สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอภาพการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้ง “โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ขึ้น เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง และต่อมาทรงพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยในประเทศและภูมิภาค สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในบุคคลทั่วไป ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยโรคที่แน่นอน รวมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว โดยมีคณะกรรมการกำหนดแนวทางการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย

 

โรงพยาบาลแห่งนี้มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรรังสีเทคนิค คือ เครื่องเร่งอนุภาค ที่เรียกว่า ไซโคลตรอน cyclotron 

 

ซึ่ง รศ.ดร รุจพร ชนะชัย ได้กรุณาอธิบายการหลักการทำงานให้พวกเรารับทราบ คือ เครื่องใช้หลักการที่อาศัยอนุภาคที่ถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าให้วิ่งวนเป็นวงออกไปเมื่อได้ความเร็วที่เหมาะสม ให้อนุภาคที่ถูกปล่อยออกมาไปชนกับเป้าที่ต้องการ

 

 

เครื่องเร่งนี้ใช้ในการวิจัยทางฟิสิกส์พื้นฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี

 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องสำหรับเครื่องเพทซีที (PET CT : Positron Emission Tomography/Computed Tomography) เป็นนวัตกรรมทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยการผสานเครื่องเพทสแกนและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เข้าไว้ในเครื่องเดียวกัน สามารถบอกตำแหน่งของรอยโรคควบคู่กับระดับการทำงานของเซลล์ เพิ่มความชัดเจนและแม่นยำ

 

 

 

นักศึกษาได้ให้ความสนใจเครื่องนี้มาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ยังไม่มีใช้งานที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

นอกจากนี้ทางนักศึกษาได้รับความกรุณาจากทีมงานพาเข้าชมและอธิบายส่วนต่างๆของเครื่องมือ การรักษาความปลอดภัย เครื่อมมือวัดปริมาณรังสี การผลิตสารเภสัชรังสีและการทำงานในศูนย์แห่งนี้

 

เครื่องมือวัดปริมาณรังสีแกมมา(ภาพซ้าย) และนิวตรอน (ภาพขวา) ที่ติดตามผนัง เพื่อใช้ในการตรวจวัด กรณีที่อาจมีรังสีรั่วไหลออกมาภายนอก

 

ที่อาบน้ำชำระร่างกาย กรณีที่ไปสัมผัสรังสี ที่ต้องมีการตรวจสอบการทำงานทุกวัน

และภาพการมอบของที่ระลึกจากการเยี่ยมชมครั้งนี้

ซึ่งทางหลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุจพร ชนะชัย และทีมงานที่ให้ความกรุณาเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรังสีวิทยา ในครั้งนี้