แผนการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รหัส-ชื่อรายวิชา  ส  ๒๑๑๐๓           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๑                                      
เวลา ๒  ชั่วโมง
ผู้สอน  นางบัวสวรรค์ นามบุญลา   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 
 ************************************
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
     มาตรฐาน  ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
    ๕. อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา ที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด ได้ถูกต้อง
สาระสำคัญ
      ในฐานะพุทธศาสนิกชนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ในด้านการศึกษาหาความรู้  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมและประเพณี  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ทั้งนี้เพื่อเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน  รวมทั้งปกป้องพระพุทธศาสนามิให้มัวหมองหรือเสื่อมลง
จุดประสงค์
     ๑. อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวันได้
     ๒. ปฎิบัติตนตามระเบียบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
สาระการเรียนรู้/ความรู้
    -ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ
    -ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ....

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา