เทคโนโลยี+สารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก จะได้พบกับสิ่งรอบ ๆ ตัวที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอยู่มาก ดังนี้                                                           1.เครื่องปริ้นเตอร์   เป็นการประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสาร                                     2.หน้าจอคอมพิงเตอรร์  เป็นการแสดงผลลัพท์ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

                                         ฯลฯ

ค้นหาจาก

http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html

26 พ.ค.49