ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ เรื่องการใช้โปรแกรม GSP แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาตร์ เป็นข้อสอบงายๆ   คลิกโหลดหรืออ่านดูได้ครับ