ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงๆต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ  อาจเกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา  ข้อมูลมักอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นต้น  ข้อมูลส่วนใหญ่มักใช้แสดงปริมาณหรือการกระทำต่างๆที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผล  เช่น ชื่อของนักเรียน อายุ เพศ อุณภูมิห้อง จะนวนโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียน  เป็นต้น

สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Information ซึ่งภาษาอังกฤษคำนี้มีผู้ให้ความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลด้วยวิธีต่างๆ  ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ จากความหมายนี้ เราจะพบว่า สารสนเทศมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ

  1. สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
  2. อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้
  3. มีความหมายหรือคุณค่าสำหรับใช้ในการดำเนินงานหรือตัดสินใจ

สาระสนเทศ ต่างจาก ข้อมูลโดยทั่วไปดังกล่าว คือ เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้วและเป็นข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้รับ  คือ สามารถเอาข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนั้นไปใช้งานได้  เช่น  หากคุณครูต้องการนักเรียนที่เป็นตัวแทนของห้องเพื่อส่งไปแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระหว่างห้อง คุณครุคงต้องใช้ข้อมูลด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งชั้นมาประมวลผลด้วยการเรียงลำดับเพื่อให้ทราบว่านักเรียนคนใดสอบได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด แล้วจึ้งใช้ข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวแทนของห้อง เป็นต้น

ดังนั้นข้อมูลผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งห้องที่ผ่านการเรียนลำดับแล้ว จึงไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลธรรมดาแต่เรียกข้อมูลชนิดนี้ว่าเป็นสารสนเทศ เพราะมีลักษณะครบ 3 ประการ ข้างต้น

แผนภูมิความสำพันธ์ของ ข้อมูล และ สารสนเทศ

ข้อมูล             ----->         การประมวลผล            ----->        สารสนเทศ