สาระการเรียนรู้วิชาการใช้ห้องสมุด

วิชาการใช้ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  วัสดุห้องสมุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การจัดหมวดหมู่หนังสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การสืบค้นวัสดุห้องสมุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  หนังสืออ้างอิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเขียนรายงานและการศึกษาค้นคว้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การระวังรักษาหนังสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  กิจกรรมห้องสมุด

 

คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการใช้

เอกสารประกอบการเรียนวิชา  ท 40216  การใช้ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                      เอกสารประกอบการเรียนวิชา  ท 40216  การใช้ห้องสมุด  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในเล่มนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย

                      1.  สาระสำคัญ  กำหนดไว้เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยการเรียนนั้น

                      2.  เรื่องที่จะศึกษา  เป็นประเด็นของเรื่องที่จะศึกษาในหน่วยการเรียนนั้น ๆ

                      3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   กำหนดไว้เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ทราบจุดประสงค์การเรียนว่าเมื่อเรียนจบในหน่วยการเรียนนี้แล้ว  จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไร

                      4.  ผังมโนทัศน์  กำหนดไว้เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และปรับความคิดให้เป็นระบบ  โดยใช้ผังมโนทัศน์ในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้          

                      5.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นแบบทดสอบที่กำหนดขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยว่ามีความรู้เท่าใด

                      6. เนื้อหา ใช้สำหรับการสอนแบบบรรยายเนื้อหาตรงตามที่หลักสูตรกำหนดและตามความเหมาะสมกับการเรียนการสอน

                      7.  สาระน่ารู้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาบางส่วนและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ให้กับ       ผู้เรียน

                      8.  ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  เพิ่มเติมให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

                      9.  กิจกรรมหรือใบงาน  ได้เสนอแนะกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child  Centered)  โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

                      10.  แบบฝึกหัด  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

                      11.  แบบทดสอบหลังเรียน  จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนประเมินผู้เรียนว่าเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#เอกสารประกอบการเรียน#วิชาการใช้ห้องสมุด

หมายเลขบันทึก: 319006, เขียน: 08 Dec 2009 @ 23:48 (), แก้ไข: 21 May 2018 @ 12:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จุไรรัตน์ ศรีสุข
IP: xxx.229.221.17
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับเอกสารประกอบการสอน กำลังหาอยู่พอดี ขอบคุณมาก ๆ