบริหารและนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

มยุรา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ ขอนำไปประยุกต์ใช้และเป็นความรู้เพิ่มเติมได้ เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

ภาวนา ผดาศรี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จัดทำขึ้นค่ะ

ภาวนา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาทุกคนค่ะ

ภาวนา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ เพราะสื่อที่จัดทำขึ้นนั้น เป็นสื่อที่ทำให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างมาก

อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

วัลลี โพธิ์สาลี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

รู้จักการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างดี

และเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาทุกคนค่ะ

วัลลี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระน่าสนใจและเหมาะสำหรับการบริหารดี

wanlee
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นสื่อทำให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการบริหารงานต่างๆ

น้องนาง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะมีความรู้สำหรับหลักความรู้ที่เพิ่มให้ได้ทราบถึงหลักการบริหารในโรงเรียนและนำไปใช้ได้

อารีย์วุทธ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง

กอลฟ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีมากเลยได้รู้รูปแบบการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นหลัก

ขนมปัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมาก เพราะสามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องของการศึกษา ขอบคุณมากสำหรับเนื้อหาสาระดีดีที่ท่านนำมาฝาก

วิภาพร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรุ้มากเลยค่ะกับการเป็นผู้บริหารโรงเรียน

มะขาม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะเหมาะสมหรับการนำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

วรรณภา สุขทอง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะได้รู้ถึงการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

วรรณภา สุขทอง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้รู้ถึง มาตรา 24 ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา

ดวงใจ ศรีชุม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ทำให้นักเรียนนักศึกษาทราบถึงหลักการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

วรรณภา สุขทอง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทราบรูปแบบในการดำเนินการของการบริหารจัดการ

นำไปวิเคราะห์และสามารถนำไปใช้จริงได้ค่ะ

ดวงใจ ศรีชุม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ก็ดีค่ะ การบริหารโรงเรียนเป็นหลักทำให้ทุกคนทุกส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกา และประชาชน อย่างนี้ก็ดีเป็นไม่ใช่แต่ผู้บริหารเพียงผู้เดียว

wannapa suktong
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีค่ะแต่น่าจะมีรูปภาพมาประกอบด้วยก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่น่าสนใจและผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็จะไม่ค่อยอ่านมากเท่าที่ควรค่ะ เรียนมาเพื่อทราบ

ดวงใจ ศรีชุม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะมีเนื้อหาความเป็นมาและปัจจัยต่างๆเหมาะสำหรับการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์

มณีรัตน์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

มณีรัตน์ แสนโสภา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้รู้จัดการระบบการศึกษาพัมนาการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

มณีรัตน์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้รู้การเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารการจัดการการบริหารมากขึ้น

สุภัสสร วงศา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้รู้ถึงรูปแบบการบริหารโดยมีรงเรียนเป็นฐานได้เป็นอย่างดี

สุภัสสร วงศา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้รูปการจัดการระบบการบริหารได้เป็นอย่างดี

สุภัสสร วงศา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน

ชลธิชา พิมโคตร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้รู้จักการจัดระเบียบการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม

ชลธิชา พิมโคตร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบถึงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

น้องน้อง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการบริหารซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีค่ะ

น้องณัฐ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ทำให้ดิฉันได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารค่ะ

จิราวรรณ ปัจสาสิม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะเพราะทำให้ทราบหลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน

พิ้งแพนเตอร์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบถึงความหมายประวัติความเป็นมาของการบริหารบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

bowwy
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะทำให้ถึงแนวหลักการบริหารของผู้บริหารคะ

น้องจัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ดิฉันได้จากบทความนี้คือ ได้รู้จักเกี่ยวกับหลักการแนวความคิดและความหมายในการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถทำให้ดิฉันนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

bowling
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

คีค่ะได้รู้ความเป็นมาประวัติหลักการบริหาร

อังเคิล
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

อ่านดูแล้วได้เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

นู๋อัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ในการบริหารโรงเรียนดีค่ะ

น้องอัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในภายภาคหน้า

เยี่ยมค่ะ

น้องยุ้ย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารที่ดีค่ะ

ยุ้ยจัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างดีค่ะ

ยูยุ้ย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

เปรี้ยวหวาน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จัดทำขึ้นค่ะ

ส้มเปรี้ยว
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาทุกคนค่ะ

เปรี้ยวส้ม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ เพราะสื่อที่จัดทำขึ้นนั้น เป็นสื่อที่ทำให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างมาก

อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

masimama(0019มยุรา)
IP: xxx.10.149.232
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวทางแนวหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นครับ สนับสนุน

อาร์ท(0019มยุรา)
IP: xxx.10.149.232
เขียนเมื่อ 

คิดว่าถ้าโรงเรียนเป็นฐานแล้วสามารถที่จะจัดการศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ก็ดีครับ

กลัวแต่ว่าจะทำเพื่อดึงสถานศึกษามาหาประโยชน์เข้าส่วนตนมากกว่าส่วนรวมน่ะสิ เพราะที่ผ่านๆ ก็มีหลายแห่งที่ต้องการแยกตัว ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน และที่สำคัญเสียงคัดค้านส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ศึกษาเองนะครับ

แนวทางที่คิดก็เป็นไอเดียได้ แต่จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ต้องดูกันยาวๆ

Nid(0019มยุรา)
IP: xxx.10.149.232
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่มีแนวคิดที่ดีมากๆ ค่ะ ถ้าเกิดขึ้นได้ทั้งประเทศเมื่อไหร่ คงทำให้การศึกษาเราก้าวหน้าไปได้นะค่ะ อยากให้สมบูรณ์เร็วๆ จัง

wipaporn
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้หลายด้านค่ะกับการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ

มิกกี้(ส.037)
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้รู้ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนที่ดีค่ะ

nidsara
IP: xxx.47.132.203
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านแล้ว คิดว่า เป็นสื่อที่ดีค่ะในการศึกษาด้านการบริหาร

เพราะว่าผู้ที่กำลังเรียนการบริหารก็จะได้นำความรู้ที่ได้อ่านไปใช้ในการศึกษา

Mook
IP: xxx.47.132.203
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะได้ความรู้ดี

โดยเฉพาะด้ารการบริหาร

ยุ้ย
IP: xxx.47.132.203
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้มากค่ะทางด้านการบริหาร

ได้รู้ทั้งความหมายและแนวคิด

เอมิ
IP: xxx.31.93.163
เขียนเมื่อ 

คิดว่าถ้าโรงเรียนเป็นฐานแล้วสามารถที่จะจัดการศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ก็ดีคะ

Nattapong
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคับและได้รู้ว่าการบริหารโรงเรียนมีหลักการอย่างไรคับ

Nattapong
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคับและได้รู้ว่าการบริหารโรงเรียนมีหลักการอย่างไรคับ

Nattapong
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากคับทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนคับ*-*

Zing-Q**Bow
IP: xxx.157.147.71
เขียนเมื่อ 

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สุมาลี พรมจักร
IP: xxx.157.147.71
เขียนเมื่อ 

ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Ta_bow
IP: xxx.157.147.198
เขียนเมื่อ 

ทำให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น

สุกัญญา ขันทะนะ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ทำให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร

por
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

จะทำให้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ

พริ้งเพรา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน

suganyar
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

จะเป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

pringpoa
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีคะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด

pink
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีคะทำให้ผู้บริหารสามารถกระจายความรู้สู่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะลิ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะมีความรูมากๆๆๆๆๆๆค่ะ

อรพรรณ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีคะได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

ฝน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

รัตนาภรณ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

รัตนาภรณ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม

รัตนาพร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะเพราะจะทำให้ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาประสบความสำเร็จ

สายฝน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

อนงลักษณ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

koy
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียนคะ

ก้อย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ae
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

จากกระแสการบริหารแนวใหม่ในทางธุรกิจที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลักดันให้มีการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด

เอ๋
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

dvenpen
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

บุคคลและการบริหารทั่วไป หลักการมีส่วนร่วมได้กำหนดให้การบริหารสถานศึกษายึดหลักการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หลิน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา แนวความคิดพื้นฐาน แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยน

เดือนเพ็ญ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนดและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ

หลิน1
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

สำหรับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหาร และจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปัจจัยที่เป็นที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบแต่ไม่เปลี่ยนวิธีการบริหารงานและการทำงาน อำนาจการตัดสินใจผูกขาดอยู่ในคณะ

ละไม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดำเนินงานมากขึ้น เพื่อให้บริหารจัดการได้สอดคล้องตามสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความสามารถ ความสนใจแความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ

ไม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ โดยสถานศึกษาต้องจัดทำสาระของเน้นความหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน เน้นความหลากหลาย

ทำไม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ได้มีความรู้ในด้านการบริหารของผูบริหาร

แสนดี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากมีสาะดี

Lucky
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ให้ความรู้มาก ๆ เลยครับ แต่ถ้าหากจะสรุปให้สั้นกระทัดรัดกว่านี้จะดีมากสมเป็นนักวิชาการทีเดียวนะครับ

ครูดง09
IP: xxx.49.43.80
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลยทีเดียวครับครูเปิ้ล สามารถนำไปใช้ในการบริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ครูอ้อย
IP: xxx.4.249.158
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากขึ้นเลยคะ ขอบคุณครูเปิ้ลนะคะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น