ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ลภัสรดา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1

ผู้วิจัย                ลภัสรดา  จูเมฆา

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อพัฒนา ,ทดลองใช้ และประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  จำนวน 38 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.   ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า ผู้วิจัยสามารถยกร่างของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นชุดกิจกรรม มีจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5  กิจกรรม และส่วนที่เป็นคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ส่วนที่เป็นชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทุกกิจกรรมประกอบขั้นตอนการฝึก  4 ขั้นตอน คือ 1)  การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 2)  การอภิปรายสรุปกฎเกณฑ์ 3)  การตรวจทานแก้ไข  และ 4)  การทำแบบฝึกกิจกรรมทบทวน  โดยกิจกรรมที่ 1 – 4 ของแต่ละชุดเป็นกิจกรรมฝึกการเขียนที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง และนำไปใช้ในกิจกรรมที่ 5  ซึ่งเป็นการประมวลความรู้จาก 4 กิจกรรมแรกมาใช้ให้เกิดทักษะ ส่วนคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ คำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรม  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ลักษณะของกิจกรรมและการนำไปใช้  ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  รูปแบบการใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิธีการตรวจให้คะแนน  และเกณฑ์ในการแปลผลคะแนน

  1. การประเมินร่างชุดกิจกรรมและร่างคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน        ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน  พบว่า              ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถ          นำไปใช้ได้ทุกองค์ประกอบ  และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับชุดกิจกรรมในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ
  2. ผลการทดลองใช้ (Try Out) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พบว่า ค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2 ของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.23/80.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างผลการทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมและผลการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ผลการวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ที่เป็นกลุ่มทดลอง พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูง     ทั้งในภาพรวม และรายข้อทุกข้อ
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         ปีที่ 1 ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน

 

           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 314637, เขียน: 19 Nov 2009 @ 14:22 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก

ภาษาเป็นสิ่งที่สวยงาม ชื่นชมคุณครูภาษาอังกฤษค่ะ

กิ่ง
IP: xxx.122.203.60
เขียนเมื่อ 

กำลังทำสารนิพนธ์อยู่ อยากทราบทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์การเขียนภาษาอังกฤษค่ะ ใครทราบช่วยบอกที ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ

มะลิ
IP: xxx.207.152.88
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ ได้ความรู้มากเลย