สรุปผลการดำเนินงานPMQA CUP สิชล ปีงบ 2552

Camping
สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพPCA เมื่อ 16 ตุลาคม 2552

สรุป ความก้าวหน้ากระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ ภาพรวมของเครือข่ายสิชล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PMQA) อำเภอสิชล ปี 2552

1.       ทบทวนและดำเนินการโครงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิต่อเนื่องจากปี 2550

2.       ปรับปรุงคณะกรรมการ/คณะทำงาน ชุดปัจจุบัน เพื่อดำเนินการตามโครงการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน ในโรงพยาบาลสิชล หัวหน้าสถานีอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล

3.       ประชุมชี้แจงให้ความรู้และติดตามความก้าวหน้า เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอสิชล ประจำทุกเดือน

สรุปการประชุม ปีงบประมาณ 2552

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย  23 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 19 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 25 คน

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เข้าเยี่ยมเครือข่าย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของเครือข่าย

ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 16 คน

ครั้งที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 24 คน

ครั้งที่ 6 วันที่ 18 มีนาคม 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 26 คน

ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 22 คน

ครั้งที่ 8 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 26 คน

ครั้งที่ 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

การทบทวนการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน PCA 7 หมวด

หมวดที่ 1 การนำองค์กร ทีมนำองค์กร มีการทบทวนนโยบายของ CUP และจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของCUP ที่เน้นเป็นองค์กรนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีการทบทวนองค์กรโดยการทำ SWOT และมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ รับทราบนโยบายของCUP

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

เครือข่ายดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งมี 4 กลยุทธ์หลัก และจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับกลยุทธ์ ต่างๆ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3: การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4: การบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 การทบทวนการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(PMQAหมวดที่3) เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชลกำหนดให้มีการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA และมีการทบทวนกิจกรรม หมวด 3 ของ PMQA คือ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหมวดนี้ จะเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยการตรวจประเมินตนเอง ใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1.       เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล มีการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

2.       เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล มีการดำเนินการอย่างไร ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.       เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล มีการกำหนดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนำไปสู่การกล่าวถึงเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล ในทางที่ดี

หมวดที่ 4  มีการจัดการความรู้ในเครือข่าย โดยใช้ช่องทางสื่อสารกันจากเวทีประชุมวิชาการประจำเดือน, ทางwebsite  http://gotoknow.org/blog/pmqasichon และการฝึกทบทวนทักษะเจ้าหน้าที่ด้วยตาราง 2ticks

การฝึกทักษะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยขณะทำการเยี่ยมบ้าน

ทีมนำ ได้นำตารางทบทวนทักษะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ตาราง 2 ticks) มาใช้ในการฝึกทบทวนทักษะเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่บ้าน

หมวดที่ 5 การ มุ่งเน้นทรัพยาการบุคคล

เครือข่ายได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายดังนี้

-มีการประชุมเจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทุกคนตั้งใจและสนใจรับฟังเรื่องที่ประธานนำเสนอจนเสร็จการประชุม

- มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมตามหลักสูตรให้ตรงกับสายงานที่บุคคลนั้นๆปฏิบัติงาน

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อเนื่องตามสายงานและบุคคลแสดงความจำนง

- จัดอบรมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นภายในเครือข่าย ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และ มีการสรุปผลการอบรมในที่ประชุมประจำเดือน

-  จัด เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานในเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน

หมวดที่ 6 การทบทวนกระบวนการสำคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิ(PMQAหมวดที่6) จากการดำเนิน โครงการ PMQA ทำให้ทีมงานมองเห็นความสำคัญและคุณภาพของกระบวนการหลักของการทำเวชปฏิบัติปฐมภูมิคือ การจัดระบบบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและทัดเทียม(Accessibility), การดูแลที่ครอบคลุมผู้มีปัญหาทั้งโรคเรื้อรัง และเฉียบพลัน(Availability of care), การดูแลผู้ป่วยอย่างผสมผสาน (Comprehensive care) การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแลที่บ้าน(Empowerment) และการดูแลอย่างต่อเนื่อง(Continuity Care) ทบทวนกระบวนการสำคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิ(PMQAหมวดที่6) คือการดูแลแบบองค์รวม (Holistic) ได้แก่การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้ครอบคลุมทุกด้านดังนี้

- กาย                                      - บุคคล                                  - รักษา

- จิต                                        - ครอบครัว                         - ป้องกัน

- สังคม                                   - ชุมชน                                 - ส่งเสริม

- จิตวิญญาณ                                                                         - ฟื้นฟู

รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยนำ เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น มาใช้ได้แก่

1.     แผนที่เดินดิน

2.     ผังเครือญาติ

3.     ประวัติชุมชน

4.     ปฏิทินชุมชน

5.     ระบบสุขภาพชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

6.     ประวัติบุคคลสำคัญ ปราชญ์เดินดิน

7.     โครงสร้างองค์กร

 

การทบทวนแผนกลยุทธ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

เครือข่ายจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพของเครือข่าย จำนวน 3 โครงการ คือ

1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนและการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ Clinical Practice Guideline: CPG เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการจากโรงพยาบาล สู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ผู้ป่วย ที่บ้าน เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วาระที่ 2

      แผนงาน PCA ปี 2553

มติ ดำเนินการโครงการ PCA ต่อเนื่อง โดยขยายโครงการอื่นเพิ่มเติมจากโครงการเยี่ยมบ้าน

     และ โครงการพัฒนาทำงานวิจัยจากงานประจำ (R2R)

วาระที่ 3

     เรื่องแจ้ง ประสานจาก สสอ.

 

นัดหมายประชุมครั้งต่อไปวัน ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลสิชล

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCA เครือข่ายอำเภอสิชล

คำสำคัญ (Tags)#cup#pmqa#สิชล#pca

หมายเลขบันทึก: 307176, เขียน: 20 Oct 2009 @ 15:54 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)