หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เลขยกกำลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2                                
เรื่อง  การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นายจำเนียร  มินทะขัด  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
*****************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สาระที่  1   จำนวนและการดำเนินการ
     มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
2.  สาระสำคัญ
      การคูณเลขยกกำลัง   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
       3.1 ด้านความรู้  :  นักเรียนสามารถ
     1. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามของเลขยกกำลังได้
     2. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้
       3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ  :  นักเรียนมีความสามารถ
     1. ในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
     2. ในการให้เหตุผลโดยแสดงข้อความอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
     3. ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ
       3.3 ด้านคุณลักษณะ  :  นักเรียน
     1. ทำงานอย่างเป็นระบบ
     2. มีความรอบคอบ
     3. มีความรับผิดชอบ
     4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
     5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     6. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาระการเรียนรู้
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก