การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน

            การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานเป็นการดำเนินงานที่ต้องตัดสินใจทำโครงงานให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้  มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้  คือ

                        1. การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน

                        2. การศึกษาข้อมูลโครงงาน

                        3. การวิเคราะห์โครงงาน

1. การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน

มีหลักการพิจารณาดังนี้

            สำรวจความถนัด  ความพร้อมและความสนใจ

             สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก

            สังเกตสภาพแวดล้อม

1.1   สำรวจความถนัด    ความพร้อมและความสนใจ    หมายถึง    การพิจารณาตนเองว่ามี

ความถนัด  ความพร้อมและความสนใจที่จะทำโครงงานในเรื่องที่ตนเองมีความชอบและรักกที่จะทำอย่างแท้จริง  โดยสำรวจตนเอง  ดังนี้  คือ

-   เคยเรียนวิชาใด  หรือมีความรู้ในวิช่างต่าง ๆ  ที่จะทำโครงงานหรือไม่ผลการเรียนหรือเคยฝึกงาน  มีประสบการอย่างไรบ้าง

-  ปรึกษาครู  อาจารย์ฝ่ายแนะแนว  หรือครู  อาจารย์ที่ตนเองสนใจในวิชานั้น  เพื่อขอทราบรายละเอียดความชอบ  ความถนัด  หรือบกพร่องในสิ่งใด  สำหรับนำมาประกอบการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน

-  เคยชอบและรักที่จะทำเรื่องใดมาบ้าง  หรือเมื่อทำมาแล้ว  ได้รับความสำเร็จหรือล้มเหลวในงานที่ทำหรือไม่

            เมื่อได้สำรวจตนเองดังหัวข้อดังกล่าว  จึงเรียงลำดับความสำคัญของชื่อโครงงานที่จะทำ

            1.2  สำรวจสิ่งอำนวยความสะอาด  หมายถึง  การสำรวจข้อมูลต่าง  ๆ  ที่จะอำนวยความสะดวกให้การทำโครงงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ทำให้โครงงานได้รับความสำเร็จด้วยดี  ได้แก่

-        เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

-        การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน

-        สถานที่ปฏิบัติงาน

-        เงินค่าใช้จ่าย  เพื่อศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

1.3  สังเกตสภาพแวดล้อม  หมายถึง  การสังเกตสิ่งต่าง  ๆ  ที่อยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่จะดำเนินงานตามโครงงาน  มีผลกระทบต่อโครงงานที่ทำให้เกิดผลดีหรือเสียหาย  และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอย่างไร  ได้แก่ 

-        การขยายโครงงาน  ทำได้หรือไม่เพียงใด

-        ระยะทางและการเดินทางไปปฏิบัติงาน

-        ผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมและแนวทางแก้ไข สภาพปัญหาของโครงงาน

สรุปแล้ว  การเงือกหัวข้อโครงงานนั้น  จะต้องจัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเลือกหลาย  ๆ  หัวข้อ  โดยพิจารณาจากหัวข้อที่ตนเองมีความรู้  ความถนัด  ความพร้อมและความสนใจในงานนั้น  ๆ  มากท่าสุดรวมทั้งการหาแนวทางที่จะขจัดปัญหาต่าง  ๆ  โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อม  และผลกระทบต่าง  ๆ  จากสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างเคียง

2.  การศึกษาข้อมูลโครงงาน

การศึกษาข้อมูลโครงงาน  เป็นงานที่สนับสนุนให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ทำให้เกิดแนวความคิดและประสบการณ์อย่างหลากหลาย   โดยการศึกษาหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง  ๆ  ดังนี้

            2.1   การศึกษาเยี่ยมชมกิจการตามแหล่งวิชาการต่าง  ๆ  เช่น  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  สวนผัก  สวนผลไม้  สวนดอกไม้ประดับ  วนอุทยาน  สถานีวิจัยทางการเกษตร  สถานีทดลองพืชไร่  พืชสวน  ศูนย์ธุรกิจการค้าต่าง  ๆ  โรงงานอุตสาหกรรม  ศูนย์ศิลปาชีพ  บริษัทร้านค้าต่าง  ๆ  ฯลฯ 

            2.2    การฟังคำบรรยายทาวิชาการจากที่ประชุมสัมมนาต่าง  ๆ  ที่จัดโดยทางราชการหรือเอกชน  รวมทั้งการฟังวิทยุ  และโทรทัศน์ด้วย

2.3       การศึกษาผลงานของผู้อื่นที่ทำไว้แล้ว

2.4       การสนทนากับเพื่อน  หรือครูอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรอื่น  ๆ

2.5       การเข้าชมนิทรรศการต่าง  ๆ  ทั้งของโรงเรียนที่จัดและงานมหกรรมต่างๆ

เช่น  งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ  เป็นต้น

2.6       การสังเกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือธรรมชาติรอบตัว

2.7      งานอดิเรกที่ตนเองชอบตนเองชอบและทำอยู่  หรือกิจกรรมการเรียน

สอนในโรงเรียน

3.  การวิเคราะห์โครงงาน

                การวิเคราะห์โครงงานอาจพิจารณาหัวข้อต่าง  ๆ  จากรายการข้างล่างนี้  โดยตัวนักเรียนหรือกลุ่มที่จะทำโครงงาน  เป็นผู้วิเคราะห์จากโครงงานที่ตนเอง  หรือกลุ่มกำหนดไว้อย่างหลากหลายโครงงาน  แล้วเลือกเอาโครงงานที่ตนเองเห็นว่าน่าจะทำที่สุด  โดยให้คะแนน  1,  2,  3  หรือ  4  ตามความเห็นชอบแล้วนำมารวมตัวเลขหากคะแนนที่ได้ที่จำนวนสูงกว่าโครงงานอื่น  ก็ควรพิจารณาจัดทำต่อ