การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย

Venus Seesuk
การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย
การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 
หลักการทั่วไป     
                บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎรอีกประเภทหนึ่งที่นายทะเบียนออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้แสดงตนเพื่อการการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล โดยยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกที่ไม่มีวัสดุป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าบัตรชนกลุ่มน้อย โดยชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มจะได้บัตรประจำตัวที่มีสีแตกต่างกัน เช่น ญวนอพยพจะเป็นบัตรสีขาวขอบน้ำเงิน  จีนฮ่ออพยพจะเป็นบัตรสีเหลือง  จีนฮ่ออิสระจะเป็นบัตรสีส้ม ลาวอพยพจะเป็นบัตรสีฟ้า  เนปาลอพยพจะเป็นบัตรสีเขียว  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าจะเป็นบัตรสีชมพู  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจะเป็นบัตรสีเหลืองขอบน้ำเงิน ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาจะเป็นบัตรสีขาวขอบแดง  ชุมชนบนพื้นที่สูงจะเป็นบัตรสีเขียวขอบแดง เป็นต้น จนกระทั่งกรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้เปลี่ยนวัสดุและสีของบัตรให้เป็นบัตรพลาสติกชนิดที่มีแถบแม่เหล็ก ตัวบัตรเป็นสีชมพูทั้งสองด้าน โดยชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจำตัวสีเดียวกันแต่จะระบุชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยของเจ้าของบัตรไว้ที่หน้าบัตรใต้รายการเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้กำหนดอายุของชนกลุ่มน้อยที่จะทำบัตรได้ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ ๖ ปี
               ต่อมาเมื่อมียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ออกเป็น ๖ กลุ่มแต่เรียกในภาพรวมว่า “กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เช่น กลุ่มเด็กนักเรียนที่บิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิด กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่อาจสืบเสาะแสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ชีวประวัติของตนเอง เป็นต้น และด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้ออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู กำหนดอายุของคนที่จะทำบัตรตั้งแต่ ๑ ขวบขึ้นไป และให้บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี
               การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการบัญญัติถึงการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกำหนดอายุของคนที่จะทำบัตรตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี แต่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที  ส่วนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ยังคงใช้ได้ต่อไป  สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรนั้น กรมการปกครองได้ออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยยกเลิกระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                โดยสรุป ปัจจุบันบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะมีอยู่ ๒ แบบ ได้แก่ (๑) บัตรพลาสติกที่มี   สีชมพูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นายทะเบียนจะออกให้กับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔) และคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่มน้อย  แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘) และ (๒) บัตรพลาสติกที่ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู นายทะเบียนจะออกให้กับคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยคนที่จะทำบัตรทั้งสองแบบต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และบัตรทั้งสองแบบมีอายุการใช้ ๑๐ ปี เว้นแต่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที 
 
การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
                กฎหมาย
                กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
                ข้อ ๒  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในกฎกระทรวงนี้ หมายถึง
               (๑) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  และ  มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
               (๒) คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฯลฯ
                ข้อ ๗  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ที่มีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและมีอายุตั้งแต่ห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัว โดยให้ยื่น      คำขอมีบัตรต่อนายทะเบียนภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
                (๑) วันที่อายุครบห้าปีบริบูรณ์
                (๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
                (๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
                (๔) วันที่บัตรสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด หรือ
                (๕) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน 
                ข้อ ๘  บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีอายุใช้ได้สิบปีนับแต่วันที่ออกบัตร สำหรับบัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
               กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวตามข้อ ๗ พ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) ให้บัตรนั้นหมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะดังกล่าวและให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรคืนนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถานะ
                ข้อ ๙  บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นบัตรที่ออกตามกฎกระทรวงนี้
                ข้อ ๑๐  กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการทะเบียนกลางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่นมีบัตรประจำตัวตามข้อ ๗ ได้ โดยให้   นำความในข้อ ๘ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

                ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                ขั้นตอนการปฏิบัติ
๐ ผู้ที่จะต้องขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่
                (๑) คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
                (๒) คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
                (๓) บุตรของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
                ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
๐ ระยะเวลาการขอทำบัตร ต้องยื่นคำขอภายในหกสิบวัน นับแต่
               (๑) วันที่มีอายุครบห้าปีบริบูรณ์
               (๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓)
               (๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
               (๔) วันที่บัตรเดิมหาย ถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด 
               (๕) วันที่ผู้ถือบัตรแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓)
๐ สำนักทะเบียนที่ติดต่อขอทำบัตร
         สำนักทะเบียนที่มีระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อำเภอหรือท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียน เช่น นายสัพตู มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำโรง ซึ่งไม่มีระบบการจัดทำบัตรด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เทศบาลตำบลสำโรงอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองฯ ซึ่งมีระบบการจัดทำบัตรด้วยคอมพิวเตอร์ นายสัพตู ต้องไปยื่นคำขอทำบัตรที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองฯ  เป็นต้น
                ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้ขอทำบัตรแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
                  (๑) สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) สำหรับผู้ขอที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) สำหรับผู้ขอที่เป็นชนกลุ่มน้อย เลขประจำตัว ๑๓ หลักขึ้นต้นด้วยเลข ๖ และเลข ๗ หรือสำเนาทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘/๑ สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  หรือสำเนาทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
                   (๒) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว กรณีการขอมีบัตรครั้งแรกของคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔
                   (๓) บัตรประจำตัวเดิม (กรณีขอมีบัตรเนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรชำรุด และกรณีแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด)
                   (๔) เอกสารราชการอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนารายการบัตรเดิมที่เคยถ่ายเอกสารไว้หรือขอคัดจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน  หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ เป็นต้น
๒. นายทะเบียน
                     (๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้ขอมีบัตร
                     (๒) ตรวจสอบรายการบุคคลตามคำขอมีบัตร และภาพใบหน้าจากรายการประวัติการจัดทำบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
                     (๓) สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลของผู้ขอมีบัตร
                     (๔) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอมีบัตรโดยพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาและซ้าย แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือเฉพาะข้างที่เหลืออยู่เพียงนิ้วเดียว  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้างละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้ และหากไม่มีนิ้วมือเหลืออยู่เลย  ให้ยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคำขอมีบัตรด้วย
                    (๕) ถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                    (๖) พิมพ์คำขอมีบัตรจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
                    (๗) ตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในคำขอมีบัตรตาม (๖) เปรียบเทียบกับหลักฐานที่มีอยู่อีกครั้ง
                    (๘) ออกใบรับคำขอมีบัตรให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน
                     (๙) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยถ้าเป็นการทำบัตรครั้งแรกของ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรละ ๖๐ บาท
                    (๑๐) ส่งข้อมูลการทำบัตรของผู้ขอมีบัตรไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาคโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบัตร
                    (๑๑) เมื่อได้รับบัตรที่ผลิตแล้วจากศูนย์ฯ ภาค ให้มอบบัตรแก่ผู้ขอมีบัตรโดยเรียกใบรับคำขอมีบัตรคืนและให้ผู้รับบัตรลงชื่อรับบัตรไว้เป็นหลักฐาน
 
กรณีตัวอย่าง  เด็กชายมานะ อายุ ๑๔ ปี เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่ บิดามารดามีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ และได้จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้ว แต่เด็กชายมานะ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรเนื่องจากในขณะสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย เด็กชายมานะ ไปบวชเณรอยู่ต่างจังหวัดแต่ ปัจจุบันได้กลับมาอยู่กับบิดามารดาแล้ว ถ้าเด็กชายมานะ ต้องการได้บัตรประจำตัวจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หรือจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ  ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง และจะต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ หรือ ท.ร.๓๘ ก  กรณีเด็กชายมานะ ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ซึ่งถือเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ก็ตาม แต่เนื่องจากเด็กชายมานะ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรจึงไม่อาจขอทำบัตรประจำตัวได้
                การแก้ไขปัญหากรณีของเด็กชายมานะ จะต้องดำเนินการให้ตนเองมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรก่อนซึ่งมีวิธีดำเนินการ ดังนี้
                ๑. ถ้าเด็กชายมานะ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย สามารถแจ้งการเกิดเกินกำหนดตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๘ หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๐๕ ซึ่งจะได้ทำบัตรสีชมพูทั้งสองด้าน
                ๒. ถ้าเด็กชายมานะ ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดามารดาหรือเข้ามาภายหลังบิดามารดาแต่เข้ามาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้องใช้ช่องทางการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์กลุ่มที่ ๑ หรือถ้าเด็กชายมานะ กำลังศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน สามารถใช้ช่องทางการสำรวจกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งจะได้ทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก และได้ทำบัตรด้านหน้าสีขาว ด้านหลังสีชมพู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรื่องสถานะบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย

หมายเลขบันทึก: 308256, เขียน: 24 Oct 2009 @ 15:39 (), แก้ไข: 15 Dec 2012 @ 22:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 124, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ 

ครอบคัวของผมเป็น ครอบคัวหนื่งที่อพยพลี้ภัยสงครามในลาว มาอยู่ในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 1984 อาสัย อยู่ที่ศูนณ์ อพยพ ชาวลาว ในจังหวัดนครพนม 2ปี ต่อมา คึอปี
1986 ผมใด้เกีดที่นี้ ครอบคัวของผมมี4คนคึอ พ่อชี่อนายสมสัก แก้วดาราแม่ชี่อนาง
บัววัน แก้วดารา พี่สาว ชี่อ นางสาวสุริดาแก้วดารา ผมชี่อสุริยาแก้วดารา
ครอบคัวของผมอาสัยอยุ่กิน ในศูนณ์อพยพ จนมาถึง วันที่ 21/2/1991 UN ให้ ครอบคัว
ของผมใด้ถ่ายรูป เพี่อจะเข้าสัมภาษ รูปนี้ยังอยู่...หลังจากสัมภาษ ครอบคัวของผม
ก็ใด้ อพยพ กับไปลาวในปี 1993  ในปี 1994 พ่อของผม ชี่อนายสัมสักแก้วดารา
ใด้ถูก จับตัวไป  คนที่กับไปลาว ในตอนนั้น จะเป็นแบบพ่อผม ทุกคนเลย
เพี่อนของพ่อผม น้องชาย ของพ่อ ก็ ใด้หายตัวไป แม่
ใด้สอบถามเรี่องราวต่างๆใด้ขอสรุปว่า ลัดทะบานลาว ใด้ จับคนลาวที่กับมาในตอนนั้น
ชี่งไม่รู้แน่ชัดว่าเอาไปใว้ไหน แม่ออกตามหาพ่อ ทุกหนทุกแห่งก็ไม่เจอ แม่ใด้ไปถาม
ครอบคัว 1ที่กับมาจากศูนณ์อพยพ เช่นกัน เค้าบอกว่า ผัวของเค้าก็หายไปแบบไร่ร่องลอย
เหมีอนพ่อเลย ตอนนั้น ผมยังเด็ก แทบไม่รู้เรี่องอะไร หลังจากที่พ่อ หายไป
ครอบคัวของผม ก็ทุกลำบากมาก จนมาถึง ปี 2004 มีหนังสึอ จาก UN ส่งมาถึงครอบคัวของผม
แม่ใด้นำเอาหนังสึอสบับนั้น เข้าไปที่ สถานทูต USA ประจำอยู่ลาว
ครอบคัวของผมใด้เข้าสัมภาษ แล้วแม่ก็ใด้ไป USA  แต่ผมกับพี่สาว ไม่ใด้ไป
คนที่สถานทูต เค้าบอกว่า ผมกับพี่สาว อายุเกีน เลยไม่ใด้ไป ปี 2007 ผม ใด้ มา
อยุ่ใน ประเทศไทย  ชี่งตอนนี้ผมก็อยุ่ ที่ประเทศไทย ผมเขียน หนังสึอไป
1ครั้งแล้ว เมี่อ 6เดีอน ที่เเล้ว แต่ไม่มีการตอบรับใดๆเลย วันนี้ คึอวันที่
24/8/2012 ผมเลยตัดสินใจ ที่จะเขียนหนังสึอส่งถึง  UN อิกครั้ง 1 เพี่อจะให้
ช่วยเหลีอ อะไรก็ใด้  คึอผม อยุ่ในประเทศไทย ไม่มีหนังสึอ ไม่มีเอกสาร ใดๆเลย
ผมอยู่แบบ คนต่างด้าว หนีเข้าเมีองผิดกฎหมาย ตอนนีผม อายุ 26 ปี เเล้ว ถ้าเป็นไปใด้
ผมอยากไปอยู่กับแม่ที่อะเมริกา หรีอถ้าไม่ใด้ไปก็ขอไห้
ผมอยู่ในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย หรีอ เป็นคนไทยไปเลยก็ยังดี ผมไม่อยาก กับไปลาว
กับไปแล้วกลัวเป็นแบบพ่อ หายไปโดยไร่ร่องลอย ตอนนี้ผมไม่เหลีอใครแล้ว พ่อก็หาย แม่
ก็ อยุ่อะเมริกา ผมไม่รู้จะทำอะไรดี เมี่อ6 เดีอน ที่แล้ว ผม เขียนหนัง สึอไปถึง UN
เค้าบอกไห้ผม เล่าลายละเอียดทุกอย่างไห้ฟัง ผมก็เล่า ผมมี บัต ประจำตัว ผู้อพยพ
ของพ่อกับแม่  แล้วก็รูปถ่าย ที่ถ่ายทั้งครอบคัว ที่อพยพ มีนัมเบอร์ ผู้
อพยพ  นัมเบอร์ ผู้อพยพ คึอ  NP 003899  21/2/1991. 
ผมอยากไห้  UN ช่วย ด้วย เบอร์ ติดต่อ ผม 0802712378-0850946400 ตอนนี้ผม อยุ่
จังหวัดตราด  ในประเทศไทย ...ช่วยผมด้วย...ผู้ออกบัตอบพยพไห้ พ่แกับแม่ของผม ตอนอยู่ศูญอบพยพ คึอ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล

ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ 

ใครที่พอรู้เรี่อง  ช่วยด้วยครับ ผม เขียนหนังสึอไป หา UN2 ครั้งละ ยังไม่มีการตอบรับ ใดๆ เค้ามีแต่บอกว่าไห้รอ ๆๆๆๆๆๆๆๆ จะรออิกนานแค่ไหน จะ ถึง ปี ละ วันนี้ วันที่ 17/12/2555  ช่วยด้วย  ช่วย คนใด้บุญนะครับ ใคร ที่พอรู้เรี่อง นี้ ขอไห้ เมล มาหาผมที หรีอไม่ก็โทรมาหาผมก็ใด้ ผมไม่รู้จะทำอย่างไร  ขอบพระคุญเป็นอย่างมาก i love the king

ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ 

 เมล            [email protected]

daw
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

จะมีโอกาสได้สัญชาติไทยอย่างคนอื่นเขาใหม ทำอะไรก็ลำบากสมัครงานก็ลำบากใครไม่เป็นคนกลุ่มอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันลำบากอะไรบ้าง มีคนดูถูกดูแคน ขอไห้ได้สัญชาติด้วยเถอะสาธุ เห็นใจพวกเราบ้าง บอกไห้รอๆๆๆๆๆๆนานหลายเดือนแล้วได้ทุกคนใจเย็นๆนี่คือคำตอบใช่ใหมค่ะ   ช่วยด้วยค่ะ


วันชัย
IP: xxx.183.238.192
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่าผมมีบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วมีวุฒ ม 3 แต่ไม่มีใบแจ้งเกิดอยากทราบว่าเราสามารถข้อสํญชาตฺไทยได้ไหมครับ

ได้สัญชาติไทยแล้วค่ะ
IP: xxx.4.85.99
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขอสัญชาตินะค้ะ  ดิฉันเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนมีบัตรสีชมพู มีพี่น้อง 5 คน แต่พี่คนโตมีบัตรไทยค่ะ เพราะว่าพ่อพี่เป็นคนไทย หลังจากเลิกกับสามีใหม่ก็มาพบกับพ่อของดิฉัน พ่อและแม่มีบัตรสีชมพูเหมือนกันค่ะ แต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นสีเขียว หลังมาเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะ พ่อกับแม่คอยติดตามเดินเรื่องอยู่หลายปีค่ะกว่าจะได้ ทุกคนอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะค้ะ ดิฉันได้สัญชาติไทยและเปลี่ยนมาเป็นบัตรไทยเมื่อสองปีที่แล้วนี้เอง ดีใจมากเลยค่ะ เพพราะว่ากว่าจะได้มายากมากเลยค่ะ 

    สำหรับใครที่ยังไม่ได้สัญชตินะค้ะ ให้ทุกคนไปติดตามได้ที่อำเภอที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ เรื่องก็ยุ่งยากซับซ้อนหน่อยนะค้ะ แต่ทุกคนอย่าได้กังวลหมดกำลังใจนะค้ะ จากนั้นก็ทำตามที่อำเภอแจ้งมา เตรียมเอกสารให้แน่มากที่สุด เอกสารทุกอย่างเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยต้องมีคนรับรองด้วยนะค้ะ ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ ถ้าอำเภอไม่ติดต่อกลับมาเราก็ต้องไปติดต่อที่อำเภอบ่อยๆนะค้ะ เพราะไม่ได้มีแค่เราคนเดียว ยิ่งขยันตามเรื่องก็ยิ่งได้เร็วค่ะ  ขอให้ได้สัญชาติไทยกันเร็วๆนะค้ะ

คนได้สัญชาติไทย
IP: xxx.172.67.10
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้สัญชาติไทยในหมู่ชนกลุ่มน้อย ดิฉันเป็นคนจีนฮ่ออพยพ แต่เกิดในเมืองไทยนะคะ ดิฉันเคยมีบัตรสีขาวมาก่อนค่ะ แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีชมพู และได้ถ่ายบัตรประชาชนเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นครั้งแรก ดิฉันดีใจมากเลยค่ะ ดิฉันมีพี่น้องทั้งหมด5คนค่ะดิฉันเป็นคนที่3ตอนนี้เหลือน้องชายคนเดียวที่ยังไม่ได้บัตรประชาชน ไปถามที่อำเภอเขาบอกว่าให้รอผู้ใหญ่บ้านประกาศเรียกชื่อ และตอนนี้อายุน้องชายก็จะครบ 20 ปีแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่รอเรียกไปดำเนินเรื่องขอสัญชาติ อยากฝากคนที่อยากมีบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรต่างด้าวหรือบัตรประชาชน ถ้าขยันที่จะตามเรื่องก็หมายความว่าคุณไม่ทิ้งโอกาสของคุณค่ะ

บอล
IP: xxx.24.209.196
เขียนเมื่อ 

อยากรุ้ว่าพอบัตร10ปีหมดอายุแล้วจะเป็นบัตรแบบไหนต่อคับไงก่อช่วยตอบที0870811300

บอล
IP: xxx.24.217.250
เขียนเมื่อ 

ผมอยากรุ้ว่าบัตร10ปีนี้จะขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมคับแค่เปลี่ยนชื่อเชยๆถ้าจะเปลี่ยนต้องเตรียมไรไปบ้างคับแล้วต้องเสียเท่าไรแล้วนานไหมกว่าจะได้  แต่ผมว่ารัทบาลชุดนี้ไม่น่าจะโกงกินหรอคับสมัยนี้แล้วคงกินยาก  ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเยอะตอนผมไปทำบัตรแรกๆ ไม่รุ้ไรนักหนาเรียกตัวไปกินเงอนอยุ่นั้นแระเดียวก่อห้ายรอนานมั่งยกเลิกมั่งนายอำเภอไม่มามั่ง  ไงก่อช่วยตอบทีน่ะคับ  0870811300

ดิน คับ
IP: xxx.4.203.85
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ตอนนี้ผม อายุได้ 19ปีแล้วคับ ผมเกิด 2 มกราคม 2537 เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2 แล้วคับ จะจบแล้วคับจะต่อมหาลัยอะคับ ค่าใช่จ่ายมันสูงคับ  ผมมีบัตรสีชมพู  ไม่ใช่คนไทยคับ ผมอยากได้บัตรประจำตัวประชาชน ไทย อะคับ ผมจะมีสิทธิ์ได้หรือป่าวคับ ต้องทำไงบ้างคับ  จะยืม กยศ อะคับ ถ้าไม่ใช่คนไทย ไม่มีสิทธิ๋ยืมคับ ช่วยหน่อยนะคับ [email protected]  ขอบคุณร่วงหน้าคับ

อังคณา
IP: xxx.52.114.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูชื่ออังคณา   ไม่มีนามสกุล อายุ 18 ย้าง 19 ปี จบ ปวช แล้วค่ะจะต่อ ปวส คือว่า หนูมีบัตร10ปี ซึ่งทะเบียนบ้านเป็นทะเบียนกลางของจังหวัดกาญจนบุรี  เกิดที่ไทยค่ะ แต่ไม่สะดวกตรงที่ว่าจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาติออกนอกพื้นที่ทุกครั้งเพราะทะเทียนบ้านเป็นแบบที่ว่ามาค่ะ  มีคนจะรับเป็นลูกบุญธรรมจะให้ใช้นามสกุล  ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเขาจะได้ไมค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ  หนูกลัวว่าพอจบแล้วเขาจะไม่รับเข้าทำงาน แล้วอยากทราบว่าอีก 3-4 บัตรหนูจะหมดอายุ  ตอนที่ทำบัตรเขาบอกกันว่าพอหมดสิบปีจะได้บัตรใหม่คือบัตรอะไรหรอค่ะ รบกวนช่วยตอบกับด้วยนะค่ะ ถ้ามีอะไรแก้ไขได้ต้องนี้หนูก็จะรีบๆทำ ขอบคุณร่วงหน้านะค่ะ


เดชา
IP: xxx.48.209.37
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า จะทำบัตรสีฟ้า ต้องทำอย่างไรเเละขั้นตอนมีอะไรบ้าง

ซัน
IP: xxx.171.37.64
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมชื่อซันคับ ผมอายุ21ปี(ถือบัตรคนพื้นที่สูง)ตอนนนี้ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงใหม่ คณะ มนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน กระผมเเละครอบครัวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเมื่อประมาณปี37-38 (ไม่ได้เกิดในไทย)ตลอดเวลาผมที่ผมเรียนและใช้ชีวิตในไทยผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นต่างด้าว ผมรักประเทศไทย รักในหลวงของไทย แต่ตลอดเส้นทางการสึกษาของผมลำบากมากผมต้องขาดโอกาศหลายอย่างในการศึกษา ผมอย่าเป็นทหารรับใช้ประเทศ แต่เพียงเพราะผมไม่ใช่คนไทยจึงเป็นไปไม่ได้ สิ่งเดียวที่ผมหวังในใจลึกๆคือถ้าผมเรียนสูงขึ้นผมอาจจะมีโอกาสในการขอสัญชาติแต่ครั้งเเล้วครั้งเล่าที่ผมไปยืนขอผมกลับได้คำตอบที่ว่า ต่อให้คุณเรียนจบสูงเเค่ไหนคุณก็ไม่มีโอกาสได้บัตรและเมื่อคุณไม่ใช่คนไทยเรียนไปก็ไม่ต่างอะไรกับต่างด้าวคนอื่น คำพูดนี้มันทำร้ายจิตใจผมมากเเต่ผมก็ยังยืนยันที่จะเรียน และยอมีโอกาสได้เป้นคนไทยเพื่อตอบเเทนพื้นแผ่นดินที่ผมเหยียบบ้างและผมเองรักในหลวงไม่เเพ้คนไทยทุกคนเลย ผมจึงอยากทราบว่าผมไม่มีโอกาสเลยหรอคับที่จะได้รับสัญชาติอยากทราบจริงๆ

rongjng
IP: xxx.171.18.237
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่าผมมีบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วมีวุฒ ม 3 แต่ไม่มีใบแจ้งเกิดอยากทราบว่าเราสามารถข้อสํญชาตฺไทยได้ไหมครับ

ชลดา
IP: xxx.67.200.216
เขียนเมื่อ 

หนูมีใบเกิดมีทะเบียนบ้านเล่มเหลือง แต่ในใบเกิดระบุว่าไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งบิดามารเป็นคนพม่า กรมการปกครองของจังหวัดจึงแนะนำบอกว่ายังไงก็ไม่ได้สัญชาติไทยไห้ไปขอสัญชาติพม่าแล้วทำพาสปอร์นแล้วหนูจะอยู่ในประเทศไทยถาวรหรือเป่าค่ะ แต่หนูก็อยากได้สัญชาติไทยนะค่ะ .ตอนนี้เรียนก็ไม่ได้สมัครงานก็ไม่ได้ ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ

da
IP: xxx.67.68.247
เขียนเมื่อ 

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดจำนวน 1 ตำแหน่งประจำโรงเรียนสอนภาษาตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร   งานไม่หนัก ดูแลแค่เรื่องความสะอาด รับสมัครทั้งแบบรายวันและรายเดือน ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 022 766 838 

ติดต่อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8.30 -17.30 ต้องการคนที่ทำจริงๆและทำได้เป็นเวลานาน

นายพัฒนา ไกรทอง
IP: xxx.171.119.216
เขียนเมื่อ 

ดีครับผู้ใหญ่ทุกๆท่านผมตอนนี้อายุ๓๑แล้วครับทำบัตรมาปีหนึ่งแล้วยังไม่รู้ไรเลยเงีนก็ให้เขาไป2000BHTแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลยทำไงดีครับช่วยผมหน่อยครับ

นายพัฒนา ไกรทอง
IP: xxx.171.119.216
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้เจ้งเกิดอยู่กับแม่เลี้องมาหลายปีผมต้องทำไรครับทีจะได้บัตรประชาชนครับ

นิดา
IP: xxx.168.52.248
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเคยติดต่อเรื่องทำบัตรแต่ทางอำเภอก็บอกให้รอๆๆๆๆๆแล้วจะติดต่อกลับไปตอนนี้อายุ27ปีรอมา11ปีแล้วค่ะท้อแท้มากค่ะทำงานไม่เคยมีเงินเก็บหมดไปกับการทำบัตรเยอะค่ะแต่ก็จะรอ

อยากได้สัญชาติไทย
IP: xxx.55.136.193
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ2538 ตอนนี้กำลังเรียนอยุ่ชั้น ม.6 ถือบัตรประจำตัวสีชมพู(ชุมชนพื้นที่สูง)สัญชาติไทลื้อ เคยไปติดต่อเรื่องการโอนสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 15ปี จากนั้นก็พยายามติดต่อเรื่อยมา เขาก่อบอกให้รอ แต่ผมรอมานานมากแล้ว จนตอนนี้อายุจะ 18 ปี  อยากได้สัญชาติไทยมากเพราะจะเรียนมหาลัยแล้ว จึงอยากกุ้เงินจาก กยศ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ ว่าผมมีสิทรที่จะได้สัญญชาติไทยไหม

อยากได้สัญชาติไทย
IP: xxx.55.136.193
เขียนเมื่อ 
คมคาย ยิ้มสวย
IP: xxx.55.3.162
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้บัตรประจำตัวบุตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนตั้งแต่พ.ศ  2550 ถึง ปีนี้ก็ 6 ปีแล้คะอยากสาบว่าถ้าครบ 10 จะเปลี่ยนบัตรชาชนให้ไหมคะช่วยดิฉันหน่อยคะ

เต
IP: xxx.49.24.124
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กจบตอนนี้ผมเรียนจบ ม.6 แล้ว ผมก็ยังไม่เห็นได้บัตรประชาชนเลย เพราะอะไร 

ฝน
IP: xxx.183.205.172
เขียนเมื่อ 

มีแต่คนถามไม่มีคนตอบเลย เราก้อบัตรสีชมพูเหมือนกันเกิดประเทศไทยพ่อแม่เป็นพม่าแต่แม่ไม่ได้แจ้งเกิดอยู่นี้มาตั้งแต่เกิดล่ะตอนนี้อายุ27แล้วยังไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงดีและคงหมดปัญญาจะหาวิธีก้ออยู่ตามเวรตามกรรมไปอย่างนี้แหล่ะ

สุนันทา จันทะวงศ์
IP: xxx.1.255.223
เขียนเมื่อ 

เกิดในไทย แต่พ่อแม่เป็นต่างด้าว แต่ลูกมีการแจ้งเกิด มีใบเกิด

 แล้วก้อเรียนหนังสืออยู้ ตอนนี้ก้ออายุจะครบ 20 ปีแล้ว 

แต่ยังไม่เห็นว่าเขาจะทำให้เป็นคนมีสัญชาติไทยเลย...

เมื่อไหร่ถึงจะีให้สัญชาติไทยสักทีหรอค่ะ...

น้อย
IP: xxx.206.188.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูชือน้อย ครอบครัวหนูได้บัตรประชาชนกันหมดแล้ว เหลือแค่หนูคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะถามเจ้าหน้าที่ที่เขารบผิดชอบด้าน เขาก็ไม่สนใจ ไปถามกี่ครั้งเขาก็บอกให้ รอไปก่อน หนูจะทำยังไงดีค่ะ ครอบครัวหนูได้แล้วทั้งตระกูล เหลือหนูคนเดียว

เล็ก
IP: xxx.172.4.207
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าครอบครัวของหนูมีบัตรพื้นที่สูงและอยู่ในประเทศไทยมา10ก่วาปีแล้ว เรียนจบม.3 และตอนนี้บัตรพื้นที่สูงสีชมพูใก้ลจะหมดอายุแล้ว อยากทราบว่าอีกนานไหมครอบครัวของหนูจะได้บัตรประชาชน แล้วหนูต้องทำยังไงคะรบกวนตอบด้วยค่ะ ข้องใจมาก ขอบคุณค่

ภูวรรณ สวัสดิ์พง์ษ
IP: xxx.156.50.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าแม่ของหูนจะสามาสทําบัตรประชาชนไทยใด้ไหมแม่เป็นคนลาวแต่อยู่กินกับพ่อมานานแล้วชี้งเป็นคนไทย แต่ลูกๆๆทฺกๆๆคนมีบัตรประชาชนกันหมดสวนแม่มีแค่บัตรต่างล้าวเท่านั้นจะทํายังไงแม่ถืงจะมีบัตรประชาชนเหืมอนลูกๆได้ ตอบด้วยนะค่าแม่อยู่เมืองไทย30กว่าปีแล้วอยากให้แม่มีบัตรประชาชนไทยมากๆ

 

อาหลินฟฉิ่ง
IP: xxx.84.4.149
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีสัญชาติ แต่ปีนี้หนูอายุ19แล้วค่ะ แต่จะเรียนต่อก็ไม่มีเงินท

เรียนก็ไม่มีเงินเรียนต่อค่ะ ไปทำงานก็ไม่มีคนรับค่ะ ช่วยหนูทีนะค่ะ ครอบครัวก็ลำบากมากเลยค่ะ

ณัฎฐินันท์ กันทะ
IP: xxx.100.170.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูมีบัตรบุกคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่มีใบเกิดแม่เป็นไทยใหญ่ได้สามีคนไทยไม่ได้จดทะเบียนมีลูกด้วยกัน1คนแต่เสียชีวิตแล้วหนูเป็นลูกติดแม่พ่อเลยอยากรับเป็นบุตรบุญธรรมไปถามอำเภอหลายครั้งแล้วเค้าบอกว่าทำไม่ได้ แล้วหนูจะได้บัตรประชาชนคนไทยมั้ยค่ะ แล้วจะพอมีวิธีไหนบ้างค่ะที่จะได้บัตรประชาชนคนไทย เป็นมีความสามารถคนหนึ่งค่ะแต่ทำงานไม่ได้ ขอคำชี้แจงจากหน่วยงานทุกหน่วยที่เกียวข้องด้วยนะค่ะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

Bew
IP: xxx.29.178.228
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูมีบัตรบุตรคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแม่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ยายมีบัตรประจำตัวประชาชนแม่หนูสามารถตรวจเลือดได้กับยายมั้ยค่ะตอนนี้หนูศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที3แล้วหนูกำลังจะจบแล้วจะเรียนต่อแต่แม่ไม่มีเงินที่จะส่งต่อได้แล้วหนูก็กู้เงินจากที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนพอที่จะช่วยหนูได้ทางไหนบ้างค่ะช่วยตอบกลับมาให้ทีค่ะ(ขอบคุณมากค่ะ)

คำตอบ
IP: xxx.172.176.77
เขียนเมื่อ 

ตอบทุกคนน่ะ เรื่องบัตรสีชมภู ตอนนี้ก็คงหมดอายุกันเกือบทุกคนใช่ไหม ก็ให้ไปต่ออายุที่อำเภอ ส่วนใครที่อยากได้บัตรประชาชนไทย ก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านครับ ส่วนใหญ่ไม่ได้บัตรประชาชนไทยแต่ได้พาสปอสแทน แต่ความเห็นผม ผมไม่ไปทำหรอกครับ เสียเวลาเปล่า ผู้ใหญ่บ้านฉวยโอกาศเรียกเงินเยอะ แล้วก็ไม่ทำให้จริง บอกได้แต่ว่ารอไปก่อน หรือไม่ก็กำลังส่งเรื่องไป รอไปเหอะครับชาติหน้าก็คงไม่ได้ อย่าไปทำเลยครับ มีบัตรสีชมภูนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ทำเป็นบัตรประชาชนไทยตำรวจก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับเข้าคุกนี่ครับบัตรหมดอายุก็แค่ไปต่อ ถ้าเขาจะให้บัตรประชาชนไทยเดียวมันก็มาเองแหละครับ จะไปเที่ยวก็เสียเวลาไปทำใบอนุญาติซัก1วันก็ไม่เห็นเป็นไร อยากทำงานก็ขอใบซะ3เดือน หรือไม่ก็6เดือน ดีซะอีกจะได้กลับบ้านบ่อยหาพ่อแม่ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่าเสียเวลาเปล่า (อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ)

สิทธิ์
IP: xxx.96.240.161
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดที่ไทยเรียนที่ไทยอายุผมตอนนี้25แล้วแต่ไม่มีบัตรไทยเคยไปทำทะเบียน ท ร 38ไว้เพื่อพิสูญสัญชาติแต่ไม่มีอะไรเลยครับอยากให้หน่วยงานช่วยหน่อยครบเพราะไปไหนมาไหนลำบากมาก ไปสมัครงานขับรถก็ไม่ได้เพราะไม่มีบัตร ขอคำปรึกษาหน่อยครับ รอคำตอบทุกหน่วยงานอยู่ครับ ขอบคุณครับ 0943139352

สิทธิ์
IP: xxx.96.240.67
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดที่ไทยเรียนที่ไทยแต่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติไทยแต่ได้จดทะเบีนเป็น ท.ร.38/1ผมพอจะมีทางได้บัตรประชาชนไทยมั้ยครับเพราะผมอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กจนอายุ25ปีแล้วตอนนี้ ช่วยตอบกับมาหน่อยครับ 093139352

สา
IP: xxx.230.185.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าพ่อของหนูจะสามารถมีบัตรประชาชนไทยได้ไหมค่ะ พ่อหนูอยู่ในประเทศไทยมา 30 กว่าปีแล้วแต่ไม่มีบัตรประชาชนเลย แม่เป็นคนไทยและทุกคนก้อมีสัญชาติไทยยกเว้นพ่อ พ่อเคยมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ตอนนี้หมดอายุไปประมาณ 6 ปีแล้วและเคยไปพิสูจน์สัญชาติแต่ไม่พบข้อมูล หนูอยากรู้ว่าพ่อจะทำพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวได้มั้ยค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

หลู่
IP: xxx.109.116.14
เขียนเมื่อ 

ขอตอบทุกคนในเพสนี้ครับ คนที่มีบัตรพื้นที่สูง บัตร 10 ปี(บัตรเลข0 น่ะครับ) พอดีผมก่อถือบัตรเลข0ครับ ตอนนี้ก้อเรียนมหาลัยครับ อย่าพึ่งพยายามไปขอสัญชาติไทยเลยจะดีกว่าครับเพราะขอไปก่อแค่นั้นมันไม่ได้หรอกครับ อีกหน่อยปี2558เค้าก่อจะเปิดอาเซียน aec แล้วครับ สำหรัยนักเรียนนักศึกษาก่อเก็บบัตรของตัวเองใว้ดีๆ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญว่าเราอยู่ในปรัเทศไทย ตอนนี้เราเป็นบุคคลที่3 เป็ดอาเซียนจริงรัฐบาลไทยก่อต้องเอาเราเป็นประชากรของเค้าเอง ก่อเรามีหลักฐานแล้วนิ รอเปิดอาเซียนรู้กันครับ ใครมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาได้ครัย เราเป็น ไต เหมือนกัน 0871872934 หลู่

พลอย
IP: xxx.207.122.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   เราก้ใฃ้บัตรฃึ้งไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกว่าบัตร์10ปีเหมือนกันค่ะ

รบกวนถามว่าจะชื้อรถและทำใบขับขี่ได้ไหม รบกวนหาข้อมูลให้หน่อยคะ

ขอบคุณคะ

ลูกไม้ แฟชัน
IP: xxx.6.98.126
เขียนเมื่อ 

ไม้มีใครตอบอะไรเลย  ทำไหมคนทีรู้หรือคนทีชวยอะไรได้ทำไหมไม้สระเวลาอันน้อยนิดของทันมาช้วยน่อครับ

ตอนนี้ทางอำเภอกำลังจะทำให้อยู่ค่ะรอไปก่อนใจเย็นๆนะค่ะน้องๆพี่ๆทุกคนเพราะตอนนี้เค้ากำลังทำเรื่องขอให้กับคนที่ไปทำเรื่องตามที่เค้าบอกคือเตรียมเอกสารให้ครบเอกสารที่มีชื่อเราอยุ่อ่ค่ะลองไปติดต่อดูน่ะค่ะ
IP: xxx.175.88.112
เขียนเมื่อ 

รอเดี๋ยวก้อได้เองค่ะ

ออย
IP: xxx.11.132.12
เขียนเมื่อ 

ทุกวิธีอยากได้บัตรปชช.คือเป็นเมียนายอำเภอหรือเป็นผัวนางอำเภอคับ ง่ายสุด ไม่ง่ายหรอกคับที่จะได้เป็นคนไทยหรือได้บัตรไทย ถ้าได้กันง่ายปัจจุบันคงไม่ม่ีต่างด้าวหรอกคับ ทางที่ดีต่อไปนี้ทำใจคับ ผมก้บัตรสีชมพูคับ ผมอยุ่ประเทศไทย17ปีละ ยังไม่มีวี่แววเลย ผมเลยเลือกที่จะมีแฟนคนไทย มีลูกแล้วคับลูกได้สัญชาติไทยตามแม่ตอนนี้ทุกอย่างจบที่ผม ลูกผมก็เป็นคนไทยแล้ว จบจะไม่เอาอีกละคับบัตรสีชมพูเหนือย ขอให้เราลำบากคนเดียวพอ 

kaitong
IP: xxx.98.253.112
เขียนเมื่อ 

ช่วยผมหน่อยครับ ผมเป็นคนไทยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีเป็นคนไทย มีทะเบียนบ้าน มีบัตรประชาชนคนไทย แต่ผมแต่งงานกับแฟนผม ก็มีลูกค้า มีสูติบัตร ลูกคนที่ 1 คนที่ 2 ในท้องครับ แต่ที่จะถามคือว่า พ่อตา ผมขอเป็นคนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ซื่อออกจากบ้านุมาตั้งแต่ อายุ 18 ปี แต่ตนนี้ อายุ 78 ปี ครับ แต่งงานกับแม่ยาย ผมซื่อมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชน มีลูก 2 คน ซื่อ คนพี่ 40 ปี มีบัตรประชาชน แฟนุก็ 32 ก็มีบัตรประชาชน ปัญหาคื่อ ตอนนี้พ่อตา  เช้าโรงพยาบาท ที่ลำปาง ผมจะต้องการบัตรประชาขน ผมจะต้องทำอย่างไรดีครับ ซื่อพ่อตา อาการ ก็ 50 50 จำที่อยู่บ้านแม่แจ่ม ก็ไม่ได้ นามสกุลจริงก็ไม่ได้  ช่วยผมหน่อยครับ Mail [email protected] หรือ [email protected] หรือ 0869116141 นะครับ

ปริญญา
IP: xxx.46.76.122
เขียนเมื่อ 

คือเพื่อนเค้าเป็นคนไม่มีสัญชาติ อยู่แม่สอด เข้ามาเรียนที่มหาลัย ที่กรุงเทพ ถ้าเค้าจบเข้าจะได้ปริญญาบัตรมั้ยคะ แล้วมีวิธีจะไหนที่จะมีโอกาสได้บัตรประชาชนมั้ยคะ พ่อ แม่เป็นพม่า แต่เค้าเกิดที่ไทย ต้องขออนุญาติออกนอกพื้นที่ตลอดคะ มีบัตรคนไม่มีสัญชาติคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ

น้ำไส
IP: xxx.230.154.56
เขียนเมื่อ 

yyyy

นิพนธ์ ช่อทิพฐ์
IP: xxx.130.58.209
เขียนเมื่อ 

อยากขอความรู้จากท่านผู้รู้ว่า ลูกจ้างผมเป็ยชาวลาวถือบัตรแระชาชนสีชมพู สามารถเดืนทางทั่วประเทศไทยได้ไหมครีบ

ิสายชม
IP: xxx.5.26.129
เขียนเมื่อ 

ก่อนหน้านี้ดิฉันมีบัตรสีชมพู แต่ตอนนี้ทำบัตรต่างด้าว มีถิ่นที่อยู่ มีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว และทร.14 อยากทราบว่าดิฉัน สามารถโอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้ไหม และถ้าโอนไม่ได้ ดิฉันมีแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วดิฉันสามารถเดินทางไปได้ไหม เพราะตอนนี้ทำพาสปอร์ตแล้วเรียบร้อย ..และน้องชายดิฉันยังถือบัตรสีชมพูอยู่ จะโอนสัญชาติได้หรือป่าว เราทั้งสองพี่น้องเกิดที่ประเทศจีนค่ะ และดิฉันสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือเปล่า ขอขอบพระคุณอย่างสูง

สายพงษ์
IP: xxx.4.251.183
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่า   ผมเกิดในประเทศไทยเรียนในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมานานมากจน  พ่อแม่  ผมตายหมดแล้ว

ตอนนี้ผมอายุ  28 ปี ผมมีหลักถาน แต่พอไปที่อำเภอไปขอเซ็กหลักถานขอทำบัตร  ตอนแรกเซ็กออกมาเป็นชื่อคนอื่น

พนักงานเขาบอกให้ยืนคำร้องขอหมายเลขคืนก็ส่งคำขอไป พนักงานบอกให้รอ  3-6 เดือน แต่นี้รอมาเป็นปีๆๆๆ

พอกลับไปเซ็กอีกรอบกลับไม่มีข้อมูลอะไรอีกเลย เงินก็เสียบัตรก็ไม่ดั้ย ตอนนี้ดั้ยแต่รอ  

ตอบหน่อยผมต้องทำยังงัยถึงจะดั้ยบัตรคืน

กันยา เทพเดช
IP: xxx.204.248.237
เขียนเมื่อ 

ขอแฟนหนูเป็นทะเบียนราชเหมือนกันนะพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่ขึ้นรถตู้ไปทำงานที่ใต้แค่นี้มันไม่ให้ขึ้นบัตรก้อมีนะแทมยังโกงเอาเงินไปอีกอ่ะแฟนนี่ไม่ขึ้นแท็กซี่แม่งก้อยัดบอกว่าจะไปส่งแฟนนี่นึกว่าจะส่งขึ้นรถทัวร์เพราะรถตู้ไปไม่ได้แต่มันไปส่งบางพลีเอาเงินไป700กว่าบาทรถตู้ก้อเอาไปอีกแล้วมันก้อเอามาแบ่งกันแน่ๆเลยมิฉาชีพ

ยอด
IP: xxx.46.16.141
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมเป็นคนไทยใหญ่คนนึงได้ทำบัตรสีบปีเมื่อ2551อยากถามว่าทำใบขับขี่ได้ไหมครับ คนที่มี postsport เขาทำได้ทุกคนครับ แล้วบัตรสีบปีจะทำได้เมื่อใร่ครับ

วารุณี
IP: xxx.230.129.66
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อยากถามเกี่ยกับการทำบัตรชนกลุ่มน้อยของแม่ คือพ่อและดิฉันเป็นคนสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย แต่แม่เป็นคนอพยพเข้ามาในไทยตั้งแต่เล็กแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลยต้องติดต่อทางไหนหรือทำยังไงค่ะแล้วจะทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ไหมค่ะ

น.ส.ดวงดาว ลุงยุ่น
IP: xxx.10.216.27
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าจะมีโอกาสมั้ยที่ดิฉันจะได้สัญชาติไทย ปัจจุบันดิฉันอายุ 18ปีบริบูรณ์ถือบัตรสีชมพูที่ได้มาเมื่อปี 2549 ตอนนี้ดิฉันกำลังจะจบ ปวช.3 ดิฉันกลัวว่าจะหาที่เรียนต่อยาก เนื่องจากไม่ใช่คนไทย และดิฉันอยากจะทราบว่าถ้าบัตรสีชมพูหมดอายุ ดิฉันด้องทำยังไงต่อ กรุณาช่วยตอบคำถามดิฉันด้วยนะคะ

mmm
IP: xxx.77.189.99
เขียนเมื่อ 

ตอบทุกปัญหาให้ฟรี ไลน์มาถามนะ ID LINE o-nia

mmm
IP: xxx.77.189.99
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณยอด บัตร10ปีสามารถทำใบขับขี่ได้คะ ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเองได้ด้วยคะ


mmm
IP: xxx.77.189.99
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณสายพงษ์ บัตรที่ว่ามีหรือเอกสารที่มีคืออะไรคะ ถามไม่เคลียร์ รบกวนว่าหลักฐานที่มีคืออะไรบ้างคะ จะได้แนะนำถูก

ช้อย ลุงทุน
IP: xxx.230.77.123
เขียนเมื่อ 

เรื่องมันเกิดเมื่อ 20 ธันวาคม 2557 ค่ะ ฉันเรียนอยู่ที่ อาชีวเชียงใหม่ ซึ่งมีงาน กีฬาสี ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉันได้ฝากกระเป๋าสตางค์แต่ไม่มีเงินข้างในมีแต่ บัตรนักเรียน ใบขับขี่ บัตรประชาชน(ไม่ได้สัญชาติไทย)เป็นบัตรสีชมภูนั่นแหล่ะค่ะ และมีโทรศัพท์ ไว้ที่กระเป๋าเป้ของเพื่อน ฉันวางเอาไว้ที่รถของเพื่อนตอนเที่ยงพอมาดูที่รถมันก็หายไปแล้ว มีคนขโมยไป ต่อไปต้องทำยังไงดีค่ะ ถ้าต้องทำบัตรทั้งหมดใหม่ต้องทำยังไงดีค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเลยค่ะ #เรื่องมันเศร้า

นัท
IP: xxx.100.164.56
เขียนเมื่อ 

คือผมอยากทราบว่าพ่อแม่ของผมมีบัตรสีชมพู(10ปี)ทั้งสองคนเลยครับ แต่ผมเกิดในประเทศไทยซึ่งเขียนในใบเกิดว่าไม่ได้สัญชาติไทย ผมมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถาวร พร้อมหลักฐานการเกิดครับ แล้วผมกลัวว่าไปรับสมัครงานที่ไหนเค้า็ไม่รับครับเพราะไม่ใช่คนไทย ทั้งๆที่เรามีหลักฐาน ไปติดต่อที่อำเภอเวียงแหง ข้าราชกาลก็เห็นแก่ตัวครับอยากได้แต่เงินเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ครับ ผมไม่รู้จะทำยังไงรบกวนช่วยหน่อยนะครับช่วยตอบกลับทีผมอยากรู้ว่าต้องทำยังไง ผมเกิดที่โรงพยาบาลเวียงแหง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ครับตอนนี้ผมอายุ 19 ปีแล้วรบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะครับที่ Email [email protected] หรือโทร0613278390 ครับขอบพระคุณครับ

ด.ญ.ปานชีวา นันตา
IP: xxx.46.110.27
เขียนเมื่อ 

หนูเกิดในไทยค้ะเเต่ไม่ได้เเจ้งเกิดตอนนี้หนูเรียนอยู่ม.สองอยากได้บัตรประชาชนมากกกเเต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอยากเรียนที่อาชีวะเเต่กลัวว่าจะเรียนใม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชนช่วยเเนะนำวิธีขอบัตรประชาชนให้หน่อนน่ะค้ะหนูขอร้อง ช่วยเเสดงความคิดเห็นตอบหนูด้วยค้ะ

Air
IP: xxx.230.111.53
เขียนเมื่อ 

Air
IP: xxx.230.111.53
เขียนเมื่อ 
  • ดิฉันเกิดที่แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนดิฉันเกิดบ้าน ละพ่อกับแม่ดิฉันก็ไปขอใบการเกิดที่ โรงพยาบาล แต่ไม่ได้ไปแจ้งที่ทะเบียนบ้านดิฉันเลยไม่มีเลข 13หลักอย่างคนอื่นเขา ดิฉันคอยติดตาม บัตรมาตั้งแต่อายุ 7ขวบละมั้ง ตามจน อายุ ประมาณ16ปี ค่ะ ละจะได้บัตรหมายเลข 6ละ(มั้ง) สุดท้ายก็เกิดข้อผิดพลาดทางอำเภอขึ้น ทำให้ดิฉันไม่ได้บัตร เพราะทางอำเภอได้เอาบัตรของดิฉันที่กำลังจะได้ไปถ่ายให้กับคนอื่น เพราะชื่อดิฉันกับเขาเหมือนกัน ดิฉันไม่มีนามสกุลน่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นเขามีรึป่าว ที่จริงมันเป็นความผิดทางอำเภอ เขาไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะถ่ายให้กับเจ้าของเลย คนนั้น เขาอายุ 30 แต่ตอนนั้นดิฉัน คง 16เน่ยละค่ะ ละพ่อแม่ใช่รึป่าวเขาก็ไม่ตรวจสอบก่อนที่จะถ่ายให้แทนที่จะแก้ไขให้ กลับให้ไปเรียกคนนั้นมา พอไปหาคนที่ถ่ายบัตรของเราไป เขาก็กลับประเทศพม่าไปแล้ว ละทางอำเภอก็บอกว่าต้องให้เขามาก่อนถึงจะถ่ายใหม่ได้ ก็รอค่ะ แต่ทาง รร. ก็ต้องการ เลข 13 หลัก เพื่อที่จะจบเรียน พอม.1 ม.2 ทางอำเภอก็บอกว่าจะให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านพ่อกับแม่ต้องเอาหลักฐานอะไรหลายอย่างเช่น ใบตรวจดีเอ็นเอ พยานที่รับรองได้ว่าเราเกิดในถิ่นนั้นสัก4-5คน ก็เอาไป พอเสดขาว่าจะติดต่อมา ดิฉันก็คอยโทรถามว่าได้เมื่อไหร่ เขาก็บอกสักพักๆ สุดท้ายก็ไม่เลย ญาติที่บ้านโทรมาบอกว่าไครที่ขึ้นทะเบียนไว้หรืออะไรไว้ จะให้ทำใหม่หมดเลยเพราะเขาเปลี่ยนนายอำเภอใหม่ หลักฐานอะไร ก็จะให้ทำใหม่หมดเลย พ่อกับแม่ดิฉันท้อมากและเหนื่อยสุดๆกับบัตรที่หนูจะได้เนี่ย พ่อกับแม่ก็พูดคุยกัน บอกว่า หลักฐานก็มีอยู่ละจะให้ตรวจใหม่ทำไม เสียเงินมาเป็นเกือนจะล้านละ ก็ยังไม่ได้บัตรเลยขึ้นม.3 อาจารที่รร.ก็ถามถึงเลข13หลัก ถ้าไม่มีจะจบไม่ได้น่ และน้าดิฉันก็โทรมาบอกว่า ที่นั่นจะถ่ายให้ จะได้หมายเลข 6น่ะ แต่เสียเงิน 8000บาท พ่อก็บอกว่า เอาไหนๆก็เสียมาเยอะล่ะ ดิฉันก็ใกล้จะจบม.3ละ คอยโทรถาน้าว่าจะได้เมื่อไหร่ น้าก็บอกว่าอาทิตย์หน้า อาทิตย์นี้ ในที่สุด น้าบอกว่าจะได้เพิ่มเงินเป็น 9000พันเพราะเร่งเขา แต่พอได้มา ดิฉันกลับได้มา หมายเลข 0 เอิ่มน่ะ ไหนๆก็ได้เลขนี้มาแล้ว หนูอยากรู้ว่า ถ้าเราอยากได้เป็นสัญชาติไทยนี่ต้องทำไงบ้างค่ะ.....#ท้อกับชีวิตกับเรื่องบัตรเหมือนกันค่ะ หนูล่ะ สงสารพ่อกับแม่ที่สุดเลย

ออน
IP: xxx.230.238.7
เขียนเมื่อ 

สวัดค่ะรบกวนช้วยชี้ทางหน่อยนะค่ะตอนนี้มืดแปดด้านเลย ดิฉันอยู่ หมู่10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เคยทำบัตรสีชมพู่ตอนเรืยนอยู่ ม.1ทาง ร.ร ราชประชานุเคราะห์15ได้เดินเรื่องทำให้เพราะดิฉัน เพราะดิฉันอยู่กับพ่อแม่เลี่ยงซึ่งเป็นคนไม่มีสันชาติ ดิฉันเลยเป็นคนไม่มีสันชาติไปด้วยทั้งทีจริงแล้วฉันอาจจะเป็นคนไทยเพราะฉันไม่รู้แม้แต่วันเกิดหรือใบเกินและแม่ที่แท้จิง และต้อนนี้ฉันทำบัตรห้ายฉันควรทำไงดีค่ะ บัตรฉันจะหมดอายุ พ.ศ2560 ช้วยแนะนำด้ายน่ะค่ะ และต้อนนี้ฉันอย่ไกลบ้านมากเลยค่ะ พอจะไปค้นประวัฒซึ่งฉันไม่มีทะเบียนบ้านแล้วฉันต้องทำไงค่ะ เพราะต่อนทำบัตรทางโรงเรียนเขาช้วยดำเนินการให้ค่ะ แล้วต้อนนี้ฉันทุกใจมากเลยค่ะน้อยใจในชีวิตตัวเองมากเลยค่ะ

ออน
IP: xxx.230.230.247
เขียนเมื่อ 

ช้วยติดต่อแนะนำหน่อยนะค่ะ 0936747647 หรือเขียนเป็นข้อความไว้ก็ได้

ขอบคุญมากค่ะ

สมชาย
IP: xxx.4.247.181
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนหน่อยนะครับ...

ผมอยู่ที่ 36 ม.6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ่อมีบัตรสีชมพู แต่แม่ไม่บัตร ผมมีเพียงบัตรนักศึกษา แล้วเรียนจบที่ ร.ร.บ้านไร ในหมู่บ้านนั้น จบระดับ ม.3

ตอนที่ผมเกิด แม่เกิดที่ ร.พ.สมุทรสาคร แต่หลักฐานการเกิดของผมหาย เพราะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือ ตอนนี้บัตรนักศึกษาของผมก็หายด้วย แต่ไปทำแล้วรอบัตรอยู่

ผมอยากมีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไปที่ อ. แต่กลับได้คำตอบว่าทำไม่ได้ ต้องรอ... แต่ตอนนี้ผมรอมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผมอายุได้ 19 ปีแล้ว เขาก็บอกว่าต้องรอ...ตามคิว

ผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มยังไงดี บัตรก็ไม่มี ตัวผมต้องการที่จะทำงานไปด้วยและเรียนต่อ ไปสมัครงานที่ไหน ๆ ก็ไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

แต่ผมมีน้องชายอีกคนหนึ่ง ตอนนี้ทาง ร.ร.ได้พาน้องชายของผมไปทำบัตรแล้ว..

ตอนนี้ผมลำบากมาก ๆ จึงอยากขอคำปรึกษาครับ...ช่วยหน่อยนะครับ ผมต้องการทำงานจริง ๆ ช่วยติดต่อผมหน่อยนะครับ 092-4945619 ผมมีค่าตอบแทนส่วนหนึ่งครับ...

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ.....

บุคคลที่ไร้สัญชาติ
IP: xxx.48.211.195
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ผมเกิดเมืองไทย 3 ปีที่ผ่านมาผมไปยืนเรื่องขอสัญชาติจนถึง ปี2558

ผมยังไม่ได้สัญชาติเลย ผมไปขอสัญชาติตั้งแต่ผมเรียน ป.5 จนผมจบ ม.3 แล้วผมยังไม่ได้อะไรกลับมาเลย

มันเป็นเรื่องที่หน้าอายต่อสังคม มันยิ่งทำให้ผมกดดันในเรื่องการเรียนแล้วโดนดูถูกเหยียดหยาม ว่าคนต่างดาว

คนอื่นดูถูกไปทั่ว จะสมัคเรียนที่ไหนก็ลำบาก ไปไหนมาไหนก็ลำบากโดนตำรวจปรับไม่เว้นวันเพราะบัตรนี้ทำใบขับขี่

ไม่ได้ยิ่่งทำให้ผมหมดหวัง ใครรู้อะไรบ้างช่วยผมด้วยน่ะ ผมไม่รู้ว่าต้องทำไงแล้ว

ณัฐพงษ์ บุญทอง
IP: xxx.46.107.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับคือผมมีเรื่องให้ช่วยนะคับ คือตอนนี้ผมอายุ18ปี จบแค่ม.3 ทำงานละคับ ผมเกิดเมืองไทยคับ แต่ผมไม่ได้แจงเกิดคับมีแต่ใบรับรองการเกิดคับพ่อกะแม่ผมมีบัตรคนพื้นที่สูงรวมถึงพีผมด้วยแต่ผมไม่มีคับเพราะตอนที่ทำบัตรผมยังเด็กมากคับและพ่อกะแม่ก็เลิกกันคับทำให้ผมอยู่กับตายายคับจึงทำให้ผมไม่มีบัตรคับอยากทำบัตรคับผมควรทำไงคับไปหาแม่ไปปึกษาเรื่องนี้ก็ทะเลาะกันตลอดเลยคับบอกว่าใช้ตังเยอะตอนเด็กๆๆผมเลยไม่ได้ทำบัตรคับมาตอนนี้ผมทำงานแล้วอยากได้บัตรคับผมมีหลักฐานการเรียกอนุบาลจนถึงม.3มีใบรับรองการเกิดคับผมต้องเริ่มยังไงคับช่วยหน่อยนะคับมันจำเป็นกับผมมากเลยคับ ขอบคุณมากคับ

สุนิดา เจริญศักดิ์
IP: xxx.96.177.96
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ฉันมีเรื่องขอร้องไห้ช่วยเหลือและขอความเห็นใจค่ะครอบครัวของฉันอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่สงครามฉันเกิดที่นี้ค่ะเข้าศึกษาแต่ไม่จบค่ะ ตอนนี้ถือบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน คือฉันตอนนี้อายุ29แล้วและเริ่มจดทำทะเบียนตั้งแต่อายุ18ค่ะ ญาติๆก็ได้หมดแล้วค่ะเหลือแค่อำเภอที่ฉันอยู่ใบสุดท้ายที่ถืออยู่ระบุไว้ว่า รอเรียกถ่ายบัตรประจำตัวแต่นี้ก็พ่านมา3ปีกว่าแล้วไร้วี่แววค่ะตอนนี้ฉันอยากทำงานมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้จะสมัครงานได้ไหมเพราะบัตรที่คนไร้สัญชาติมีหลายแบบมากแต่ของฉันเป็นแค่กระดาษมีรูปลายนิ้วมือและปั้มตรา นายปลัดอำเภอ ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะเดือนร้อนจริงๆอยากเรียนต่ออยากทำงานจะไปไหนก็คอยหลบตำรวจเพราะไม่มีบัตรแสดงตัวค่ะ มองไม่เห็นอนาคตเลยอยากไห้ออกบัตรที่สามารถแสดงตัวได้ชัดเจนกว่านี้ค่ะและสามารถสมัครงานได้ไปไหนมาไหนได้ ปกติขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ มีอีกหลายครอบครัวค่ะที่รอโอกาสที่อำเภอของฉันเงียบผู้ใหญ่ก็ไม่อยากตามเรื่องไห้ จดแต่ล่ะครั้งก็เก็บเงินตลอดค่ะ ไม่อยากไห้เรื่องเงียบ ขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ
นาย ยี่ฟุ ไม่มีนามสกุล ชื่อเล่น ชาย
IP: xxx.172.0.52
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับผมอยากจะทราบว่าผมจะมีสิทธิ์ได้เป็นคนไทยไหมครับ เพราะตอนนี้ผมมีบัตรสำรวจพื้นที่สุงครับ เมื่อปี 2542 มีกาลสำรวจบุคคลบนพื้นที่สุง แล้วเขาถามว่ามาจากไหน ตอนนั้นพ่อผมได้เสียไปก่อนแล้ว เหลือแม่คนเดียวอยู่ประเทศไทยกับลูกอีกคนพ่อผมเป็นคนจีนแม่ผมเป็นไทยใหญ่ พ่อผมพาแม่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อ 15 ก่อนที่เขาจะขึ้นไปสำรวจ ตอนนั้นแม่ผมพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็เลยลงให้เจ็ดปีนับเอาตอนพ่อเสียไปแล้วรวมเจ็ดปีลงให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ผมเกิดเมื่อ พ.ศ.2530 ตอนนี้ผมอายุ 28 แล้วครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนประเทศอะไร เพราะผมไม่มีใบเกิด จึงขอสัญชาติไม่ได้ ที่เขียนมาให้ทราบนี้ ผมแค่อยากรู้ว่าผมจะได้มีสัญชาติแบบคนอื่นเขาไหมครับ

แอน
IP: xxx.47.197.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชื่อแอนค่ะอยากทราบว่า การยื่นขอสถานะอะค่ะใช้เวลา ปีเดือนกี่ปีถึงจะทราบว่าได้หรือไม่ได้ค่ะ

อรอนงค์
IP: xxx.230.74.150
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะชื่อแดงค่ะหนูอยากทราบว่าทำอย่าวไรถึงจะได้เข้าทะเบียงบ้านพ่อกับแม่คะคือพี่ๆของหนูได้บัตรประชนกันหมดแล้วคะพ่อหนูมีบัตรสีชนพูแม่มีพสปอร์สแต่อยู่ๆก็ได้หมายเลขศูนย์คะต้องยืนเอกสารรึต้องทำอย่างไรคะหนูอยากเรียนมีงานทำที่ดีคะหนูรอมา23ปีแล้วไม่ไปถึงไนเลยคะอยู่ประถมเขาให้ไปอำเภอหนูก็าลเรียนคือเรียนอยู่ปีไหนๆหนูก็ต้องลาเรียนตลอดเลยคะจนเรียนปวส.หนูก็ต้องลาเรียนอีกต้องทำอย่างไรต่อไปคะหนูอยากทราบคะ

ชื่อ นายวิน อินแก้ว
IP: xxx.172.170.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่าผมควรจะทำอย่างไร ผมจึงจะมีสิทธิ์ขอทำบัตรประชาชน ผมเคยทำมาหลายครั้งแล้วเรื่องบัตร เช่น บัตร 10 ปี ทำเมื่อ พ.ศ.2551 ที่อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งมีคนแนะนำให้และได้ไปทำตามขั้นตอนของอำเภอทุกอย่าง และหมดค่าใช้จ่ายไปกับคนเดินเรื่อง ค่าคิว ค่าอยู่ค่าอาหารการกินค่าเดินทาง รวมแล้วประมาณ2หมื่นกว่าบาท เนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่ด้วยความอยากจะมีบัตรจึงทำตามคำแนะนำคนที่รู้เรื่องนี้ จริงๆแล้วพ่อกับแม่เป็นคนไทยใหญ่มาอยู่เมืองไทยหลายสิบปีแล้ว มารับจ้างดูแลสวนให้เขาที่อำภอเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่และผมก็เกิดอยู่ในสวนนั้นไม่ได้เกิด รพ. ไม่มีใบเกิด เท่าที่รู้ตอนนั้นพ่อแม่ไม่ได้สนใจเรื่องบัตรเลย แต่ผมก็ได้เรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆเพียงแต่ย้ายโรงเรียนบ่อยหรือถึงบ่อยมาก เอาตั้งแต่อนุบาลถึง ป.2ครึง ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนั้นผมอยู่กับป้า ต่อมาพ่อแม่พาผมไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตอน ป.2เทอม2 ต่อมาย้ายไปเรียนต่อ ป.3ถึงป.4เทอม1ที่โรงเรียนสุตราโชคตราราม(ถ้าจำไม่ผิด) ต.แปลงยาว อ..บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมา ป.4เทอม2ย้ายกลับมาเรียนต่อที่โรเรียนบ้านห้วยเป้า จ.เชียงใหม่อีกครั้งจนจบ ป.6 จบเมื่อ พ.ศ.2547 ตอนนั้นผมมีชื่อว่าเด็กชายวิน นามสกุลลุงตี้ ต่อมาผมได้มีโอกาสบวชเป็นเณรอยู่ที่วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และได้บวชเรียนจนจบ ม.3 ที่โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วุฒิที่ได้ตอนนั้นใช้ชื่อว่า สามเณรวิน นามสกุลอินแก้ว เนื่องจากได้บัตร10ปีที่อำเภอเวียงแหง จึงเอามาขอให้พระอาจารย์ที่โรงเรียนออกวุฒิบัตรให้ เมื่อจบ ม.3แล้วผมก็ได้บาสิกกขาเป็นคนธรรมดา และได้มาทำงานอยู่ในเวียงเชียงใหม่อยู่หลายปี ต่อมามีคนที่อยู่ อ.เวียงแหงเล่าให้ฟังว่ามีหลายถูกยกเลิกบัตรที่ อ.เวียงแหง ผมจึงนำเอกสารและบัตร10ปีของผมไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่ อ.เวียงแหงก็พบว่าชื่อและบัตรของผมนั้นถูกยกเลิกและเจ้าหน้าที่ได้ปั้มตราสีแดงลงในเอกสารของผมว่าจำหน่ายปแล้วยก็หมายถึงโดนยกเลิก หรือเรียกง่ายๆคือใช้อะไรไม่ได้ เหตุผลคือไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง ต่อมาปีพ.ศ.2556 ผมขอทำพาสปอร์ตกับคนที่รู้เรื่องนี้ และก็ได้จนถึงวันนี้ สอบใบขับขี้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้ เดินทาง ได้ทำงานได้ สิทธิมันมีอยู่แค่นี้ และต้องไปรายงานตัวทุกๆ3เดือนต้องต่ออายุพาสปอร์ตทุก1ปี ทุกๆขั้นตอนนั้นตอนเสียค่าใช้จ่ายทั้งนั้น และที่สำคัญที่สุดคือสิทธิอย่างอื่นนั้นไม่มีเลย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ที่ดิน หรือทำธุรกรรมทางการเงินกับบริบัษหรือธนาคารต่างๆ แม้กระทั่งเวลาซื้อรถซื้อผ่องยังไม่ได้ต้องซื้อสดเท่านั้น และสิทธิอื่นๆอีกมากมายที่คนมีบัตรประชาชนเขามี แต่ผมไม่มีไม่เฉพาะผมเท่านั้นและเป็นยังมีอีกหลายหมื่นหลายแสนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนผม อย่างผมคุณคุณลองคิดดูว่าชาติทั้งชาติชีวิตจะไปถึงไหน ตอนนี้ผมเป็นช้างเคาะซ้อมทำสีตัวถังรถยนต์ผมทำมากว่า5ปีแล้ว และผมมีความฝันว่าผมอยากจจะเปิดอู่ซ้อมทำสีรถเป็นของตัวเอง แต่ผมไม่มีสิทธอะไรเลยซื้อที่ดินก็ไม่ได้ ขอใบประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ได้จะให้ผมทำอย่างไร เอาอย่างนี้นะครับใครที่พอมีทางออกเรื่องนี้ช่วยบอกผมทีนะครับ ติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์นี้ครับ 0861871822 จะเป็นพระคุณอย่างมากครับถ้าได้คำแนะนำดีดี หรือจะแอดเป็นเพื่อนกันในเฟสบุกก็ได้นะครั

พงศ์วริศ
IP: xxx.96.170.193
เขียนเมื่อ 

ผมมีคนรู้จักเป็นเร่รอนมาโดยกำเนิดคือ จำความก็ไม่รู้พ่อแม่เป็นใครเลยไม่มีใบเกิดทำบัตรชาชนก็ไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีครับ

Sarad
IP: xxx.47.136.217
เขียนเมื่อ 
  1. ลูกผมเกิดที่กัมพูชาผมเอามาเรียนที่ประเทศไทยผมต้องทำยังไงครับขอบคุณครับ
Umaporn
IP: xxx.58.255.29
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะพอดีว่ามีบัตร10ปีแต่จะหมดอายุแล้วคะแล้วหนูจะได้สัญชาติไทยไหมคะ

ตอนที่หนูไปทำบัตรเค้าบอกกับหนูว่าถ้าถึง10ปีเมื่อไรจะสามารถได้บัตรประชาชนแล้วหนูจะได้ไหมคะ(ช่วยตอบหนูหนอยนะคะที่0610546630ขอบคุณคะ)

srinuan
IP: xxx.55.69.219
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะฉันเป็นคนลาวมาอยูประเทศไทยได้26ปีแล้ว ตอนนี้อายุ31แล้วค่ะตอนนี้มีบัตรสีชมพูทั้งสองด้าน บัตร10ปีค่ะหมดอายุไปรอบหนึ่งแล้วค่ะบัตรที่มีอยู่ปัจจุบัญจะหมดปี2566 จะมีโอกาศได้เป็นคนไทยไหมค่ะ

NickName Nang
IP: xxx.46.15.160
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าใช้บัตร 10 ปี แล้วอายุครบ 15 ต้องเปลี่ยนบัตรมาใช้นางสาวหรือป่าวค่ะ ช่วยตอบหน่อยน้ะค้ะ

สมพงษ์
IP: xxx.47.162.21
เขียนเมื่อ 

ขอถามไรหน่อยครับ ผมเกิดในไทยแต่พ่อกับแม่เป็นคนพม่าครับ ผมเกิดในไทยครับตอนนี้เรียน ม หกครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อได้ไหมครับ แร้วมีวิธีทำบเตรประชาชนได้ไหมครับ ตอบกลับด้วยน่ะครับขอบคุนครับ

Siriporn
IP: xxx.46.3.179
เขียนเมื่อ 

คืออยากจะถามหน่อยค่ะ

หนูจะได้บัตรไทยมั้ยค่ะ พ่อมีบัตรสีชมพูแต่อยู่ในกลถ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนแม่มีพาสปอต หนูมีใบเกิดนะค่ะแต่เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเจ้านาย อยู่คนละที่กับพ่อแม่ ตอนนี้หนูมีแต่ใบเกิดอยากเดียว ทะเบียนบ้านไม่มี ส่วนของพ่อแม่ไม่แน่ใจ

แบบนี้หนูมีสิทธิ์จะได้บัตรไทยมั้ยค่ะ? ถ้าไม่ได้บัตรไทย จะได้บัตรอะไร แล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ทำงานดีๆมั้ยค่ะ? มีสิทธิที่จะเรียนต่อมหาลัยมั้ย?

ตอนนี้หนูอยู่ม.3จะขึ้นม.4ค่ะ

ทน
IP: xxx.8.155.68
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูบรัต10ปีสามาถรขอสัญไทยได้ไหมค่ะ

พร
IP: xxx.232.21.178
เขียนเมื่อ 

สวัสดี เราเปนคนที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติคนนึง เราเลืิอกเกิดไม่ได้จริงๆเราอยากให้คนอื่นเข้าใจเรามากกว่าการซ้ำเติมกัน เค้าไม่รู้หรอกว่าพวกเราต้องเจออะไรบ้าง เราต้องทุกข์แค่ไหนเหมือนคนไม่มีอนาคตเราก็ได้แค่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาให้ความฝันเราเป็นจริงสักทีตอนนี้เราอายุ19กำลังจะจบปวช. ถ้าเรียนต่อเราก็คงจะไม่มีงานทำเหมือนคนไทย เราอยากหางานทำก็ไม่รู้จะมีไครจ้างไหมมันเป็นปัญหาหนักใจเรามากคิดเมื่อไหร่ร้องไห้ทุกที เราจบบัญชี 0931481755 เราอยากหางานทำช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อนๆเรากำลังจะต่อมหาลัยแต่เราคงไม่มีโอกาสไปยืนในจุดๆนั้นแล้ว ขอบคุณนะที่เสียเวลามาอ่านข้อความของเรา

ป่าง ครับ
IP: xxx.55.216.145
เขียนเมื่อ 

มี แต่คน ถาม แต่ไม่มี คนตอบ ทำงัยดี ตอบ ให้น่อย ครับ ผมเหมือนกัน ใบเกิด ไม่มี มีแต่ใบทะเบียน รู้แต่ ชื่อ นำสกุล ในทะเบียน อยู่โดยคนที่เคย รู้จักกับ นำสกุล มาตลอด จนเป็น ป่าวและไป อยู่ วัด เรียนประถม จนถึง ม.6 จบ ยังไม่ได้ บัตรเลย ใบเกิดก็ไม่มี ทำงัยดีครับ เกิดในป่า ว่างัน คนรู้จักบอก(พูดไปแล้ว อยากหัวเราะตัวเอง จริงๆๆ ชีวิตผม เงิบเลย ขอบคุณครับ

คนไม่มีสัญชาติ
IP: xxx.158.167.128
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้อง ผมอิก 1คน ที่ไม่มีสัญชาติไทย ผมมี บัตรสีชมพู หมายเลข ประชน ในบัตร มีหมายเลข 6 นำหน้า อยู่ในประเทศไทย มาตั้งแต่เด็ก หลาย10 ปีละ แต่ยังไม่ได้ มีบัตร ประชาชนเลย มีน้อง 1คน ได้สัญชาติไทยละ แต่ผมไม่ได้เลย ทำงัยดีครับ อยู่มาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ. ศ. 2525 ไม่มีใบเกิด

ศรัณยู แพนดี
IP: xxx.68.6.74
เขียนเมื่อ 

คนที่พ่อแม่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดลูก จนพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเราไปขอเข้าในกลุ่มคนไทยใหญ่ แล้วได้บัตรมา

แต่ถ้าเราอยากทำบัตรเหมือนคนไทยทั้งที่เราเป็นคนไทยอยู่แล้ว ต้องทำยังไงครับ

เพื่อนฝากถามครับเดือดร้อนมาก

อู
IP: xxx.68.6.71
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ. พอดีตอนนี้ผมอายุได้17เเล้วครับ

เเต่ยังไม่มีบัตรอะไรเลยมีเเต่ใบ ท.ร38/1 ปี2547 ผมอยากจะทราบว่าผมจะสามารถทำบัตร10ปีได้หรือเปล่า เเล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างอ้ะครับ. ช่วยตอบผมมาหน่อยน้ะครับ ตอนนี้เครียดมากเลยครับ ขอบคุนครับ

เหมียว
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

คือพาพนักงานไปทำบัตรสีชมพูมาค่ะ ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้ว แต่มันมีข้อผิดพลาดอย่างนึงคือชื่อของพนักงานผิดอ่ะค่ะ ชื่อพนักงานต่างด้าวต้อง(A)แต่เจ้าหน้าทีพิมมา@ เราต้องดำเนินการยังงัยต่อค่ะ พึ่งจะมาเห็นกะตอนที่จะยื่นทำเรื่องขึ้นทะเบียนกะทางประกันสังคมว่าชื่อไม่ตรงกะพลาสปอร์ต มีวิธีแก้ไขมั้ยค่ะหรือต้องติดต่อทางไหนค่ะ

เตอ
IP: xxx.158.165.153
เขียนเมื่อ 

ผมไม่มีอะไรเลยครับผมอยากจะบัตรประชาชนไทยจะได้ไหม

ครับใบเกิดผมก็ไม่มีผมจะขอได้ไหมครับ

Katza
IP: xxx.158.166.147
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เพื่อหนูเป็นคนไทยลื้อ ตอนนี้ได้บัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) แล้วตอนนี้ได้ทำเรื่องขอบัตรประชาชน แต่ตอนนี้จะครบ 1 ปีแล้วยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะได้มา สอบถามทางอำเภอแล้วก็บอกว่ากำลังดำเนินการให้อยู่ บางครั้งก็บอกว่าเรื่องอยู่ที่ศาลากลางเเล้ว จึงอยากจะสอบถามว่า เราจะสามารถไปตามเรื่องที่ศาลากลาง ส่วนใดได้บ้างค่ะ เพราะตอนนี้เพื่อนกำลังเรียนอยู่ แต่ก็กลัวมีปัญหาตอนจะไปฝึกงานที่บริษัทต่างๆคะ ช่วยชี้แนะให้ด้วยนะคะ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ

คนไร้สัญชาติ ไร้บัตรแสดงตน
IP: xxx.158.166.155
เขียนเมื่อ 

ความยากลำบากของคนไม่มีบัตรแสดงตนบอกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิ้น

ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ หางานเลี้ยงชีพก็ลำบากเหลือหลาย

อยากให้ท่านผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ

ผมเองไม่มีอะไรครับ ทุกวันนี้ลำบากมาก อยากมีบัตรแสดงตนเพื่อที่จะแสดงตนต่อบุคคลที่เขาต้องการให้แสดง ไม่อยากเป็นคนที่อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะไม่ได้ทำผิดหรือติดคดีใด

ผมไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่มีหลักฐานว่าใครคือพ่อแม่ เท่าที่จำความได้ก็อยู่ในประเทศไทยแล้วครับ ตอนเด็กๆผมอาศัยวัดแล้วบวชเณรเดินตามหลวงพี่ไปเรื่อย ผมไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะผมไม่มีหลักฐานแสดง ผมได้แต่เรียนกับหลวงพี่ที่วัดจนอ่านออกเขียนได้ ผมอยู่วัดไปเรื่อยๆจนโตผมอยากสึกเพราะคิดว่าตัวเองมีบุญไม่ถึงพอที่จะอยู่วัดต่อไปได้ ผมเลยสึกออกมาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำทุกอย่างที่มีให้ทำ ตอนนี้ผมหางานทำรับจ้างไปเรื่อยอย่างไม่มีหลักแหล่งเพราะผมไม่มีบัตร ผมจึงอยากมีบัตรมากครับ บัตรอะไรก็ได้ครับ แม้แต่บัตรพม่าบัตรลาวหรือบัตรกัมพูชาก็ได้ทั้งนั้นครับ

มีวิธีไหนที่คนไม่มีอะไรอย่างผมจะมีบัตรไว้ใช้บ้างครับ

นอง
IP: xxx.158.166.146
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยากทำบัตร 10ปี ไปติดต่อที่อำเภอทางอำเภอบอกว่าไปติดต่อที่กรมแรงงานพอหนูไปติดต่อทางกรมแรงงานบอกว่าเค้าออกแค่บัตรทำงานแต่หนูยังเรียนอยู่หนูไปติดทำบัตรที่อำเภอเพราะหนูยังศึกษาอยู่ไม่ใช่ทำงาน

ปีนี้หนูจะจบปวช แล้ว หนูอยากเรียนต่อ ปวส แต่ทางวิทลัย บอกว่าถาไม่มีบัตรหนูไม่สามารถเรียนต่อได้ ตอนนี้หนูมีแค่ใบทร 38 ซึ่งอายุครบ18 ได้พ่นสภาพอยู่เมืองไทยแล้ว หนูไม่สามารถใช้ใบเอกสารนี้ได้อีก หนูอยากทำบัตร 10 ปีเพื่อเรียนต่อ หนูต้องทำยังคะ ถ้าพี่เห็นข้อความนี้ ช่วยตอบหนูทีนะคะ

นกแก้ว
IP: xxx.158.165.154
เขียนเมื่อ 

คือหนูเกิดที่ไทยแต่ใบเกิดไม่ตรงกับทะเบียนบ้านแล้วก็หนูอยู่ม.ห้ากำลังจะขึ้นม.หกแล้ว . หนูกู้เงินกยศ.ก็ไม่ได้ บัตรก็ใส่วันเกิดไม่ได้ หนูไม่รู้ว่าควรเรียนต่อไหมในเมื่อเรียนจบป.ตรีก็ไม่มีค่าอะไรหางานทำยากมาก หนูอยากรูว่าควรทำไงต่อกับชีวิตตัวเอง

ปรัชญา
IP: xxx.158.165.218
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้ว่าคนไร้สัญชาติ ทำยังไงถึงจะมียัตรค้ะ? ใครรู้ช่วยบอกหน่อย ดำเนินการหลายรอบแต่ก้อเงียบหาย มีใครรู้ ติดต่อมาหน่อยนะค้ะ

เมธา
IP: xxx.68.6.98
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเกิดในประเทศไทยมีสูติบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ครับ ออกให้โดยสำนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสาคร และมีชื่ออยู่ใน ทร. 13 ผมเกิดวันที่ 2พฤษภาคม2535 ตอนนี้ผมอายุ24ย่าง25ปีแล้ว แต่ผมไม่สามารถทำบัตรประจำตัวที่แสดงซึ่งสถานะตนได้เลย ไม่มีแม่กระทั่งบัตรที่จะแสดงรูปหน้า ผมเคยไปติดต่อทางทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้ากระทรวงมหาดไทยของอำเภอเมืองสมุทรสาครแต่ผลที่ได้ถูกปฎิเสธและบ่ายเบี่ยง ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ ผมถึงจะมีบัตรประจำตัวที่จะสามารถใช้แสดงตนและใช้สมัครงานได้ครับ

ทูน
IP: xxx.158.166.63
เขียนเมื่อ 

ชนลกลุ่มน้อยจะไปขอทำได้ที่ไหนคับ ใครที่พอจะรู้ตอบหน่ิอยคับ 0631311186

Meechai
IP: xxx.158.178.19
เขียนเมื่อ 

คือผมมีบัตสี่ชมพูครับ

แล้วผมก็ไปขอบัตประชาชนครับแต่นายอำเภอบอกว่าต้องเสียค่าทำบัต25000ครับ

รบกวนช่วยหน่อยครับ

รัตนา
IP: xxx.158.165.218
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะหนูมีเรื่องอยากให้ช่วยคนพ่อเป็นคนพม่า(อยู่จ.ทวาย)ไม่มีบัตรอะไรมาเลยมาอยู่ที่ไทยตั้งแต่2518แล้วไม่ได้กลับบ้านเลย..ตอนนี้อายุ63ปวยหนักต้องรักษาพยาบาล..ต้องจ่ายเงินเองหนูไม่รู้จะทำยังไงให้พ่อมีบัตร(ของพม่า)ก็ยังดีช่วยตอบหนูที่นะคะขอบคุณคะ

ฟ้า
IP: xxx.158.161.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะ คือดิฉันเป็นคนต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรสกับแฟนที่เป็นคนไทย เป็นสามี แล้วดิฉันทำบัตรประชาชนได้ไหมคะ หรือว่าส่วนของดิฉันไม่สามารถทำบัตรได้เลย อย่างดิฉันต้องทำบัตรในประเภทไหนคะ และบัดนั้นมีประโยชน์กับดิฉันอย่างไงบางค่ะ รบกวนโทรกลับมาเบอนี้นะค่ะ 0846726865 (ฟ้า)ค่ะ ขอคนที่รู้เกี่ยวกับข้อมูลนี้รบกวนช่วยบอกที่ฉันที ฉันจะรอคำตอบนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำตอบนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ทราย
IP: xxx.68.241.5
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ขอรบกวนเวลาของท่านสักครู่นะค่ะคือหนูเป็นกะเหรี่ยงค่ะเกิดเมื่อวันที่17/5/2541 ค่ะเกิดที่ประเทศไทยค่ะแต่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้และพ่อแม่ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยก่อนปี2541 แม่มีเอกสารติดประจำตัวเป็น ทร 38 พ่อมีบัตรสิบปีหนูก็เช่นกันตอนนี้มีแค่บัตรสิบปีเรียนจบม.6แล้วค่ะตอนนี้ก็อายุ19 หนูอยากได้สัญชาติไทยแต่หนูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลขประตัวหนูเป็นหมายเลข0ค่ะพ่อก็เช่นกันค่ะหนูอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าต้องทำยังไงพี่ชายหนูอยากเรียนหมอแต่ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีนามสกุลเขาจบม.6แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ความฝันก็เลยต้องหยุดอยู่แค่ไม่มีนามสกุลหนูและพี่น้องเราเสียใจมากที่ทำอะไรไม่ได้พี่หนูเขาเรียนดีแต่ว่าเราโชคร้ายที่เกิดมาเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยเลยทำอะไรไม่ได้รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะความหวังของพวกหนูอีกหลายคนจะสมหวังหรือไม่ก็ต้องรอดูคำตอบของท่านค่ะว่าจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านมากๆค่ะที่รับฟังหนูขอบคุณค่ะ
อู
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

ขอถามนิดหน่อยครับ...พอดีผมมาอยุ่ไทยจะได้17-18ปีเเล้วครับ ..เเล้วตอนนี้ผมก้ออายุ18จะเข้า19เเล้วด้วยครับ..เเต่ตอนนี้ยังไม่มีบัตรอะไรเลย..ผมมีวุฒิเดค่มอ3น้ะครับ..ผมเลข13หลัก..เเต่ขึ้นต้นด้วย00 ..ผมติดต่อมาหลายที่..เเม่ผมก้อวิ่งเรื่องมาหลายที้เหมือนกันครับ...บอกได้คำเดียวเลยครับว่าไม่ได้..เเละท้อมากครับตอนนี้..จะไปไหนมาไหนก้อลำบาก..งานที่ทำอยุ่ก้อเริ่มจะไม่รับผมเเล้วด้วยครับ....เเต่มีพี่คนหนึ่งครับ..บอกว่าผมสามารถทำบัตร10ปีได้หรือว่าบัตรหัว0น้ะครับ..เเต่ทางอำเภอบอกว่าทำไม่ได้ผมก้อไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ออลืมบอกไปผมมีใบ ทร38/1 ปี47น้ะครับ...อยากทราบว่าจะสามารถทำบัตรหัว0ได้ไหม..เเล้วต้องทำยังไงบ้างครับ?

เสือ
IP: xxx.68.241.95
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมชื่อเสือ ผมเกิดที่พม่าผมมีการศึกษาที่ไม่สูงและก็ไม่ค่อยรู้เรืองกฎหมายของประเทศตัวเองเท่าไหรนั่นก็ผมไม่เคยอยู่ในประตัวเองผมก็ไม่รู้สิคับว่านั่นเป็นประเทศของผมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลและก็ไม่มีสันชาติในประเทศนั้น ผมรู้แต่ว่ามาเมื่องไทยตอนอายุ 5 ควบต่อนั้นผมจำความได้อยู่และผมก็มากับยายที่ดูแลชีวิตผมมาตั้งแต่อย่างน้อยนั้นก็เพราะพ่อแม่ผมได้จากผม ผมรู้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลย แล้วหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่ประเทศต่อพม่าต่อ แล้ววันเวลาก็ได้ไปยายผมป่วยนักมากจนผมกับยายต้องไปอยู่บ้านคนอื่นชั่วคราว. แต่ยายผมได้จากผมกระทันหัน แล้วผมก็ได้ไปอยู่บ้านพี่ชายพ่อ แล้วพี่ชายพ่อผมได่พาผมกรุงเทพผมจำความไม่ว่าผมตอนอายุเท่าแต่ผมรู้ว่าต่อผมตัวเล็กมาก และต่ออายุ 19 ปีผมเคยเข้าโรงเรียนอยู่ขั้งหนึ่งแต่เข้าได้ไม่วันผมก็ออกไปพี่ชายพ่อผมมีลูก 4. รวมผมก็5คน ผมต้องไปลูกคนเล็ก อีก4คนก็เรียนต่อต่อนั้นผมก็เรียนแต่ผมก็เรียนไม่เราะพไม่มีคนดูแลคนเล็ก น้าผมทั้งสองคนบังทีก็ต้องไปติดต่อเรื่องสันชาติและก็ต้องให้ดูแลน้องอีก 4 คนและท่านเดินท่างไปหลายวัน ผมไม่รู้จะให้น้องกินอะไรเพราะอยาดจนมากผมก็อย่างตัวเล็กคิดอะไรออกไม่ใช้แแค่ขั้งเดวที่หลายขั้งเลยเพราะเรื่องสันชาติแต่ทำไมีผมและน้องๆก็ไม่สันชาติ ทั้งที่น้าผมสันชาติ เลข8ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร หรือทำงานอะไร คุณรู้ไหมคุณกำลังทำรายอนาคตของพวกผมแทนที่จะเรียนหรือทำงานดีๆจะมาต้องตกงานเพราะสันชาติ ขอเถอะคับอย่านวยงานกงประชาชนของท่านเลย

Suaymoo Intakaew
IP: xxx.68.233.53
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันชื่อ นางสาวส่วยหมู ลุงจิ่งต่า

ปัจจุบันถือบัตรสีชมพู

ดิฉันเป็นชาวไทยใหญ่คะ

อยากจะถามว่า ถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะ ไม่ใช่ว่าชื่อนี้ไม่ดี เหตุผลที่ดิฉันอยากขอเปลี่ยนชื่อเพราะ เวลาไปไหนมาไหนไม่จะไปเรียนหรือทำงาน มีแต่คนล้อชื่อดิฉัน "พ่อแม่มึงไม่มีปัญญาตั้งชื่ออื่นให้แล้วหรอถึงได้เป็นหมูเป็นหมาได้"

อันที่จริงดิฉันชื่อดิฉันไม่ได้เขียนแบบนี้และไม่ได้อ่านแบบนี้ ชื่อจริงดิฉันชื่อ ส่วนหมุ่ง (มันเป็นภาษาไทยใหญ่คะ) ความผิดอยู่ที่ผู้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกอยากถามว่าทำไมไม่ฟังให้ดีๆก่อนเขียนอะไรลงไปทั้งที่มันเป็นเอกสารสำคัญ มันสำคัญสำหรับครอบครัวดิฉันคะ ถึงแม้ผู้บันทึกจะเห็นว่าไม่สำคญต่อตนเอง

รบกวนตอบกลับด้วยคะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ออน แซ่โจ
IP: xxx.68.233.41
เขียนเมื่อ 

คือว่าหนูเกิดที่ประเทศไทยค่ะมีใบเกิดเรียนที่ประเทศไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านของญาติที่ไทยแล้วค่ะแล้วหนูได้ทำบัตรสีชมพูแล้วค่ะแล้วหนูจะได้สัญชาติไทยไหมคะ?แล้วหนูจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายได้รึป่าวคะ?แล้วจะได้เรียนในชั้นอุดมศึกษาแล้วจบไปทำงานดีๆได้รึป่าวคะ?ช่วยให้คำแนะนำหนูหน่อยค่ะ

Rex Kelvin
IP: xxx.158.196.82
เขียนเมื่อ 

Hello,

We are here again to buy kidneys for our patients, and they have agreed to pay a fine of money to anyone who wants a kidney donation to save them, and so if you are interested in being a caregiver. Or you want to save a life, would you please write us by email below

This is an opportunity for you to be wealthy. We guarantee and guarantee 100% transaction with us. Everything will be governed by the laws governing kidney donors.
Waste more time please write us about [email protected]

Irrua Teaching Hospital

The

อรอนงค์
IP: xxx.145.134.102
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยค่ะ คือหนูมีแฟนเป็นคนไทยแต่หนูเป็นคนไทยใหญ่มีบัตรสีชมพูแต่หมดอายุแล้ว คืออยากถามว่าถ้าลูกหนูจะไปทำบัตรปนะชาชนตอน7ขวบเขาจะให้ทำมั้ยแต่ลุกหนุมีใบเกิดนะคะแต่ที่ข้องใจคือบัตรหนุหมดอายุมันจะมีผลกับการทำบัตรประชาชนลุกมั้ย


รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น