แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                                                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เสริมทักษะการเขียน  
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน               
เวลาสอน ๒ ชั่วโมง
สอนโดย  นางจารุณี  โยเฮือง  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

************************************************

๑. สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
    มาตรฐาน ท ๔.๒  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และ   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจำวัน
    มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ 
    ๑.  สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู้
    ๒. ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและพัฒนาบุคลิกภาพ
๒. สาระสำคัญ
      การเขียนหนังสือ เรานิยมเขียนถ้อยคำติดต่อกันไปจนจบความ แล้วก็เว้นช่องว่างไว้ ซึ่งเราเรียนการเว้นช่องว่างนี้ว่า “เว้นวรรค” นอกจากการเว้นวรรคแล้ว ภาษาไทยยังมีเครื่องหมายอีกหลายชนิดที่ใช้ในการบอกวรรคตอน ผู้ใช้ภาษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษา ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การเขียนและการอ่านถูกต้องตามหลักการเขียนและอ่านคำไทย
๓. จุดประสงค์
      ๑. นักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
      ๒. บอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดตามสาระการเรียนรู้ได้
      ๓. เขียนรูปและอธิบายวิธีใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดตามสาระการเรียนรู้ได้
      ๔. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดให้ตามสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งในการเขียนและการอ่าน
 ๔. สาระการเรียนรู้
      เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
      ๑.  ยัติภังค์
      ๒. วงเล็บ (นขลิขิต)
      ๓. วงเล็บเหลี่ยม
      ๔. วงเล็บปีกกา
      ๕. มหัพภาค
       ๖. จุลภาค
       ๗. อัฒภาค
       ๘. ทวิภาค
       ๙. วิภัชภาค
 ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA  Model
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เครื่องหมายวรรคตอน