การใช้คำถามกระตุ้นการคิด


การใช้คำถาม : เทคนิคการกระตุ้นการคิด

                การใช้คำถาม หมายถึง  การใช้ประเภทของคำถามเป็นและรู้จักลักษณะการถามที่ดี  การใช้ประเภทของคำถามทั้งคำถามง่ายและคำถามยาก  หรือทั้งคำถามแคบและคำถามกว้าง  หรือทั้งคำถามระดับต่ำและคำถามระดับสูง  การถามคำถามในห้องเรียน อาจมีความเป็นไปได้ดังนี้ 1) ครูเป็นผู้ถามคำถามให้ผู้เรียนตอบ  2) ครูและนักเรียนร่วมกันถามคำถาม ร่วมกันอภิปราย 3) นักเรียนเป็นผู้ถามคำถาม  ส่วนลักษณะการถามคำถามที่ดีนั้นเป็นศิลปะในการถามคำถามที่ทำให้สามารถกระตุ้นการคิดของผู้เรียน  กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ

 

ความสำคัญของการใช้คำถาม

             1. ใช้เป็นสื่อสำหรับสำรวจและทบทวนพื้นความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของนักเรียน คำตอบของนักเรียนจะเป็นสื่อนำไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่และประสบการณ์ใหม่
             2. ใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ครูอาจใช้คำถามเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนได้ทุกขั้นตอนในการเรียนการสอน เช่น การใช้คำถามเพื่อเริ่มต้นบทเรียน ถามให้นักเรียนสังเกต ให้ยกตัวอย่าง ใช้เป็นสิ่งเชื่อมโยงหรือเริ่มต้นการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียน เพราะนักเรียนจะตอบคำถามของครูได้หากสนใจเรียนตลอดเวลา
             3. ใช้เสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนฝึกคิดหาคำตอบ หาเหตุผล และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
             4. คำถามที่ดีจะช่วยให้มีการอภิปรายต่อเนื่อง เป็นการขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ
             5. การใช้คำถาม ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น ทำให้นักเรียนมีโอกาสตอบคำถาม เสนอความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย
             6. ช่วยให้นักเรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาตอบคำถามของครู
             7. ใช้ช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน
             8. ใช้ช่วยประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู

 

ประเภทของคำถาม

                นักการศึกษาได้จำแนกประเภทของคำถามหลากหลายแบบ  ขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภท  ดังเช่น

 1. ถ้าใช้ความง่ายความยากเป็นเกณฑ์  ก็สามารถจำแนกเป็นคำถามง่ายและคำถามยาก  คำถามระดับต่ำและคำถามระดับสูง
 2. ถ้าใช้ประเภทคำตอบของคำถามเป็นเกณฑ์ คือ  คำตอบที่แน่นอนกับคำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่แน่นอน  ก็สามารถจำแนกเป็นคำถามแคบและคำถามกว้าง
 3. ถ้าใช้แนวคิดเบนจามิน บลูม กำหนดระดับขั้นการคิดในพุทธิพิสัย ก็แบ่งประเภทคำถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย
 4. การใช้แนวคิดการสืบสอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ก็แบ่งประเภทคำถามตามแนวการสืบสอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ

ดร.พิมพันธ์ได้กล่าวว่า คำถามจำแนกโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ เช่น คำถามระดับต่ำ คำถามระดับสูง คำถามง่ายคำถามยาก นักการศึกษาบางกลุ่มแบ่งประเภทคำถามตามระดับ

ขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom โดยแบ่งคำถามเป็น 6 ประเภทคือ

 1. ถามความรู้ คำถามที่มีคำตอบแน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คำจำกัดความ คำนิยาม คำศัพท์ กฎ ทฤษฎีถามเกี่ยวกับใคร (who) อะไร (what) เมื่อไร (when) ที่ไหน (where) รวมทั้งใช่หรือไม่ เช่น มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพคือใคร
 2. ถามความเข้าใจ คำถามที่ต้องใช้ความรู้ ความจำมาประกอบเพื่ออธิบายด้วยคำพูดของตนเอง เป็นคำถามที่สูงกว่าถามความรู้ เช่น จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่และการออสโมซิส จงอธิบายลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี
 3. ถามการนำไปใช้ คำถามที่นำความรู้และความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ เช่น ท่านจะมีวิธีประหยัดน้ำในครอบครัวของท่านได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
 4. ถามการวิเคราะห์ คำถามที่ให้จำแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณ์นั้น เช่น สาเหตุสำคัญใดบ้างที่ทำให้เยาวชนเสพยาเสพย์ติด มูลเหตุสำคัญที่ทำให้สถิติ การมีสุขภาพจิตไม่ดีของคนในกรุงเทพฯ สูงขึ้นคืออะไร
 5. ถามการสังเคราะห์ คำถามที่ใช้กระบวนการคิด เพื่อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อย ๆ ขึ้นเป็นหลักการ หรือแนวคิดใหม่ เช่น จงสรุปหลักการถนอมอาหาร จากการศึกษา จงสรุปผลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง
 6. ถามการประเมินค่า คำถามที่ให้นักเรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนคนใด เหมาะสมที่สุด ผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มใดดีที่สุด

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 : 74-78) ได้เสนอแนวคิดในการใช้คำถามสำหรับเด็กปฐมวัยว่า คำถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะคำถามจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิด และสนใจต่อสื่อและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว คำถามแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ คำถามระดับต่ำ และคำถามระดับสูง

คำถามระดับต่ำ

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งได้จากความจำและการสังเกต คำถามประเภทนี้มักมีคำตอบเดียว คำถามระดับต่ำแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือ

1. คำถามให้สังเกต เป็นคำถามที่ต้องการใช้ประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน รวบรวมข้อมูลในการตอบคำถาม แต่ผู้ตอบต้องไม่เพิ่มความรู้เดิม หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไป

- เด็ก ๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง (ตา)
- มะละกอที่เด็ก ๆ ชิมมีรสเป็นอย่างไร (ลิ้น)
- เด็ก ๆ ลองเอามือเคาะโต๊ะ แล้วฟังซิว่ามีเสียงอย่างไร (หู)
- ดอกไม้ที่เด็ก ๆ ถืออยู่มีกลิ่นหรือไม่ (จมูก)
- ลองจับดูซิ ผิวของน้อยหน่าเป็นอย่างไร (ผิวกาย)

2. คำถามให้ทบทวนความจำเป็นคำถามที่ผู้ตอบสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาตอบคำถาม

- เด็ก ๆ ทราบไหม นกกินอะไรเป็นอาหาร
- ลองนึกดูซิ ไก่ที่เด็ก ๆ เคยเห็นมีลักษณะอย่างไร
- รุ้งกินน้ำมีกี่สี
- สัตว์ปีกออกลูกเป็นอะไรก่อน

3. คำถามให้บอกความหมายหรือคำจำกัดความเป็นคำถามที่ใช้ตรวจสอบประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคำศัพท์และความหมายของคำ ก่อนการจัดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน

- รังนกหมายถึงอะไร
- บ้านของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
- ข้าวเปลือกหมายถึงข้าวลักษณะอย่างไร

             4. คำถามชี้บ่งเป็นคำถามที่กำหนดข้อมูลไว้หลายอย่าง แล้วให้เลือกข้อมูลอย่างหนึ่งที่เด็กต้องการนำมาเป็นคำตอบ

- ตัวหนอน หญ้าแห้ง น้ำหวานจากดอกไม้ สิ่งใดคือ อาหารของนก
- มะม่วง สัม และน้อยหน่า ผลไม้ชนิดใดที่มีเมล็ดภายในผลเพียงเมล็ดเดียว
- ระหว่างวัว ช้าง และม้า สัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุด
- ปลาดุก ปลานิล และปลาทอง ปลาชนิดใดที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

 

 

             5. คำถามถามนำเป็นคำถามที่ใช้เน้นเรื่องที่ครูพูด และดึงความสนใจของเด็ก คำถามประเภทนี้มักนำไปสู่คำตอบ ใช่ จริง ถูก เป็นส่วนใหญ่

- แก้วเป็นเด็กที่เลี้ยงนก ใช่หรือไม่
- ต้นไม้ในภาพมีขนาดใหญ่ใช่ไหม
- เด็ก ๆ คิดว่าการยิงนกเป็นสิ่งดีหรือไม่

             6. คำถามเร้าความสนใจ  เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบอย่างจริงจัง แต่ใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้

- เด็ก ๆ คอยดูซิว่า เพื่อนจะทำท่าอะไรต่อไป
- เด็ก ๆ ลองคิดดูซิว่า ในกล่องนี้มีอะไรอยู่

             คำถามระดับต่ำทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว ยังมีความจำเป็นในห้องเรียนอยู่มิใช่น้อย ทั้งนี้เพราะครูอาจเลือกใช้คำถามเพื่อทบทวนความจำ ใช้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ และเพื่อควบคุมกิจกรรมในห้องเรียนให้ดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการ

คำถามระดับสูง
             เป็นคำถามที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิด นำความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาคำตอบ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ นอกจากนั้นยังเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง คำถามระดับสูงแบ่งได้เป็น 7 ชนิดคือ

             1. คำถามให้อธิบาย เป็นคำถามที่ผู้ตอบจะต้องนำความรู้ และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาคำตอบ

- ถ้าเด็ก ๆ อยากทราบว่า มดที่เลี้ยงไว้ชอบอาหารประเภทใดมากที่สุด เด็ก ๆ จะทำอย่างไร
- ทำไมเด็ก ๆ จึงบอกว่า มดชอบกินน้ำหวาน ลองเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังซิ
- ทำไมเด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่สวมเสื้อในฤดูหนาว
- ทำไมมดแต่ละรังต้องมีนางพญามด

             2. คำถามให้เปรียบเทียบเป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กใช้ความคิดเปรียบเทียบของสองสิ่งว่า มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไร คุณสมบัติที่นำมาเปรียบเทียบนั้นได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด น้ำหนัก จำนวน ปริมาตร ความสูง ความยาว ความหนา รสชาติ กลิ่น ฯลฯ

- เสือกับแมวมีอะไรต่างกันบ้าง
- เสือกับแมวมีอะไรที่คล้ายกัน
- ถ้าเราต้องช่วยกันจัดผลไม้เหล่านี้ใส่กระจาด 2 ใบ เด็ก ๆ จะจัดแบ่งอย่างไร ลองคิดและเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง

             3. คำถามให้จำแนกประเภท เป็นคำถามเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือของผู้อื่น หรือบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มที่ผู้อื่นทำไว้  เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มนี้อาจได้แก่ สี ขนาด รูปร่าง ประโยชน์ หรือวัสดุที่ใช้ หากเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตอาจแบ่งตามอาหาร ที่อยู่อาศัย ลักษณะเช่น สัตว์ 2 เท้า สัตว์ 4 เท้า และประโยชน์ เช่น สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งาน เป็นต้น

- ครูแบ่งมดออกเป็น 2 พวกอย่างที่เห็น เด็ก ๆ บอกได้ไหมว่าทำไมครูจึงแบ่งเช่นนี้
- ลองคิดดูซิว่า เราจะแบ่งภาพสัตว์เหล่านี้เป็น 2 กลุ่มได้อย่างไรดี

             4. คำถามให้ยกตัวอย่าง เป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบบอกชื่อ หรือยกตัวอย่างของสิ่งที่กำหนดให้ โดยอาศัยทักษะการสังเกต และมีความรู้ความจำเรื่องต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการหาคำตอบ

- ให้นักเรียนยกตัวอย่างผักที่ใช้เป็นอาหารคนละ 1 ชื่อ
- ให้บอกชื่อสิ่งของที่บรรจุอยู่ในกระป๋องมาคนละ 1 ชื่อ
- บอกชื่อผลไม้ที่มีรสหวานคนละ 1 ชนิด
- มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เลี้ยงไว้ใช้งาน

             5. คำถามให้วิเคราะห์ เป็นคำถามที่ให้คิดค้นหาความจริงหรือแยกแยะเรื่องราวเพื่อหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือให้นักเรียนได้คิดค้นหาความจริงต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์

- แมวมีประโยชน์อย่างไร
- แมวให้โทษอย่างไร
- ถ้าจะเลี้ยงแมว เด็ก ๆ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
- ทำไมผ้าจึงแห้งได้
- จงช่วยกันบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้

             6. คำถามให้สังเคราะห์สังเคราะห์ หมายถึง การผสมรวมสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปให้เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาเช่น การปรุงอาหาร การพูด การเขียนให้เป็นข้อความหรือเรื่องราวที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือพัฒนาของเก่าให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น คำถามให้สังเคราะห์ เป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กใช้กระบวนการคิด เพื่อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อยขึ้นเป็นหลักการ

- อะไรเอ่ย นกมีหู หนูมีปีก บินหลบหลีกอยู่กลางคืน
- ถ้าไม่อยากให้ฟันผุ เด็ก ๆ คิดว่าควรทำอย่างไร
- ถ้ามดง่ามตัวโตเท่าช้างจะเป็นอย่างไร
- ถ้าคนบินได้อะไรจะเกิดขึ้น
- ถ้าสัตว์ต่าง ๆในโลกนี้พูดภาษาคนได้อะไรจะเกิดขึ้น (เป็นคำถามที่มุ่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ คิดในแนวทางที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหม่)

             7. คำถามให้ประเมินค่า เป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายให้ได้พิจารณาคุณค่าของสิ่งของก่อนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักประเมินค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นจริง และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนก่อนตัดสินใจ

- อาหารจานนี้หนูควรรับประทานหรือไม่ เพราะเหตุใด
- เด็ก ๆ ควรเอาอย่างเด็กในภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด (ครูให้ดูภาพเด็กกำลังยิงนก ครูต้องการให้เด็กประเมินการกระทำของเด็กคนนั้นในภาพพร้อมทั้งบอกเหตุผล)

 

ลักษณะการใช้คำถามที่ดี

นอกจากผู้สอนต้องรู้จักการใช้คำถามประเภทต่าง ๆ แล้วควรต้องรู้จักใช้ทั้งคำถามระดับต่ำหรือง่ายปนกับคำถามระดับสูง หรือคำถามยาก เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนคิดทั้งง่ายและยากขึ้น เป็นลำดับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพื่อที่จะสามารถตัดสิน จะทำจะเชื่อ หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกทาง นอกจากการฝึกใช้ประเภทคำถามแล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะดี หลีกเลี่ยงลักษณะไม่ดี ลักษณะการใช้คำถามที่ดี มีดังต่อไปนี้

 1. เตรียมคำถามล่วงหน้า เพราะจะสามารถถามได้อย่างเรียงลำดับตามความง่ายยาก ตามลำดับเนื้อหา และช่วยให้มีความมั่นใจในการถาม
 2. ถามอย่างมั่นใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด
 3. ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งเก่งและไม่เก่งได้คิดอย่างทั่วถึง จากนั้นจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบคำถาม ไม่กำหนดผู้ตอบก่อนถามคำถาม
 4. ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบหลาย ๆ คน ในคำถามเดียวกัน
 5. ถามแล้วไม่ทวนคำถาม และไม่ทวนคำตอบ
 6. ควรใช้ท่าทาง เสียงประกอบการถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ
 7. ควรใช้คำถามปูพื้น เมื่อตอบคำถามแรกไม่ได้
 8. ควรใช้คำถามง่ายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ
 9. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถามผู้สอน

ผู้สอนที่มีทักษะการใช้คำถาม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจประเภทของคำถาม  ต่าง ๆ รวมทั้งรู้ลักษณะที่ดีของการถาม และรู้วิธีหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ดีของการถาม และต้องเป็น ผู้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการถามคำถามผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา

พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  (2545).  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ:  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

หมายเลขบันทึก: 306302เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2009 09:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กันยายน 2012 21:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (639)

ชอบมากๆเลยค่ะ

นายพิทักษ์ หัสพิมพ์

ได้เข้ามาศึกษาแล้วครับ

นางนุณี(สุวรรณี)ชยชนะ

ได้เข้ามาศึษาแล้ว

นางพณิชนาฏ วงศ์สุวรรณ

ได้เข้ามาเรียนแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำแบบฝึกหัดมั๊ยคะ

นายสุพจน์ อัดโดดดร

ได้อ่านคร่าวๆแล้ว  ส่วน PCK สำหรับครูวิทย์ ได้อบรมแล้ว นิดหน่อย ต้องดูอีกทีมีทั้งเล่มต้องอ่านแล้ว

นางดวงเดือน สนธิเณร

ได้ศึกษาข้อความข้างบนเรียบร้อยแล้วคะ กระตุ้นให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้คำถามที่เหมาะกับระดับผู้เรียน รวมทั้งเลือกคำถามที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ด้วย

นางสาวมาลี เรืองฤดี

เปิดเข้ามาศึกษาแล้วเป็นประโยชน์มากค่ะ เคยได้รับการอบรมมาบ้างแล้วแต่บางอย่างไม่ได้นำมาใช้ ถ้าสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนได้ดีไม่น่าเบื่อ

เข้ามาศึกษาแล้วเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากเลยค่ะ เคยได้อบรมมาบ้างเหมือนกันแต่นำมาใช้ไม่ต่อเนื่อง

นางรัตนา ฉัตรวรวิทย์

ได้เข้ามาศึกษาแล้ว

นายมาประเสริฐ มาลี

ได้ศึกษาแล้ว มีความรู้ช่วยพัฒนาให้ประเทืองปัญญามากครับ ขอบคุณครับ

แวะเข้ามาอ่านดูแล้วจ๊ะ...คงต้องฝึกใช้คำถามในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้นแล้วล่ะ...

นางเกษร ศรีจันทร์

ได้เข้ามาศึกษาแล้วคะ ดีมาก ๆ

ได้ประโยชน์มากที่สุด.....ขอบคุณคะ

นางสาวธัญลักษณ์ ภัทรภิญโญ

ขอบคุณค่ะ !!

อ่านแล้ว ขอบคูณคะ

ข้อความแจ้งไม่เหมาะสม หมายความว่าอะไร ฟรีเทส ที่ไหน

อุษา พงษ์ชัยสิทธิ์

เข้ามาศึกษาแล้วต้องทำอะไรต่อคะ

เข้ามาศึกษาแล้ว ต้องทำอะไรต่อคะ

น.ส.สุวรรณี แช่มรัมย์

ขอบคุณมากๆ คะ

เทคนิคการถามคำถามมาใช้ในการจัดการเรียน เท่าที่ได้อ่านดูจากเนื้อหา แล้วนำมาพิจารณากับการสอนที่ผ่าน ๆ มาดูแล้ว ส่วนใหญ่เทคนิคการใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดที่เคยใช้ เป็นคำถามระดับต่ำ เห็นทีต้องนำเทคนิคที่ได้รับรู้มาพยายามกระตุ้นความคิดโดยเด็ก ๆ โดยใช้คำถามระดับสูงดูบ้างแล้ว ขอบคุณสำหรับเทคนิคดี ๆ ที่นำมาฝาก

ได้ศึกษาแล้ว มีองค์ความรุ้เพิ่มขึ้น นำไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ ได้รับความรู้มากเลย

ได้ประโยชน์มากค่ะ

เทคนิคการใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดอ่านแล้ว เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มากๆเลยคะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง

ได้รับความรู้และมีประโยชน์มากคะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เป็นประโยชน์มากสามารถนำไปใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนที่ยังไม่ได้ทำ ขอบคุณค่ะ

ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

เป็นประโยชน์สำหรับครูจริง ๆ ค่ะ

ได้อ่านแล้วดีมาก

ขอบคุณ

สมนึก

นางสาวแสงรวี คนศิลป์

ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ได้เข้ามาศึกษา ดีมากๆเป็นประโยชน์กับครูอย่างมาก

สุรีพร พันธุ์ขาวสอาด

ได้เข้ามาศึกษาแล้ว สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก

สุดาวัลย์ ปันทะมา

การใช้คำถามเป็นเทคนิคหนึ่งในการใช้กระตุ้นการคิดของนักเรียน โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจประเภทของคำถามและใช้คำถามให้เป็นและถูกสถานการณ์ จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนต่อไป

ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

อ่านแล้วค่ะ ดีเยี่ยม จะเข้ามาอ่านอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

นางอำพร ศาตะโยธิน

ความรู้ที่ให้มีคุณค่ามากแต่ตัวอย่างมีน้อยเกินไป

ขอตัวอย่างเทคนิคการสอนและแผนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ทั้งปีจะดีม๊ากเลยค้า

นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน

ได้ศึกษาวิธีการใช้คำถามกระตุ้นความคิดแล้ว มีประโยชน์สำหรับที่จะนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในเรื่องของการใช้คำถามเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด กระตุ้นการคิด มากค่ะ

ได้เข้ามาศึกษาแล้ว สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ แต่ระบบไม่ค่อยว่าง

นางพัสราพร คิดโสดา

ได้เข้ามาดูแล้วเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนมาก

ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติม มีอะไรที่ดีดี ช่วยส่งมาด้วยนะค่ะ

อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก ๆ เลยคะ......ขอบคุณ

มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้จัดการเรียนรู้มากเลยครับ

ณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์

ได้เข้ามาศึกษาแล้ว สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ แต่ผมอยากให้พี่อัพเดตกระบวนการคิดให้เหน่อยว่าเป้นการคิดขั้นสูงประเภทใด

ได้ศึกษาแล้ว มีประโยชน์ในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนได้ ขอบคุณที่ให้ความรู้เพิ่มค่ะ

มีประโยชน์มาก ขอบคุณครับ

นางวิลาวรรณ แก้วทานัง

เมื่อได้ศึกษาข้อความแล้วในบางครั้งก็เห็นว่ายากแต่เมื่อศึกษาแวก็จะนำไปพัฒนาให้มากขึ้น

ศึกษาแล้ว สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก

ขอบคูณครับ

นายณรงค์ฤทธิ์ ธิมาชัย

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่แบ่งปันให้ จะนำไปประยคต์ใช้กับนักเรียน

ดีมากเลยครับ เข้าใจง่ายดี

ได้รับประโยชน์มากเลยครับ..จะขออนุญาตนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของผมต่อไป..ขอบคุณมากครับ

ดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายดีค่ะ ได้รับประโยชน์มาก จะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอบคุณที่ให้ความรู้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ

มีประโยชน์ต่อพวกเรามากๆจะนำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะ

เป็นข้อความที่ดีและเหมาะสมสำหรับที่จะใช้ในการปฏิบัติ ลงทะเบียนได้แล้วแต่Username และรหัสผ่านไม่ได้กลุ่มใจ

ข้อมูลน่านำไปใช้มากๆ ครับ

กนกพร อ่อนศรีน้อย

ได้รับประโยชน์มากๆ ในเรื่องการใช้คำถามกระตุ้นความคิด

เป็นแนวทาง วิธีการให้ครูนำไปประยุกต์สอนเด็กได้ดีคะ

จะติดตามอ่านอยู่เสมอ

ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาให้คะ

ครูทุกคนที่ใช้คำถามระดับสูง - คำถามกว้างนอกจากครูคิดเก่งแล้วในอนาคตจะฝึกให้นักเรียนคิดเก่ง คิดกว้าง แล้วคุณภาพการศึกษาจะยกระดับขึ้นมากค่ะ จึงอยากเห็นครูใช้คำถามเก่งๆ ในการฝึกนักเรียนค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ ที่ให้ความรู้เกี่ยวการใช้คำถามนักเรียนแบบต่าง ๆ

การตั้งคำถามที่ดีมีประโยชน์มากมาย โดยมีนักการศึกษาให้ข้อคิดว่า คำถามที่ดีจะเป็นตัวอย่างของการคิดที่ทำให้เกิดความคิดรวบยอดที่ไม่พลาดจากความคิดรวบยอดอีกด้วย

ได้รับความรู้มากๆเลยครับ

การที่ได้ถามและรอคอยคำตอบ จะสร้างการเรียนรู้ได้พร้อม ๆกัน

นางลดารัตน์ สิงห์นันท์

ครูวิทย์ควรตั้งคำถามให้นักเรียนวิเคราะห์มาก ๆ นะคะ

ประจักษ์ เพชรบูรณ์

ขอบคุณมาก...ความรู้เรื่องการใช้คำถามฯดีมาก

ศึกษาเรื่องคำถามกระตุ้นความคิดแล้วมีประโยชน์มากค่ะและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขอบคุณมากค่ะ

พิมพ์ภรณ์ รักถิ่น

ถ้าครูสักครึ่งหนึ่งที่มีในประเทศไทยทำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ เด็กไทยจะพัฒนาไปอีกไกลมาก

ปรียาภรณ์ กิติชัยวรรณ

ขอบคุณมากค่ะ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการสอนต่อไป

บุญเรือน ชุณหะเพศย์

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้ค่ะ การใช้คำถามควรหลากหลาย เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งระดับต่ำและระดับสูง ที่ควรระวังคือถามแล้วควรรอบคำตอบจากนักเรียนด้วย

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันนะคะ...อาจไม่ใช่ความรู้ใหม่..แต่ครูหลายคนคงลืมไปแล้วว่าการสอนโดยวิธีนี้ช่วยให้เด็กได้ความรู้ที่แท้จริงได้

ชฏาภรณ์ ชีวิตโสภณ

ขอบคุณคะ่สำหรับความรู้ เป็นการทบทวนและต้องนำมาใช้จริงกับนักเรียน ใช้ประจำอยู่แล้วแต่เพื่อให้ตระหนักยิ่งขึ้น เด็กๆได้ประโยชน์คะ่

ขอบคุณครับที่ให้แนวคิดในการตั้งคำถามดีๆ.

ได้ความรู้ดีครับ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนนะครับ ขอบคุณมาก

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ การตั้งคำถามนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้

จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะ

จุรีรัตน์ วังคะออม

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถามมากมายและจะได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ตั้งคำถามกับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ

ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามมากมาย เป็นแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ให้ใช้การคิดในระดับสูง ขอขอบคุณค่ะ

วัฒนา อัคพราหมณ์ ขามแก่นนคร

สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้

ขอบพระคุณมากค่ะที่ท่านให้ความรู้แก่พวกเราชาววิทย์

ขอบคุณค่ะ ดิฉันได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างมากและจะนำไปใช้ให้เกิดประยชน์กับเด็กค่ะ

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยคะ ขอบคุณคะ

ขอบคุณค่ะ ทำให้รู้ถึงเทคนิคการสอนมากขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ได้เข้ามาศึกษาแล้ว มีประโยชน์ต่อครูวิทยาศาสตร์มาก

สุตาภา สินสุวัฒนากุล

ขอขอบคุณมากศึกษาแล้วได้ความรุ้ดีมากจะนำไปใช้ในการสอนนักเรียนค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่นำเทคนิคการตั้งคำถามมาให้ครู เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด และมีแนวการตอบได้อย่างหลากหลาย

ขอบคุณมาก ที่นำเทคนิคการสอน และเทคนิคการตั้งคำถามมาให้ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก และเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด

ถ้าคุณครูใช้คำถามเก่ง ๆ สามารถใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจนะครับ..จะบอกให้

คำถามของครูเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ครูที่มีศิลปะในการดึงดูดเอาความรู้ของผู้เรียนออกมาได้ถือว่าเยี่ยมจริงๆ  ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ที่มอบให้กับครูวิทย์

การใช้คำถามที่เหมาะกับระดับของผู้ตอบคำถามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการที่จะถามเพื่อกระตุ้นการคิดและทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป เพราะถ้าถามคำถามระดับสูงเกินไปอาจจะทำให้นักเรียนเกิดความสับสนและไม่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อ

ขอบคุณครับ ที่ช่วยรื้อฟื้นความรู้เดิมสมัยเป็นนักศึกษา นานมาแล้ว

นางกัณหา ชอบเสรียิ่ง

ได้ข้อคิดและความรู้ดี ๆ มากเลยคะ

ขอบคุณในความรู้ที่ได้รับจะพยายามเรียนนะครับ

ความรู้มีมากมายเลยค่ะ จะพยายามเข้ามาศึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนค่ะ

เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วนับว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในการเรียนการสอนจริงๆ ค่ะ

ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ เมื่อได้เรียนรู้แล้วรู้อะไรๆเพิ่มขึ้นมากสามารถนำความรู้ไปบูรณาการสอนนักเรียนได้มาก ขอบคุณมากๆๆ

ขอบคุณครับที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆ ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ลึก ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับวงการการศึกษาไทย ขอบคุณครับ

ขอบคุณคะที่ทบทวนความรู้เดิม

ได้ความรู้และมีประโยชน์ครับ

ได้ความรู้และทบทวนความรู้เดิมด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้และประสบการณ์ที่ดีๆได้ความรู้และเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้และทบทวนความรู้เดิมมีประโยชน์อย่างยิ่ง

นางภาวิณี กันต์สุ่ม

-ขอบคุณค่ะที่ได้ทบทวทวนความรู้เดิมและได้ความรู้ใหม่ๆ นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และได้กระตุ้นตสเองให้กระฉับกระเฉงในการสอนมากขึ้น

อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่านำมาใช้ บางที่เราก็ละเลย หรือลืมไป ไม่คิดถึงอย้่างลึกซึ้งเรื่องการตั้งคำถาม ก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้ได้คิด และนำมาปรับใช้

ขอบคุณครับที่สรรหามาให้ทบทวน

อ่านแล้วเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และสนใจนำมาใช้ได้ และทบทวนความรู้เดิมทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

อ่านแล้วได้รับความรู้มากมายเลยจะศึกษาให้มากที่สุดและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

    อ่านแล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะ

 

นางวิลาวรรณ แก้วทานัง

เนื้อหาดีมากได้ทบทวนเพื่อการสอบให้ดีขึ้นต่อไป

นางมาลินี อมรศักดิ์

ศึกษาเนื้อหาแล้วเป็นการสรุปที่ชัดเจนดีมากขอบคุณค่ะ

เปิดอ่านแล้วเป็นการเคาะสนิมหรือทบทวนให้ครูตระหนักในการใช้คำถามเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพในการเป็นคนช่างคิดมากยิ่งขึ้น

เข้าใจ...และได้...ทบทวน...กวนตะกอน

มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จะพยายามนำไปใช้นะคะ

อ่านแล้วดีมาก เป็นการทบทวนตนเอง ว่าเราใจร้อนไปหรือเปล่า

ได้ความรู้ดีคะ อ่านแล้วคิดถึงอดีตที่เรียนกับอาจารยืที่วิทยาลัยครู คิดถึงเพื่อนๆด้วยคะ

อ่านแล้วมีประโยชน์มาก ต่อการเรียนการสอน จะนำไปประยุกตืใช้

เป็นความรู้ที่ดี...ที่บางครั้งเราลืมไปแล้ว...คงต้องนำมาปรับปรุงการสอนบ้างแล้ว ขอบคุณค่ะ

นางวิลางรรณ แก้วทานัง

เมื่อได้ศึกษาเนื้อหารแล้วบางครั้ที่ลืมๆไปกลับมีความรู้มากขึ้น

ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการสอน เรื่อง การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะกระตุ้นให้กล้าแสดงออกทางความคิดที่จะสื่อสารกับครูสำหรับนักเรียนบางคนได้

ขอบคูณ สพฐ.มาก น่าจะมีการศึกษาเรียนรู้แบบนี้นานแล้ว

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้ ได้รับความรู้มากมายเลยจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

มีประโยชน์มากคะ สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้มากทีเดียว

การใชคำถามในการสอนนักเรียนมีความสำคัญมาก เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ต่อไปจะวางแผนการใช้คำถามตามความรู้ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

ขอบคุณค่ะ การใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนมีประโยชน์มากค่ะ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ได้รับความรู้ดีมากสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนการตั้งคำถามนักเรียนที่มีสาระได้ดียิ่งขึ้น

การเตรียมคำถามล่วงหน้ามีความจำเป็นไหมคะ เพราะบางครั้งบอกว่าไม่ต้องเตรียม

คำถามต่างๆ จะเกิดขึ้นเองจากการทำกิจกรรม

วิไล คูปฏิพัทธ์นุกุล

ขอบคุณคะ ได้ความรู้มากมายสามารถนำไปใช้ได้

การใช้คำถามที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูควรเตรียมข้อคำถามจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนถามข้อสงสัยจากการเรียนด้วย ที่สำคัญเมื่อถามนักเรียนแล้วก็ควรให้เวลาให้นักเรียนคิดคำตอบ ไม่ควรรีบบอกคำตอบแก่นักเรียน

จะพยายามใช้คําถามตามที่ได้รับความรู้มา คือต้องเตรียมคําถาม และถามบ่อยๆเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดและได้แสดงออก

ในการเรียนการสอนบางทีคำถามมันลื่นไหลไปตามสถานการ์ืในห้องเรียนครูไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าว่าเป็นคำถามระดับต่ำ่หรือระดับสูง

แสดงว่าก่อนสอนแต่ละเรื่องครูควรเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนหรือเปล่าคะ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มีประโยชน์มากๆค่ะ

มีประโยชน์มาก ทำให้เราเข้าใจประเภทของคำถาม เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน

นางเสริมสวย ค้าธัญญะ

เราทำแบบทดสอบไม่ผ่านเลยแวะเข้ามาอ่านอีกรอบ ได้ความรู้ จะนำไปใช้ในห้องเรียน ขอบคุณมาก

นายภราดร ประลอบพันธุ์

ขอบคุณที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

จิระพันธ์ เรืองเมือง

ความรู้ใหม่ที่ได้รับในการตั้งคำถามนับว่ามีประโยชน์มากในการนำเทคนิคการตั้งคำถามไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ได้อ่านเรื่องการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของเด็กแล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณสำหรับการนำเทคนิคที่ดีดี

มาฝาก

ศึกษาแล้วเหมือนได้เคาะสนิมตัวเอง ทำงานมานาน เรียนมานานแล้ว ทบทวนเสียที่หูตากว้างไกลขึ้น จะนำไปใช้ในการถามนักเรียนให้ได้ประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด

ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เข้าใจมากขึ้น

ข้อ 5.ถามแล้วไม่ทวนคำถาม และไม่ทวนคำตอบ (นี่คือการถามคำถามที่ดี) ชักลังเลใจ ค่ะ เพราะถ้านักเรียนฟังไม่ชัด หรือไม่เข้าใจ ก็ไม่ควรทวนคำถามงั้นหรือคะ? เพราะปกติเวลาถามคำถามนักเรียนจะถามก่อนรวมๆแล้วค่อยระบุตัวผู้ตอบ มักจะต้องทวนคำถามให้นักเรียนอยู่เป็นประจำ เพราะสติปัญญาของนักเรียนแต่ละคน คนละระดับบางคนเข้าใจง่าย บางคนเข้าใจยาก

การใช้คำถามเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและหาคำตอบของคำถามนั้นให้ได้ ดังนั้นการใช้คำถามจึงคำนึงถึงลักษณะของคำถาม ตามที่ท่านได้ให้ความรู้มานั้น ดิฉันจะได้นำไปพัฒนาในด้านการตั้งคำถามให้เป็นคำถามที่สามารถกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้นั้นๆ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ให้ข้อคิดที่ดีนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ จะกลับไปสอนเด็กโดยใช้คำถามให้มากขึ้นค่ะ

อาจารย์คะ ได้รับความรู้มาก ๆเลยคะ

ขอบคุณมากคะ

นางศิริพร เกตุเจริญ

เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปวางแผนการตั้งคำถามตามความรู้ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

จากการที่ได้อ่านเนื้อหาทำให้กระตุ้นความคิดให้ตื่นตัวและไม่ลืมว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำถามให้มากกว่าการบอกคำตอบแก่ผู้เรียนเลย ขอบคุณมากๆๆคะ

ธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ

ขอบคุณมากค่ะ ทำให้ได้รู้ข้อมูไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับการเผยแพร่ความรู้ เป็นการทบทวนตนเองให้มีความรอบรู้และอย่ามองข้ามสิ่งสำคัญเหล่านี้

ขอบคุณมากค่ะที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้คำถามและคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและหาคำตอบของคำถามนั้นให้ได้ ดิฉันก็ลองทบทวนถึงกระบวนการสอนของตัวเองว่าจริงอย่างที่ได้เรียนรู้ ถ้าเราใช้คำถามที่ชัดเจนน่าสนใจ จะเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนกระติอรืร้นที่จะเรียนรู้

ขอบคุณนะค่ะ ได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้คำถาม มากๆเลย

ขอบคุณนะครับผม

ได้รับอะไรมากมายเลยครับ

ได้รับความรู้ฟื้นฟูความจำ อยากมีเวลาศึกษาให้มาก ๆ ทุก ๆอย่างที่จะช่วยพัฒนาครู ขอบคุณมากค่ะ

ทำให้ครูได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคการกระตุ้นความคิดมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็ก

มีประโยชน์มาก

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้แนะนำ มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่ได้แนะนำ มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปัน จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสอนค่ะ

 • ขอบคุณเรื่องราวดีดีค่ะ

การใช้คำถามเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีมาก และยังเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียน แต่ครูผู้สอนต้องใจเย็ยเพราะบางครั้งอาจไม่ได้รับคำตอบจากนักเรียนทันที หรือบางครั้งอาจได้รับคำตอบที่ทำให้ครูเกิดความท้อได้ ขอบคุณข้อมูลดีๆที่ลงไว้ให้อ่าน ขออนุญาต copy ไวอ่านนะคะ

อย่าท้อถอยที่จะใช้คำถามกับเด็ก เมื่อผู้เรียนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง การกระตุ้นให้เด็กคิด แล้วตอบคำถามจะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง

ทำให้ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้คำถามสำหรับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

ดีมากค่ะ ถ้าครูนำไปใช้

เนื้อหาเรื่องนี้ดีมากถ้านำไปใช้มในการเรียนการสอนจริง

กรรนิการ์ ระหว่างบ้าน

รายละเอียดของเนื้อหาดีมากเหมาะสำหรับผู้สอนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากและสามารถนำไปใช้กับเด็กได้จริงๆ

พัฒนาความรู้ให้มากขึ้น สามารถนำเทคนิคที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรีนการสอน

ความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาการสอนได้มากๆดีค่ะ

ได้รับความรู้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น ถ้าครูศึกษาอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์กับครูอย่างมาก

ได้ความรู้ดี แต่อยากให้ใช้ตัวอักษรหรือรูปภาพบ้าง เพื่อความกระตุ้นให้เร้าใจ น่าสนใจ อย่างไรก็ควรมีคำถามปลายเปิดหรือปลายปิด ย่อยๆเพื่อทดสอบความรู้ ผิดถูกไม่สำคัญ ก็จะดีมากๆ

ทำให้ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้คำถามสำหรับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

ไ้ด้รับความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณค่ะ

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณ

ดี..ปกติก้อใช้อยู่แล้ว..แต่ถามจนเหนื่อย..เพราะนักเรียนตอบไม่ค่อยได้

ทำให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามการตั้งคำถามและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ทำให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามการตั้งคำถามและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ทำให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามการตั้งคำถามและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาการสอนได้มากๆดีครับ

นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้าน

เนื้อหาเป็นเรื่องที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับการตั้งคำถามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

ได้รับความรู้ดีครับ

นางจินดารัตน์ วังบุญ

ได้รับความรู้ในเรื่องการตั้งคำถามที่ดี  เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ปรียา สร้อยระย้าแก้ว

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ...สำหรับความรู้ที่ดีค่ะ

สรุปกระชับ ชัดเจน เ้ข้าใจได้ดี

ได้ความรู้และเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครูมากค่ะ

เข้าใจง่าย ชัดเจน ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้และเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครูมากค่ะ

อ่านแล้วก็เข้าใจดี

ไดรับความรู้ สามารถไปใช้ในวิชาทั้งพื้นฐานและพิ่มเติม ขอบคุณมากค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่าย ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ คะ

อ่านแล้วเข้าใจดีและสามารถนำไปใช้ได้

ครูนารี มงคลศรีสวัสดิ์

เข้าใจง่าย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนค่ะ

ศฏคุณการญ์ จรัสภัสสอนสกุล

ดีมากเลยครับอ่านเข้าใจง่ายนำไปใช้ในการเรียนการสอน

น่าสนใจ ได้รายละเอียดมากครับ ขออนุญาตนำไปใช้เป็นสื่อการอบรมนักเรียนค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระหว่าง 1 - 3 ธันวาคม นี้ครับ

เลิศลักษณ์ เข็มทองคำดี

สรุปได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความรู้

ขอบคุณหลายเด้อ คับ..

เป็นข้อสรุปที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ค่ะ

นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนครับ

ครูทวีวรรณ มงคลศิลป์

ทำให้เรารู้วิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น

ขอบคุณที่ให้ความรุ้เกียวกับวิทยาศาสตรื

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นคะ

ตัวอย่างคำถามที่ศึกษาป็นแนวทางหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในกิจกรรมการการสอนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะครูที่ไม่ชำนาญในการใช้คำถาม

เป็นเทคนิคที่ดี น่าสนใจ นักเรียนจะมีความตื่นตัวต่อการเรียน

ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ดีดี

นับว่าเกิดประโยชน์ต่อคุณครูทั่วประเทศ

โดยเฉพาะที่กำลังเรียนหลักสูตรUTQ-207

(พัฒนาครูด้วยระบบE-training)

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มดีมาก

ดีมากๆครับ จะนำมาเป็นแนวทางในการสอนครับ

การใช้คำถามกับนักเรียนควรใช้ทั้งคำถามระดับต่ำและระดับสูง จริงอยู่ที่คำถามระดับสูงเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีทักษะให้การคิด

สร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้ในที่สุด แต่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ ข้อเท็จจริง ซึ่งได้จากความจำและการสังเกต ซึ่งต้องอาศัยคำถามระดับต่ำด้วย

คารมณ์ จงจงประเสริฐ

เข้าใจง่ายดี แต่ไม่เข้าใจว่าระบบทำไมเข้ายากจัง จะแก้ปัยหาอย่างไรคะ

อ่านแล้วทำให้ครูสามารถเลือกใช้คำถามที่ถูกต้องกับสถานการณ์

ขอบคุณที่ถ่ายทอดความรู้ อ่านแล้วเข้าใจสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่ได้รับสรุปได้ดีมาก ค่ะ

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการสอนขอบคุณค่ะ

เทคนิคการใช้คำถามมีประโยชน์มาก สามารถนำไปเป้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้

อมรรัตน์ ปุริตังสันโต

เทคนิคการใช้คำถามมีหลายรูปแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กได้

ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้คำถามน่าจะมีความสัมพันธ์กับคำถามก่อน -หลังเรียนบ้าง อ่านหลายรอบก็ยังตอบคำถามไม่ได้

เป็นเทคนิคคำถามที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความภูมิใจและมั่นใจในการตอบคำถามของตนเองมากยิ่งขึ้น

กัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

คำถามเป็นสื่อที่ใช้กระตุ้นความคิดสร้างจินตนาการทำให้นักเรียนคิดกว้าง คิดไกล คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดวางแผน และอื่นๆอีก และทำให้พัฒนานักเรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพ มีประโยชน์มากจะนำไปพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เทคนิคการใช้คำถามสำคัญมาก คำถามที่ดีเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ซึ่งผลสะท้อนความคิดของผู้เรียนทำให้ผู้สอนเกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น

การใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่คำถามต้องเหมาะกับพื้นฐานของผู้พัฒนาทีละขั้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากตอบหรือร่วมกิจกรรม

ขอบคุณมากครับได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจะนำไปปฏิบัติจริงกับลูกศิษย์ครับ

ได้ความรู้และแนวคิดในการใช้คำถามกับนักเรียนมากขึ้น จะนำไปทดลองกับนักเรียนต่อไป เพราะปกติจะถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบทีละกลุ่ม

ฝากคำถาม คุณครู ด้วยครับ

"Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป

 เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

 

 

ได้รับความรู้เพิ่ขึ้นสามารดถนำวิธีการตั้งคำถามไปใช้ปกับนักเรียนได้

อ่านแล้วมีประโยชน์สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ แต่ไม่สามารถตอบคำถามในแบบทดสอบได้

เป็นการทบทวนกระบวนการสอนแบบกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบคำถามอย่างหลากหลาย

คำถามเป็นสื่อที่ใช้กระตุ้นความคิดสร้างจินตนาการทำให้นักเรียนคิดกว้าง คิดไกล คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดวางแผน และอื่นๆอีก และทำให้พัฒนานักเรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพ มีประโยชน์มากจะนำไปพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำถามที่ดีเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ซึ่งผลสะท้อนความคิดของผู้เรียนทำให้ผู้สอนเกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น

การใช้คำถามที่ดี สามารถพัฒนาการคิดของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะการตั้งคำถามแต่ละประเภท

นางสาวธมลวรรณ แก้วคำ

เทคนิคการใช้คำถามสำคัญมากสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถฝึกนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ (เข้าเรียนยากจังเลย พยายามเข้าเรียนทุกวัน ตังแต่ วัน 1 พ.ย.53 แล้ว ก็เข้าได้แค่ "คุณเข้าสู่ระบบได้แล้ว)

การตั้งประเด็นคำถามในวิชาวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะเป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อเกิดการคิดอย่างหลากหลาย เป็นมุมมองกลับให้ครูได้ทราบว่าผลการตอบตามประเด็นคำถามที่ผ่านมาเด็กคนไหนก่อเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน เข้าใจในองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นคำถามนั้นกว้างขวางอย่างไร

ชนิดของคำถามมีหลากหลายประเภททั้งคำถามขั้นตำถึงคำถามขั้นสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

เป็นเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ความเข้าในการใช้คำถามที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครู และสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน

เป็นเนื้อหาที่ดี

นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร

เป็นเนื้อหาที่ดีมากค่ะให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้คำถาม มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ได้อ่านแล้วทุกหัวข้อช่วยทำให้เข้าใจ เทคนิค หลักการ การใช้คำถามกับผูเรียนเกิดแนวคิดกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ อยากตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย

ขอบพระคุณมากค่ะ่ ได้ความรู้มากขึ้น

เทคนิคคำถามเป็นสื่อ ที่สำคัญที่ใช้กระตุ้นความคิดสร้างจินตนาการทำให้นักเรียนคิดกว้าง คิดไกล คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดวางแผน และอื่นๆ ซึ่งทำให้พัฒนานักเรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพ มีประโยชน์มากจะนำไปพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเรียนตามแนว Constructivist ที่เน้นองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วน คือ

1. สถานการณ์ (situation) เป็นการกำหนดสถานการณ์ที่จะให้นักเรียนศึกษาหรือเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ

2. การกำหนดกลุ่ม(grouping) มีสองส่วนคือกำหนดกลุ่มนักเรียนที่จะทำงานร่วมกัน และกลุ่มอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้

3. การเชื่อมโยง(bridge) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับความรู้ใหม่

4. การถาม(question) ครูต้องใช้คำถามเพื่อเป็นการแนะแนวทางให้นักเรียนศึกษาตามสถานการณ์

5. การแสดงออก(exhibit) เป็นการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่เขาคิดหรือค้นพบ หรือข้อสรุป ด้วยวิธีการหลากหลาย

6. การสะท้อน(reflection) เป็นการให้นักเรียนได้พูดความคิดเห็น ความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่อยากจะแสดงให้ได้รู้จากการเรียน

7. การประเมินผล ครูจะประเมินผลในทุกขั้นตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียน โดยตั้งคำถามให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เด็กทำทั้ง 6 ขั้น

8. การประยุกต์ใช้ จะนำไปใช้โดยให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ และนักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นเทคนิคการสอน สำคัญอีแบบกับกิจกรรมการเรียนรู้

ยืนยัน การแสดงตน การเรียนตามแนว Constructivist ที่เน้นองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วน คือ

1. สถานการณ์ (situation) เป็นการกำหนดสถานการณ์ที่จะให้นักเรียนศึกษาหรือเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ

2. การกำหนดกลุ่ม(grouping) มีสองส่วนคือกำหนดกลุ่มนักเรียนที่จะทำงานร่วมกัน และกลุ่มอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้

3. การเชื่อมโยง(bridge) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับความรู้ใหม่

4. การถาม(question) ครูต้องใช้คำถามเพื่อเป็นการแนะแนวทางให้นักเรียนศึกษาตามสถานการณ์

5. การแสดงออก(exhibit) เป็นการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่เขาคิดหรือค้นพบ หรือข้อสรุป ด้วยวิธีการหลากหลาย

6. การสะท้อน(reflection) เป็นการให้นักเรียนได้พูดความคิดเห็น ความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่อยากจะแสดงให้ได้รู้จากการเรียน

7. การประเมินผล ครูจะประเมินผลในทุกขั้นตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียน โดยตั้งคำถามให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เด็กทำทั้ง 6 ขั้น

8. การประยุกต์ใช้ จะนำไปใช้โดยให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ และนักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นเทคนิคการสอน สำคัญอีแบบกับกิจกรรมการเรียนรู้

จะนำ ความรู้ที่ได้อ่านแล้วทุกหัวข้อ ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจ เทคนิค หลักการ การใช้คำถามกับผูเรียนเกิดแนวคิดกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ อยากตอบคำถาม ไปปรับใช้ ขอขอบคุณอาจารย์มาก

(เข้าเรียนยากจังเลย พยายามเข้าเรียนทุกวัน หลังจากที่สอบก่อนเรียนแล้ว แต่ ก็เข้าได้แค่ "คุณเข้าสู่ระบบได้แล้ว วันนี้พึ่งเข้าได้สะดวก สำหรับ เนื้อหานี้ แต่ดึกมาก )

การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ครูต้องจุดประกายกระบวนการคิดให้นักเรียนในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

เป็นเนื้อหาที่มีรายละเอียดดีมากเทคนิคการใช้คำถามสำคัญมากสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถฝึกนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ (เข้าเรียนยากมาก พยายามเข้าเรียนทุกวัน แต่เมื่อเข้าได้ก็คุ้มได้ความรู้เยอะดีค่ะ

นางสุคนธ์ ทิพย์บุญแก้ว

การใช้คำถามถามนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะจะทำให้นักเรียนีความรู้มากขึ้นและเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ได้เข้าเรียนในเรื่องการใช้คำถามหลายครั้งแต่ไม่ค่อยตรงกับแบบทดสอบที่ให้ทำหลังเรียน ควรจะเพื่มเนื้อหาเรื่องนี้

ให้มากขึ้นกว่านี้

การตั้งคำถามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะสามารถทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ครูจึงต้องมีเทคนิควิธีการตั้งคำถามหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามขณะท่ีกำลังเรียนได้

การใช้คำถามถามนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะจะทำให้ นักเรียนีความรู้มากขึ้นและเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น สามารถฝึกนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์ได้

ทักษะการใช้คำถามเป็นทักษะที่ครูต้องฝึกและใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน เพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูดและกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องที่ตนสนใจได้เป็นอย่างดี

อ่านแล้วทำให้รู้ตัวเองว่าต่อไปนี้ต้องใจเย็นในการรอคำตอบจากเด็กให้มากขึ้น และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คำถามที่ดีๆทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ขอบพระคุณมากๆ

จากการศึกษา การใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำให้ได้รายละเอียดในการใช้คำถามหลายอย่าง เนื่องจากที่เคยใช้มา บางครั้งถามแล้ว

นักเรียนไม่เข้าใจในคำถาม และตอบได้ไม่ตรงกับที่อยากให้เป็น หรือนักเรียนคิดไม่ได้ ซึ่งอาจเนื่องจากไม่ได้เตรียมคำถามก่อนนำมาใช้กับนักเรียนทำให้คำถามไม่กระทัดรัด และอาจจะยากเกินไป การได้ศึกษาครั้งนี้นับว่าได้ประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีเพราะปกติมักใช้คำถามนำเข้าสู่บทเรียนและเป็นการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลว่าเข้าใจเนื้อหาที่เรียนหรือไม่อย่างไร โดยสังเกตุว่านักเรียนมีความรู้หรือไม่จากการตอบคำตอบของนักเรียน

นางสายแจง วงศ์เครือศร

วิธีการตั้งคำถามที่กระตุ้นความสนใจที่เคยใช้ได้ผล คือ เป็นคำถามที่โยงเนื้อหาที่กำลังเรียนเข้ากับ

กระแสหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่นักเรียนกำลังสนใจและเหมาะสมกับวัย

ในการเรียนวิทยาศาสตร์ควรให้เด็กฝึกทักษะในด้านการคิดในการคิดทำได้หลายรูปแบบก่อนนำเข้าเข้าสู่บทเรียนควรตั้งคำถามให้นักเรียนตอบโดยคำตอบจะเน้นที่ปลายเปิดครูสังเกต ฟังคำตอบของนักเรียนเพื่อโยงเข้าไปในเนื้อหาให้ได้ ครูส่วนมากจะใจร้อนจะตอบให้นักเรียนเอง ในการเรียนวิทยาศาสตร์เน้นที่การปฏิบัติจะดีที่สุดนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง และจดจำได้นาน

จิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์

เคยตั้งคำถามกับนักเรียนมากมาย พอมาศึกษาจึงพบว่าตัวเองใช้คำถามกระตุ้นความคิดในระดับต่ำเท่านั้นเอง ขอบคุณที่ให้ความรู้ ต่อไปจะได้นำเทคนิคที่ได้รับรู้มาพยายามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยการใช้คำถามที่สูงขึ้น

การตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีมากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรืทุกระดับชั้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเจไม่เบื่อหน่วยในการเรียน

แต่ในการตั้งถามที่อยากเกินไป สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนควรใช้คำถามที่ง่ายๆก่อนให้กำลังใจโดยการปรบมือเมื่อตอบถูก

นางอัญชิษฐา วิชาพูล

การตั้งคำถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับสื่อต่างๆที่ต้องกระทำทุกๆขั้นตอนของการสอนของครูเพราะคำถามจะทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับครูทางตรง คำถามสามารถควบคุมพฤติกรรมและการคิดของผู้เรียนให้อยู่ในกรอบของสถานการณ์บทเรียนนั้นๆได้

นายวรัญญ์ อังสุภานิช

อ่านแล้วทำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีเพราะปกติมักใช้คำถามนำเข้าสู่บทเรียนและเป็นการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลว่าเข้าใจเนื้อหาที่เรียนหรือไม่อย่างไร โดยการสังเกตุผู้เรียนว่ามีความรู้หรือไม่จากการตอบคำตอบของผู้เรียนนั้น

นางสาวสายศร คล้ายทับทิม

ขอบคุณที่ให้ความรู้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีเพราะการตั้งคำจะทำให้นักเรียนหาคำตอบอย่างตรงประเด็น

การใช้คำถามเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนการสอนมาก เพราะเมื่อมีคำถามจะดึงความสนใจของนักเรียนให้เริ่มคิดหาคำตอบ

ซึ่งควรใช้คำถามง่าย ๆและเป็นปลายเปิดในเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเกิดความมั่นใจในตนเอง

การยกตัวอย่างที่ถามยกได้แต่เนื้อหาวิทยาศาสตร์ยากส่วนมากถามแล้วนักเรียนเงียบไม่ตอบทำไงดี

อ่านแล้ว ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

ทักษะการตั้งคำถามมีความสำคัญมากสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์และควรฝึกให้นักเรียนได้ตอบคำถามได้ในระดับสูง เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

เป็นเนื้อหาที่ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามได้ดีมากขึ้นจากที่เคยตั้งคำถามแล้วบางเนื้อหานักเรียนเก่งตอบได้นักเรียนอ่อนตอบไม่ได้และทำให้ต้องทบทวนเนื้อหาก่อนทุกครั้งและบางครั้งต้องทบทวนถึงระดับชั้นที่เรียนมาแล้วหลายชั้นปี

การตั้งคำถามจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และจะทำให้เกิดความรู้เพิ่มเติม

นายคมสันต์ อุดมศักดิ์

ทักษะการตั้งคำถามสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากเพื่อให้นักเรียนได้ตอบโต้กับครูผู้สอน เพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก

กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ

นางอรอนงค์ ศิริเมธางกูร

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำถามผู้เรียนแล้วอยากให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำถามที่ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์

คิดวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร

ขอบคุณสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถาม มีประโยชน์มากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนในใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน กล้าแสดงความคิดเห็นและครูสามารถตรวจสอบความรู้ของนักเรียนจากการตอบคำถามได้

อ่านแล้วได้ความรู้มาก ขอขอบคุณ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากทุกๆขั้นตอนการสอนของครูคำถามจะทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับครูทางตรง คำถามทำให้เด็กฝึกทักษะในด้านการคิด

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์

เมื่อเข้ามาศึกษาเรื่องการตั้งคำถามแบบต่างๆ แล้วทำให้เข้าใจได้มากขึ้น เนื้อหาสาระในการอธิบายดีมากค่ะ มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนดี หนูสามารถ ดูตัวอย่างแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้เลยค๋ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

การใช้คำถามในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาได้  หาเหตุผลที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาได้

นางสาวสุภาภรณ์ หอมทอง

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

นายดีตรง ชูประสิทธิ์

การใช้คำถามกับนักเรียนทำให้เราได้สื่อสารความคิดระหว่างครูและนักเรียนว่าสามารถเข้าใจ เนื้อหา สาระจากสิ่งที่เรียนรู้ และเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียน คำถามช่วยกระตุ้นความคิดผู้เรียน ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการสรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้ การเรียนการสอนควรมีการถามตอบในการจัดการเรียนรู้ครับ

ศฏคุณการญ์ จรัสภัสสอนสกุล

ขอบคุณที่ให้ความรู้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีเพราะการตั้งคำจะทำให้นักเรียนหาคำตอบอย่างตรงประเด็น

ขอบคุณที่ให้ความรู้ ในการใช้คำถาม และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

คำถามที่ใช้กับนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ผู้เรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับรายละเอียด และอีกหลายๆเรื่องที่ผู้เรียนไม่ได้นำมาใช้สอนเด็ก

ขอบคุณที่ให้ความรู้ เรื่องการใช้คำถามที่สรุปได้ ว่า

คำถามช่วยส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิด และนำความรู้ ประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นพื้นฐานสรุปหาคำตอบ คำถามระดับสูงแบ่งได้เป็น 7 ชนิดคือ ชนิดที่ 1 คำถามให้อธิบาย เป็นคำถามที่ผู้ตอบจะต้องนำความรู้ และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาคำตอบ เช่น ถ้าเด็ก ๆ อยากทราบว่า มดที่เลี้ยงไว้ชอบอาหารประเภทใดมากที่สุด เด็ก ๆ จะทำอย่างไร ทำไมเด็ก ๆ จึงบอกว่า มดชอบกินน้ำหวาน ลองเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังซิ ทำไมเด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่สวมเสื้อในฤดูหนาว ทำไมมดแต่ละรังต้องมีนางพญามด 2. คำถามให้เปรียบเทียบเป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กใช้ความคิดเปรียบเทียบ 3. คำถามให้จำแนกประเภท เป็นคำถามเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักจัดกลุ่ม 4. คำถามให้ยกตัวอย่าง เป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบบอกชื่อ หรือยกตัวอย่างของสิ่งที่กำหนดให้ 5. คำถามให้วิเคราะห์ เป็นคำถามที่ให้คิดค้นหาความจริงหรือแยกแยะเรื่องราวเพื่อหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือให้นักเรียนได้คิดค้นหาความจริงต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ 6. คำถามให้สังเคราะห์สังเคราะห์ หมายถึง การผสมรวมสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปให้เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมา 7. คำถามให้ประเมินค่า เป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายให้ได้พิจารณาคุณค่าของสิ่งของก่อนตัดสินใจอย่าง มีเหตุผล รู้จักประเมินค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นจริง และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนก่อนตัดสินใจ

ขอบคุณองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดโดยใช้คำถามเพื่อนำไปประยุกค์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

ขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากทุกๆขั้นตอนการสอนของครูคำถามจะทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับครูทางตรง คำถามทำให้เด็กฝึกทักษะในด้านการคิด การกล้าแสดงออกของนักเรียน

นายเกษตร ยี่กะแพทย์

ศึกษาแล้วเป็นประโยชน์มากครับ เคยได้รับการอบรมมาบ้างแล้วแต่บางอย่างไม่ได้นำมาใช้ ถ้าสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเชื่อม โยงเรื่องที่เรียนได้ดีไม่น่าเบื่อ

ขอบคุณสำหรับเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชมากที่สุดเท่าที่โอกาสอำนวย

ให้ความรู้มาก จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอบคุณที่ให้ความรู้

นราทิพย์ วรรณประสิทธิ์

อ่านแล้วทำให้รู้ถึงเทคนิคในการใช้คำถามกับนักเรียน จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณมาก ๆ

การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญมากในกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากทุกๆขั้นตอนการสอนของครูคำถามจะทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับครูทางตรง คำถามทำให้เด็กฝึกทักษะในด้านการคิด การกล้าแสดงออกของนักเรียน ขอบคุณองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดโดยใช้คำถามเพื่อนำไปประยุกค์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นราทิพย์ วรรรประสิทธิ์

ตอนที่เข้าอ่านในเนื้อหามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำถามมากขึ้นแต่พอไปทำแบบทดสอบแล้วกเดิความสับสนเกี่ยวกับชนิดของคำถามแต่ละประเภท เช่นในเนื้อหาคำถามนำส่การปฏิบัติยังอธิบายชัดเจนพอไปทำแบบทดสอบแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าข้อไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ดาริกา ศรีสุขกาญจน์

คำถามที่ใช้กับนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้เรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับรายละเอียด และอีกหลายๆเรื่องที่ผู้เรียนไม่ได้นำมาใช้สอนเด็กได้ทั้งหมดหรือว่าใช้ถูกต้องหรือไม่

อำนวย ชิตทรงสวัสดิ์

เป็นเทคนิคที่ดีน่านำไปใช้

ศิราณีย์ วงษ์สุวรรณ

ขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำถาม เพราะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับต่ำหรือสูงก็มีความจำเป็นทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจุดหมายของการนำไปใช้.....

ขอขอบคุณที่ให้ความรู้จะได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้คัดสรรความรู้ เทคนิค การใช้คำถาม ในห้องเรียนตนเองก็ได้พยายามใช้เทคนิคดังกล่าว เพื่อกระตุ้นใหเด็กเกิดความคิด วันนี้ได้รู้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณคะ

เป็นเนื้อหาที่กระชับ ครบถ้วนเข้าใจง่าย จะนำไปใช้ในการสอนต่อไปค่ะ

อยากรู้ตัองอ่านอดทนหน่อย ขยันมากก็ต้องเก่ง

ผมเคยได้รับการอบรมจากท่านครั้งหนึ่งประทับใจท่านมาก ผมขอขอบคุณมากครับคราวนี้ก็ได้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปครับ

นางสายแจง วงศ์เครือศร

ได้ศึกษาความรู้แล้วอ่านทวนหลายครั้ง แต่ยังไม่มั่นใจในการตอบคำถามข้อสอบหน่วยข้อสอบยากมากต้องคิดวิเคราะห์

ขอขอบคุณที่ให้ความรู้การใช้คำถามกระตุ้นการคิด จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

ขอบคุณมากคะ ที่นำความรู้มาให้เรียนถึงบ้าน จะนำความรู้ที่ได้เรียนนี้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้คัดสรรความรู้ เทคนิค การใช้คำถาม ในห้องเรียนตนเองก็ได้พยายามใช้เทคนิคดังกล่าว เพื่อกระตุ้นใหเด็กเกิดความคิด วันนี้ได้รู้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น และชัดเจนมากจะนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากคะสำหรับครูมือใหม่

ขอบคุณมากครับ ที่นำความรู้มาให้เรียนถึงบ้าน จะนำความรู้ที่ได้เรียนนี้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

นายวรัญญ์ อังสุภานิช

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ ที่ได้แนะนำ ความรู้ต่างๆ มาให้เรียนกันถึงบ้าน ซึ่งทำให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการใช้คำถาม และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผมจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปครับ

นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา

ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้คำถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้ จะนำไปใช้สอนนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากคะสำหรับครู

ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถาม สรุปได้ว่า

คำถามช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และนำความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นพื้นฐานในการหาคำตอบ คำถามระดับสูงแบ่งได้เป็น 7 ชนิดคือ ชนิดที่ 1 คำถามให้อธิบาย 2. คำถามให้เปรียบเทียบ 3. คำถามให้จำแนกประเภท หรือจัดกลุ่ม 4. คำถามให้ยกตัวอย่าง 5. คำถามให้วิเคราะห์ เป็นคำถามที่ให้คิดค้นหาความจริงหรือแยกแยะเรื่องราวเพื่อหาสาเหตุและผลต่าง ๆ 6. คำถามให้สังเคราะห์สังเคราะห์ 7. คำถามให้ประเมินค่า

คำถามช่วยกระตุ้นความคิดผู้เรียน ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการสรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้ การเรียนการสอนควรมีการถามตอบในการจัดการเรียนรู้จะดีมาก

การใช้คำถามกระตุ้นความคิด เป็นเนื้อหาความรู้ที่เหมาะกับคุณครูทุกท่าน สามารถนำคำถามไปใช้กับผู้เรียนและบุคคลทั่วไปได้ประโยชน์สูงสุด

เคยใช้เทคนิคการถามคำถามกับนักเรียนในระหว่างเรียนเป็นประจำแต่ครูผู้สอนต้องเลือกใช้ให้ตรงกับเด็กนักเรียนซึ่

งการอบรมนี้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จากการอบรมนี้จะนำเอาเทคนิคการใช้คำถามไปใช้ในการเรียนการสอนจริงเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ขอบคุณค่ะ

ลดาวัลย์ ชั้นประดับ

การใช้คำถามที่ดี จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ครูผู้สอนควรรู้เทคนิคการกระตุ้นการคิดโดยการใช้คำถาม

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะครับ อ่านแล้วมีประโยชน์มาก

ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้และสาระดีดี

ถ้าถามแล้วไม่ตอบ หรือไม่มีการตอบสนองใดๆ จำเป็นต้องถามอีกไหม

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่นำมาบอก

ขอบคุณสำหรับข้อมูลช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วงนี้ครูท้อจังเลยมีคนดูแลกันทางเนตก็เข้าท่าดีขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พูดเป็นภาษาทฤษฎีนี่คนละแนวเลยแต่คนเรามักสร้างทฤษฎีของตัวเองนะแล้วมันก็ตรงกับตำรานั่นแหล่ะ

การใช้คำถามนำในการสอนจะสนุกและได้แนวตามทิศทางที่ต้องการต้องประกอบกันทั้งสองทาง ครูใช้คำถามแบบง่ายน่าตอบแสดงความเป็นกันเองยินดีที่ได้ฟังคำตอบจากนักเรียนและนักเรียนที่มีการเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าหรือมีนิสัยร่าเริงกล้าแสดงออกไม่กังวลถึงความถูกต้อง

ได้เทคนิคการสอนเพิ่มขึ้น ขอบคุณมากครับ

จากการได้ศึกษาเอกสารการใช้คำถาม เทคนิคการกระตุ้นการคิด ลักษณะคำถามที่ดี ช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากครับ ขอบคุณครับ

ได้เทคนิคการตั้งคำถามชนิดต่างๆและเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณมากคะ

เทคนิคการตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ดีต่อเด็กมาก จากการที่ได้ศึกษาแล้วต่อไปคงตั้งคำถามได้ดีขึ้นค่ะ

การตั้งคำถามเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุก ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ แต่ต้องไม่ทิ้งเนื้อหาสาระ นักเรียนจะรู้สึกว่าเรียนอย่างมีความสุข ควรใช้คำถามง่ายสลับยาก ให้โอกาสนักเรียนตอบคำถามทุกคน เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้คุณครูวิทย์ทั่วประเทศ

ได้ความรู้จากการอ่านเทคนิคการตั้งคำถามสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้มากๆเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ   การใช้เทคนิคการกระตุ้นการคิด ลักษณะคำถามที่ดี ช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก  และเป็นการฝึกใช้จิตวิทยามามีส่วนร่วมในการสอน

สวัสดีค่ะ   การใช้เทคนิคการกระตุ้นการคิด ลักษณะคำถามที่ดี ช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก  และเป็นการฝึกใช้จิตวิทยามามีส่วนร่วมในการสอน

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับ การสอนก็ยังจำเป็นต้องใช้ ศาสตร์และศิลป์ ตลอดกาล

ได้รับความรู้และได้แนวทางมีประโยชน์มากค๋ะ

จากการได้ศึกษาเอกสารการใช้คำถาม เทคนิคการกระตุ้นการคิด ลักษณะคำถามที่ดี ช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

จากการได้ศึกษาเอกสารการใช้คำถาม เทคนิคการกระตุ้นการคิด ลักษณะคำถามที่ดี ช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

จากการศึกษาบทความ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง ขอขอบคุณ

จากการศึกษาเอกสาร ทำให้เกิดความเข้าใจและได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ

จากการศึกษาบทความ เทคนิคการตั้งคำถามทำให้ รู้ว่าการตั้งคำถามที่ดี ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น

จากการศึกษา เทคนิคการตั้งคำถาม การใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ทำให้เห็นว่า การใช้คำถามกระตุ้นความคิดเปรียบเสมือนประตู จึงเป็นการทำให้นักเรียนอยากเปิดประตูสู่การเรียนรู้ ถ้าเพิ่มลวดลายของประตู เพิ่มสีสันของประตู นักเรียนก็ย่อมอยากเปิดเข้าไปดูข้างในด้วยความอยากรู้อยากเห็น เริ่มสนใจสิ่งที่จะเรียนรู้ เป็นการจุดประกายความคิด โน้มน้าวนักเรี่ยนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดังนั้นการใช้คำถามจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ การใช้คำถามก็มีหลากหลายลักษณะ (หลายเทคนิคของการตั้งคำถาม) ถามเชิงลึก ถามแบบปัญหาเชาว์ ถามแบบปริศนาคำทาย ก็เป็นการบูรณาการคำถามโดยอาศัยหลักภาษาไทย การใช้คำถามยังเป็นการเล่นกับนักเรียนควบคู่กับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานบนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การตั้งคำถามจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ครูอย่างพวกเราควรจะเห็นความสำคัญ ข้าพเจ้าอยากเป็นครูที่มีศิลปะในการใช้คำถามที่ดีคงจะทำให้นักเรียนของข้าพเจ้าไม่เบื่อหน่าย จะเพิ่มการใช้คำถามโดยการเขียนเป็นกลอน เป็นคำคล้องจอง เป็นกลอนแบบหมอลำ, ภูไท, เซิ้ง, ผญา, แบบอีสาน ๆ คงจะดี

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่คือใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ใช้คำถามเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม ขอบคุณที่นำเทคนิควิธีการดีๆๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

การถาม-ตอบเป็นสิ่งท่จำเป็นมากสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับบทความข้างต้นจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เวลาสอนเด็กๆค่ะ

จากการอบรมนี้สามารถนำเอาเทคนิคการใช้คำถามไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณครับ

คำถาม เป็นการสื่อสารผู้ฟังกับผู้ตอบ ไม่ตายตัวที่จะเป็นไปตามที่กล่าวมา ต้องมีเทคนิค แทคติก อารมณ์ ร่วมของการสื่อสาร

การได้ศึกษาการใช้คำถามกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างดี เพื่อเป็นเทคนิคในการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ผมได้พยายามเข้าระบบ utq เพื่อจะเรียนเกือบทุกวันแต่เข้าระบบยากมากจนมีความกังวลมาก

การใช้คำถามเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ผู้เรียนได้คิด ไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม

เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ในการเรียนรูู้ของนักเรียนดีมาก

การใช้คำถามเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ผู้เรียนได้คิด ไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม

การใช้คำถามกับนักเรียน สามารถนำไปสู่การคิดต่อ แต่ถ้าคำถามไม่ชัดเจนหรือกำกวมก็สามารถทำให้การสื่อสารผิดไป

การได้ศึกษาเรื่องการใช้คำถามสามารถนำความรู้ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีมาก

หาคำสำคัญของ ความคิดระดับสูงไม่เจอค่ะ

จากการศึกษา การใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำให้ได้รายละเอียดในการใช้คำถามหลายอย่าง เนื่องจากที่เคยใช้มา บางครั้งถามแล้ว

นักเรียนไม่เข้าใจในคำถาม และตอบได้ไม่ตรงกับที่อยากให้เป็น หรือนักเรียนคิดไม่ได้ ซึ่งอาจเนื่องจากไม่ได้เตรียมคำถามหรือไม่มีทักษัในการสื่อสาร ทักษะการตั้งคำถามสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญมากเพื่อให้นักเรียน ได้ตอบโต้กับครูผู้สอน และเพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก

คำถามดีๆ ช่วยอะไรเราได้เยอะเลย

ดีมากค่ะ วันนี้เข้า UTQ ได้เร็วดี

การใช้คำถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้

การใช้คำถามที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า การถามเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นการสอนที่ข่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้และเข้าใจที่คงทน แต่ปัญหาเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกอาจจะทำให้ครูผู้สอนต้องเหนื่อยมากในการจัดการเรียนรู้ ในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจ และยิ่งครูต้องหาเวลาว่างมาใช้ในการฝึกอบรมอีกแต่ก็เป็นการพัฒนาครูได้เป็นอย่างดี

เริ่มเข้าวันแรก อ่านเนื้อหาแล้ว ง่วงนอนมาก จัดอบรมแบบเก่าดีกว่า เปิดUTQ ยากมาก

คำถามที่ดีมีค่ากว่าคำตอบหลายเท่า

สุดยอดเทคนิคการใช้คำถามครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ครับ

เป็นครูมานานมากแล้ว บางครั้งจำไม่ได้ว่าครูที่ดีต้องกลับมาทบทวนและหาความรู้เพิ่ม ใช้พื้นฐานเดิมไม่เหมาะแล้ว การใช้คำถามทันเหตการณ์และน่าสนใจตรงจุดประสงค์ จะกระตุ้นให้น่าค้นหา ขอบคุณที่ให้ความรู้

นางจำเนียร วงศ์สุทธิ์

การใช้คำถามเป็นการกระคุ้นให้นักเรียนได้ และถ้าครูผู้สอนใช้คำถามที่ดีนักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลายและมีคถามย้อนกลับหลายรูปแบบ

กาใช้คำถามเป็นสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี

คำถามที่ดีมีค่ากว่าคำตอบหลายเท่า

การตั้งคำถาม มีความสำคัญกว่าคำตอบ เห็นด้วยค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก แต่ความรู้ที่ได้จะมีคุณค่าและความหมายถ้าถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

การเรียนการนสอนที่มีการใช้คำถามนำเป็นการกระต้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดีมาก

ใช้คำถามได้ดีมาก เหมาะสมกับเด็ก จะนำไปประยุกต์กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด

การตั้งคำถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดแต่ครูควรเลือกใช้คำถามที่น่าสนใจนักรียนจึงจะสนใจตอบ

เข้ามาศึกษาแล้วดีมากค่ะ

ด้วยความพยายามอย่างยิ่งในการเข้าใช้งาน utq

การใช้คำถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียนเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในชั้นเรียนเพียงแต่ผู้เรียนไม่ค่อยมีการตอบสนองควรทำอย่างไรต่อดี ขอบคุณที่กรุณาให้ความกระจ่าง

การใช้คำถามควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ถามบ้างจะได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาหรือเปล่า

การใช้คำถามสามารถทำให้ครูทราบระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

จิรวรรณ จันทร์เหลือง

ให้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ขอบคุณค่ะ

การใช้คำถามปลายเปิดเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คุณครูควรเลือกใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดของนักเรียน และต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้า คำถามมีความกะทัดรัดชัดเจน ลำดับขั้นตอน น่าสนใจ

ครูควรใช้คำถามเพื่อทบทวนพื้นความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของนักเรียน คำตอบของนักเรียนจะเป็นสื่อนำไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่ได้เป็นอย่างดี

ใช้คำถามที่ท้าทายให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น

การเตรียมคำถามล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยให้เรียงลำดับความยากง่ายได้ และไม่วกวน ช่วยให้ผู้ถามจะมีความมั่นใจ

การเตรียมคำถามล่วงหน้าและควรเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนคิดหาคำตอบอย่างหลากหลาย

การถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนนำมาบูรณาการกัน เพื่อตอบคำถามนั้น

ศิริพรรณ เรียบเจริญ

ได้รับความรู้ดีมาก ขอบคุณที่ให้แนวทางและจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุด

นงเยาว์ เทพศรีรักษ์

การใช้คำถามแบบปลายเปิดเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้หาคำตอบอย่างหลากหลาย

การใช้คำถามปลายเปิดเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

การใช้คำถามปลายเปิดเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คำถามใช้ตรวจสอบประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของนักเรียนผู้เรียน

ขอบคุณค่ะ จะนำไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้วต่อๆไปค่ะ

ได้รับความรู้กระจ่างขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการสอนมากขึ้น

ขอบคุณที่ให้แนวทางที่ดีในการใช้คำถามเพื่อการเรียนการสอน จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และได้ประสบการณ์ขึ้น

ได้รับความรุ้เพิ่มมากขึ้น และจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อๆไป ขอขอบคุณค่ะ

นางเนาวรัตน์ มหาชัย

ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ความรู้และแนวทาง รวมทั้งคำถามดีๆ ดิฉันจะนำความรู้เหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน แต่ถ้าเพิ่มเติ่มเนื้อหาการใช้คำถามกับการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ให้มากกว่านี้ก็จะเป็นการดีมากค่ะ เช่น คำถามแต่ละประเภท ทำให้นักเรียนเกิดความสามารถด้านใดบ้างจะได้รับความรู้และความกระจ่างเพิ่มขึ้น

การตั้งคำถามทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ แต่บางทีเมื่อเราตั้งคำถามไปแล้วกลับไม่มีเสียงตอบรับจากนักเรียนของเรา การเรียนการสอนบางครั้งเราก็ต้องดูบริบทของท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเหมือนกัน บางทีครูให้ไปแต่นักเรียนไม่รับก็มี

ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการตั้งคำถามและใช้คำถามบ่อยๆ

ตัวผู้เรียนเองก็จะต้องมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องๆนั้นเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่รู้จะถามอะไร

ดังนั้นกิจกรรมการใช้คำถามจึงเป็นวิธีการสอนของครูจะนำมาใช้กับผู้เรียนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

มนตรี

การถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นความรู้ที่คงทน

การใช้คำถามที่หลากหลาย และให้เข้ากับสถานการณ์จะส่งผลดีต่อกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียน

          บทความการตั้งคำถามนี้ดีมาก  สามารถเข้าใจ

และนำไปปฏิบัติการเรียนการสอนได้

การใช้คำถามที่หลากหลายเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด

เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี ที่แนะนำแก่เพื่อนครูและผู้สนใจ เป็นสิ่งที่ดี หากครูเลื่อกใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นการสะท้อนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ถ้าความรู้เดิมถูกต้องแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนได้ขยายความรู้ให้กว้างขึ้น แต่ถ่าความรู้นั้นยังไม่ถูกต้องครูต้องจัดกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนปรับ โครงสร้างความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยไม่ต้องกลัวว่าถูกหรือผิด แต่เป็นการสะท้อนความคิดของตนเองอย่างแท้จริง

เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี ที่แนะนำแก่เพื่อนครูและผู้สนใจ เป็นสิ่งที่ดี หากครูเลื่อกใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นการสะท้อนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ถ้าความรู้เดิมถูกต้องแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนได้ขยายความรู้ให้กว้างขึ้น แต่ถ่าความรู้นั้นยังไม่ถูกต้องครูต้องจัดกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนปรับ โครงสร้างความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยไม่ต้องกลัวว่าถูกหรือผิด แต่เป็นการสะท้อนความคิดของตนเองอย่างแท้จริง

ขอบตุณค่ะ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถามมากขึ้น

การตั้งคำถามควรคำนึงถึงวัย และความสามารถของผู้เรียน และควรเป็นคำถามที่ช่วยกระตุ้นการคิด เป็นคำถามปลายเปิดที่ทำให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย

เป็นแนวทางในการนำไปใช้สู่ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

นางสาวจันจิรา หนูจุ้ย

มีการยกตัวอย่างคำถามแต่ละประเภททำให้เข้าใจมากขึ้นในการนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน

นางศิโรมณี วรรณปะเก

บทความการตั้งคำถามนี้ดีมาก สามารถเข้าใจ

และนำไปปฏิบัติการเรียนการสอนได้

นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ

ครูผู้สอนมีบทบาทที่สำคัญในการตั้งคำถามที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แต่เข้าได้ยากและช้ามากๆ

มะลิวัลย์ เจริญตะคุ

ดีมากๆเลยจะนำไปใช้กับเด็ก

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคำถามเยอะมาก บางทีครูผู้สอนก็ตั้งคำถามตามสถานะการณ์ในห้องเรียนไม่ทันได้คิดว่าคำถามที่ถามนักเรียนไปนั้นเป็นคำถามระดับใด ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนหรือไม่ คิดว่าตนเองได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากจะพยายามนำกลับไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

ได้สาระดีมาก จะศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติ

ถ้าเด็ก ๆ อยากทราบว่า มดที่เลี้ยงไว้ชอบอาหารประเภทใดมากที่สุด เด็ก ๆ จะทำอย่างไร

- ทำไมเด็ก ๆ จึงบอกว่า มดชอบกินน้ำหวาน ลองเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังซิ

- ทำไมเด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่สวมเสื้อในฤดูหนาว

- ทำไมมดแต่ละรังต้องมีนางพญามด

ศึกษาแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น  ในการตั้งคำถามแก่นักเรียน

 

อยากทราบกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดท่ีส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามได้จำนวนมากและมีความหลากหลาย

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันสอนอยู่ค่ะ

เป็นแนวทางในการตั้งคำถามที่ดีมากในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น

เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ กำลังใช้อยู่ การตั้งคำถามในการสอนจะช่วยให้เราทราบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และยังได้แนวคิดใหม่ๆที่หลากหลายจากนักเรียน

อ่านแล้วได้ความรู้มากเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ซึ่งสามารถนำไปปรับตนเองในการสอน การใช้คำถามถามนักเรียน ประเมินได้ว่าคำถามอยู่ในระดับไหน สามารถนำไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ได้หรือไม่ ดีมากค่ะ

เป็นแนวทางในการตั้งคำถามที่ดีมากในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น

อ่านแล้วได้ความรู้มากเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ซึ่งสามารถนำไปปรับในกระบวนการสอนที่ต้องการใช้คำถามถามนักเรียน และเรายังสามารถประเมินได้ว่าคำถามอยู่ในระดับไหน สามารถนำไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ได้หรือไม่   การตั้งคำถามในการสอนจะช่วยให้เราทราบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และยังได้แนวคิดใหม่ๆที่หลากหลายจากนักเรียน

การตั้งคำถามหลายรูปแบบ สามารถนำไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ได้

จากการศึกษาทำให้มีความรู้ในเรื่องการใช้คำถามที่เหมาะสม ซึ่งคำถามในระดับตำ่่ควรใช้ในลักษณะใดและเมื่อไร คำถามระดับสูงควรใช้อย่างไร เมื่อไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากครับ

อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภท ชนิดของคำถาม พร้อมท้งรู้แนวทางในการนำคำถามมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งต่อไปนี้จะคิดและนำคำถามมาใช้ในห้องเรียนให้มากขึ้น

สุภัสสรา สนธิ์เจริญ

สามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจในการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

สุภัสสรา สนธิ์เจริญ

สามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจในการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

คิดว่าตนเองได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากจะพยายามนำกลับไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

เป็นแนวทางในการตั้งคำถามที่ดีมากในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น

และกระตุ้นความสนใจ ความตั้งใจหาคำตอบ

เป็นวิธีการที่ดี ที่ทำให้ครูสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครูมีแนวทางในการใช้คำถามที่เหมาะสม อันจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดหาองค์ความรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น

เป็นแนวทางที่ช่วยให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นเพื่อหาคำตอบและส่งผลให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

เป็นวิธีการที่ดีทำให้ครูมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นการเรียนการหาความรู้ที่ถูกต้องและเป็นแนวทางที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและได้รับการกระตุ้นเพื่อหาคำตอบและส่งผลให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องอย่าง

อ่านแล้วเข้าใจง่าบ สามารถนำไปใช้ในการสอนได้

ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพิ่มมากขึ้น     ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามที่ดี มีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ดี เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียน

คำถามจากตัวอย่างใช้ได้ดีทุกตัวอย่าง

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่คุณครูสรรหามาให้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ

อ่านแล้วเข้าใจง่าย ได้รับประโยชน์มาก ๆ จะได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความรู้แก่คุณครูทุกท่านดิฉันในนามตัวแทนคุณครูคนหนึ่งจะนำเอาความรุ้ที่ได้รับจากท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ได้เข้ามาศึกษาแล้วมีประโยชนมาก กระตุ้นความรู้และเทคนิคที่จะใช้ความรู้นี้ไปใช้ในการสอนนักเรียนได้ดีขึ้น ขอบคุณมาก

ได้เข้ามาศึกษาแล้วพบว่ามีความรู้ดี เข้าใจลักษณะการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ได้เข้าศึกษาแล้วพบว่าได้ความรู้ เข้าใจการใช้คำถามมากขึ้นในการจัดการสอน

ขอบคุณท่านวิทยากรมากได้ศึกษาแล้ว มีประโยชน์มาก ได้ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ขอบคุณคับ

อ่านแล้วรู้สึกดีครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี ครูควรเลื่อกใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นการสะท้อนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ถ้าความรู้เดิมถูกต้องแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนได้ขยายความรู้ให้กว้างขึ้น แต่ถ่าความรู้นั้นยังไม่ถูกต้องครูต้องจัดกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนปรับ โครงสร้างความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยไม่ต้องกลัวว่าถูกหรือผิด แต่เป็นการสะท้อนความคิดของตนเองอย่างแท้จริง

วิทยากรแนะนำเทคนิคการตั้งคำถามในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ศึกษาแล้วได้รับประโยชน์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ขอบคุณมากค่ะ

ได้ความคิดเกิดขึ้นหลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้มากค่ะ

ได้ศึกษาแล้วทำให้เข้าใจในการใช้คำถามมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากค่ะ ขอบคุณคะ

ได้เข้าศึกษาแล้วพบว่าได้ความรู้ เข้าใจการใช้คำถามมากขึ้นในการจัดการสอนขอบคุณท่านวิทยากรมากขอบคุณท่านวิทยากรมาก

นายสุรชัย รัตนเทพบัญชากุ,

ได้เข้าศึกษาแล้วพบว่าได้ความรู้ เข้าใจการใช้คำถามมากขึ้นในการจัดการสอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ขอบคุณท่านวิทยากรมาก

ได้รับความรู้หลากหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ขอบคุณมากๆๆค่ะ

อ่านเข้าใจง่าย

ได้ความคิดเกิดขึ้นหลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้มาก

คงจะทำอ่านแล้วได้รับความรู้มากมาย จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน คงจะทำให้นักเรียนมีความรู้และมีความสุขอย่างมากมายขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอบคุณ วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวการตั้งคำถาม และพัฒนาไปสู่นักเรียนต่อไปคะ

ขอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์

ได้ความรู้ดีมากแต่ติดเข้าหลายขั้นตอน

ได้อ่านแล้วทำให้รู้จักการตั้งคำถามดีขึ้น ขอบคุณจริงๆ

อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาการนำความรู้ลงสู่นักเรียนได้มากจริงๆ ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาส

แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่ครูประถมไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้ โครงการนี้ทำให้ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นมาก เพราะในหน้าที่ครูประถมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ศีกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ทคะ

อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้และทำให้รู้จักการตั้งคำถามดีขึ้น

ได้เข้ามาศึกษาแล้วพบว่ามีความรู้ดี เข้าใจลักษณะการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ได้รู้จักลักษณะการถามที่ดี ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้มาก

นายประทีป ศาสตร์ศรี

การอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย

ได้ความรู้มากขึ้น เข้าใจลักษณะการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้น

ได้อ่านแล้วทำให้รู้จักการตั้งคำถามดีขึ้น

กัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ตั้งคำถามกับนักเรียนมีความสุขมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้ในการตั้งคำถามกับนักเรียนมากขึ้น

ได้อ่านแล้วทำให้รู้จักการตั้งคำถามดีขึ้น

ได้ทราบเทคนิคการตั้งคำถามที่น่าสนใจ ได้ความรู้มากค่ะ

นางหนูเพียร ตันหง่าย

ได้ทราบเทคนิคการตั้งคำถามที่น่าสนใจ ดีมากค่ะ

457

นางสมพร กิตติกูล

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553 เมื่อ 9:35

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ตั้งคำถามกับนักเรียนมีความสุขมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ได้ประโยชน์มากมายในการตั้งคำถามที่จะใช้ถามนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม

รัตนาภรณ์ จาบประโคน

อ่านแล้วได้ความรู้ดีเข้าใจได้ดีสามารถนำไปปรับปรุงการใช้คำถามกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ต่อการถามแบบใหม่ๆกับผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้กับผู้เรียน

เป็นแนวทางที่ดีมากเลยครับ

อ่านแล้วทำให้มีความรู้มากขึ้น มีประโยชน์มาก จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม

อ่านแล้ว ได้รู้ว่าการตั้งคำถามก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และรู้ว่าคำถามที่คุณครูทุกคนถามนั้นเป็นคำถามประเภทใด

เมื่อนำไปใช้แล้ว จึงจะรู้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆ

อ่านแล้วมีความตั้งใจว่าจะใช้คำถามให้ถูกประเภท

 

อบรมแล้วค่อยรู้ว่าการตั้งคำถามต้องใช้เทคนิคมากมาย เพื่อให้เด็กเกิดความรู้และทักษะ

อ่านแล้วได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ขอบคุณมากครับ

สมบูรณ์ เอี้ยวตระกูล

อ่านแล้ว ได้รู้ว่าการตั้งคำถามก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และรู้ว่าคำถามที่คุณครูทุกคนถามนั้นเป็นคำถามประเภทใดผู้สอนมีทักษะในการใช้คำถามได้มากขึ้น

ทำให้มีความรู้เรื่องคำถามมากขึ้นขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

อ่านแล้วได้ความรู้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการตั้งคำถามมากขึ้น

ขอบคุณค่ะ

การใช้คำถามสามารถทำให้ครูทราบระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยครับ

อ่านแล้วได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ขอบคุณมากครับ

ได้อ่านแล้วทำให้รู้จักการตั้งคำถามดีขึ้น

นางอุไรวัลย์ ธนะคำดี

การตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ สามารถกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนอยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น

วิไลวรรณ แวงชัยภูมิ

อ่านแล้วทำให้เข้าใจการตั้งคำถามมากขึ้น

ได้อ่านแล้วทำให้ทราบวิธีตั้งคำถามที่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนขึ้นมากเลยค่ะ

นางสาวประคอง พลสิทธิ์

อ่านแล้วให้ประโยชน์อย่างมาก สำหรับการใช้คำถามระดับสูง เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การนำไปใช้และการประเมินค่า ซึ่งการใช้คำถามของครูมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางปัญญาและการคิดหาเหตุผล รวมทั้งฝึกการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน นอกจากได้อ่านแล้วยังได้นำความรู้ที่ได้ไปเล่าให้เพื่อนครูฟังและแนะนำการใช้คำถามที่ฝึกให้ผู้เรียนคิด กล้าแสดงออกในการใช้คำถามต่อยอดด้วยค่ะ

ได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้คำถามประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา

ได้รับความรู้และเทคนิคในการตั้งคำถามสำหรับนักเรียนเป็นอย่างดี

ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์มากมาย อยางให้มีกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนปัญญา

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด และกล้าตอบสนองในสิ่งที่ได้เรียนค่ะ

การถามคำถามที่ดีทำให้สามารถกระตุ้นการคิดของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ

กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและรู้จักลักษณะการถามที่ดี

ขอบคุณคiy[ที่ให้ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด และกล้าตอบสนองในสิ่งที่ได้เรียนคiy[

การกระตุ้นให้รู้จักคิด เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีกรอบตามเนื้อหาที่จะสอน

การพัฒนาหลักสูตรไม่ได้ทำให้เด็กฉลาดขึ้น

แต่เป็นภาระของครูรุ่นเก่า ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลา เวลาส่วนใหญ่จึงสูญเสียไปกับการรับการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร ทำหนวยเรียนรู้ ฯลฯ

ศุภรัตน์ โพธิ์ตันคำ

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับจะนำกลับไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

เทคนิคการใช้คำถาม...จะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากถ้าคุณครูนำไปต่อยอดความคิดของนักเรียน...

มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามมากขึ้น น่าจะนำไปใช้กับนักเรียนได้ดี

การใช้คำถามที่ดี จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ครูผู้สอนควรรู้เทคนิคการกระตุ้นการคิดโดยการใช้คำถาม

ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ครูผู้สอนควรรู้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อใ้ชสถานการณ์ ต่างๆ ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุผลตามาตรฐานตัวชี้วัด

lll  สอนแล้วพบว่านร.ไม่ชอบตั้งคำถาม  จึงใช้เทคนิคให้อ่านและตั้งคำถาม

   เก็บคะแนนการตั้งคำถาม  เพื่อตรวจสอบทักษะการคิดของนร.ได้

   ถามอย่างเดียวนร.ชอบ เพราะนร.ไม่ชอบตอบ วันดีคืนดีครูก็เอามาออกข้อสอบ

สอนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อกลับมาถามเพื่อทบทวนนักเรียนกลับตอบคำถามไม่ได้ และตอบไม่ถูกต้อง จึงนำเทคนิคที่ได้ศึกษาไปใช้ใหม่ ปรากฎว่าดีขึ้น ขอบคุณนะคะ

เนื้อหาดีนะคะแต่การตั้งคำถามที่ดีในการเรียนการสอนยากเหมือนกัน

นางสุภาพร รักษาราษฎร์

ขอบคุณสำหรับความรู้นี้ มีความรู้มากขึ้นและจะนำไปพัฒนากับนักเรียนต่อไป

การถามคำถามที่ดีทำให้สามารถกระตุ้นการคิดของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ

น่าสนใจมากๆ เลยครับ

ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย

จากการเรียนรู้ทำให้ครูผู้สอน มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ได้นำเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อไปใ้ช้ในสถานในการ การจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น

การตั้งคำถามจะช่วยกระตุ้นความสนใจความอยากรู้ของผู้เรียน

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

การตั้งคำถามก่อนเรียนทำให้รู้จุดม่งหมายในการเรียนรู้ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้ในเนื้อหาการใช้คำถามทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้อย่างสอดคล้องยิ่งขึ้น ซึ่งครูผู้สอนทุกคนควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ดีมากเลยครับมีประโยชน์อย่างมาก

การกร้างเครื่องมือดีๆทำยากไหม

ปัจจุบันการศึกษาไทยแย่ลงเราต้องช่วยกัน การเรียนรู้วิธีการสร้างข้อคำถามที่ดีก็จะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น

มีประโยชน์ต่อครูมากสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้คำถามถามนักเรียน

นางสาวภาสินี สุทธิธรรม

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปตั้งคำถามที่ดีในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาววรรณนิศา เอี่ยมศิริ

อยากทราบว่าความหมายของการใช้คำถามนี้ที่นำลงมาโพสท์นี้ได้มาจาก ชื่อหนังสือว่าอะไร ใครเป็นผู้แต่ง พิมพ์ที่โรงพิมพ์อะไร พ.ศ.อะไรอยู่หน้าที่เท่าไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสุภาพ สิทธิศักดิ์

การใช้คำถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด ควรฝึกใช้ตั้งคำถามขั้นต่ำไปสูง และควรฝึกให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วค่อยเน้นคำถามในขั้นสูง เพราะตอนนี้ขนาดคำถามขั้นต่ำนักเรียนยังมีปัญหา ดังน้ันต้องฝึกการใช้คำถามกันอย่างเป็นระบบและจริงจัง เพื่อนักเรียนของครูเราจะได้คิดวิเคราะห์เป็น ......ขอให้กำลังใจคุณครูทุกคนที่มีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียน

การตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ สามารถกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนอยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น

เป็นความรู้ที่ดีมากจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

มีประโยชน์มาก...คำถามจะดึงความสนใจของเด็กได้ดีมาก

ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ ขอบคุณมากคะ

การใช้คำถามที่ดีทำให้ครู และนักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน เข้าถึงเนื้อหาที่เรียน และพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ตรงจุดตามที่ครูต้องการ ขอบคุณครับความรู้ตัวอย่างคำถาม

อรุณรัตน์ วิญญารัมย์

ขอบคุณนะคะ จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถเช่นกันคะ

ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านเป็นประโยชน์ต่อครูวิทยาศาสตร์และจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้

การใช้คำถามที่ดีทำให้ครู และนักเรียนเรียนอย่างเข้าใจและมีความสนุกสนาน เข้าถึงเนื้อหาที่เรียน และพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ตรงจุดตามที่ครูต้องการ จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากขึ้น ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ตัวอย่างคำถาม

ไขศรีวิไล ยอดเสนีย์

จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

การใช้คำถามเป็นเทคนิคที่กระตุ้นการคิดของนักเรียนเป็นอย่างดี คำถามที่ดี สร้างสรรค์ ทำให้ครู และนักเรียนเรียนอย่างเข้าใจและมีความสนุกสนาน เข้าถึงเนื้อหาที่เรียน และพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ตรงจุดตามที่ครูต้องการ จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากขึ้น ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้และตัวอย่างคำถาม

อ่านแล้วสนุกดี ได้ทบทวนประสบการณ์เก่าๆ ใช้เป็นแนวคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ได้ทุกสาขา ขอบคุณมากครับ

นางสาวภัสกาญจน์ หอมจันทร์

ความรู้ที่ได้รับมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้คำถาม จะบอกให้ครูผู้สอนได้ทราบความคิดของเด็กว่าเป็นคำถามอยู่ในระดับใด นั่นย่อมแสดงถึงความคิดของเด็ก

อยากได้แบบทดสอบ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาให้คุณครูทำดีกว่า

ถ้าครูใช้คำถามบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดได้ เป็นการชี้แนะเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ดีมาก แต่คุณครูต้องใจเย็น รอคำตอบของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนัก ครูจะเตรียมคำถามไว้เยอะๆ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะ

นางสาวสมสวย แจ่มเรือน

เป็นความรู้ที่ดีมากสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและยังเป็นเทคนิคการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดและความรู้มีส่วนร่วมกับครูได้มากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ

ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวครับ จะพยายามนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่ได้รับ

ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียว จะพยายามนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะ

นางวิบูลย์รัตน์ จันทร์ศิริ

ในการเรียนการสอน  ควรใช้คำถามง่ายๆก่อนแล้วยากขึ้นตามลำดับ  นักเรียนน่าจะตอบได้ดี

เข้ามาเรียนรู้แล้ว ทำให้กลับย้อนมามองดูตัวเอง คงต้องเปลี่ยนบ้างแล้วค่ะ

ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราตั้งคำถามน้อยเกินไป ดีคะ่เราได้ทบทวนความรู้เดิม

ได้ทบทวนความรู้สมัยเรียน ดีมากค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมากเน้นย้ำให้ครูไทยได้ตระหนัก และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เหมาะสำหรับครูในยุคปัจจุบันที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เด็กไทยมีทักษะการคิด มีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้เท่าทันกับอารยประเทศต่อไป สามารถผลิตงานอยางสร้างสรรค์เพื่อสังคมโลกได้

ขอบคุณวิทยากรที่ได้นำความรู้และทักษะการสอนมาให้ได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ทำไมเข้าไปเรียนในหน่วยของการออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign ไม่ได้คะ

ทำไมเข้าไปเรียนในหน่วยของการออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign ไม่ได้คะ

ได้ศึกษาแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมา จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ตั้งคำถามกับนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ถ้าครูทุกคนได้อ่านและนำไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณมากค่ะ

ธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา

เป็นการสรุปเรื่องที่ทำให้ได้ทบทวนความรู้ที่เคยมีอยู่บ้างแต่ก็นานมาแล้วได้เป็นอย่างดี อ่านได้เข้าใจง่าย หากวิทยากรมีเวลาก็รบกวนทำบทเรียนอื่นๆ เผยแพร่ออกมาอีกจะได้ทำให้ผู้อื่นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณคะ

ทำไมเข้าไปเรียนในหน่วยของการออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign ไม่ได้ครับ

อรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์

ใช่ค่ะ การออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign อยู่ไหนไม่ทราบ แต่โดยส่วนตัวก็มีเอกสารแล้วละค่ะ อ้อ บางแหล่งเรียนรู้คล้ายว่ายังไม่พร้อมนะคะ

อรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์

จากข้อความท่อนหลังเมื่อสักครู่ต้องขอโทษด้วยค่ะ ลืมไปว่าลิ้งค์มาอีกเว็บหนึ่ง จะแจ้ง utq online น่ะค่ะ

นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง

ได้ศึกษาเอกสารแล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ช่วยประหยัดในการสืบค้นงาน

ขอบคุณค่ะ

การตั้งคำถามให้ผู้เรียน ต้องมีความมุ่งมั่นที่อยากรุ้ัคำตอบ ซึ่งคำถามทุกคำถามมีค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้

นายชวลิต ไทยบัณฑิตย์

คำถามทุกคำถามจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมด้านการคิดของผู้เรียน

เนื้อหาดี เข้าใจง่าย

อ่านแล้วกระตุ้นความคิดและสะกิดใจ....ขอบคุณค่ะ

นางธนพร วงค์สัมพันธ์

ต่อไปดิฉันจะสอนนักเรียนโดยใช้คำถามง่ายๆเข้าใจง่าย ไม่ลึกจนเกินไป บางทีคำตอบที่ได้กลายเป็นคำตอบกวนประสาทเปล่าๆ

อ่านแล่วมองเห็นแนวทางสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รู้ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงดี ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน

ผมก็ว่าดีครับเป็นการกระตุ้นให้เด็กเพิ่มความตั้งใจในการเรียน ขอบคุณครับ

แววสุดา สิทธิศักดิ์

เทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม ดีคะ นักเรียนจะได้ฝึกการตั้งคำถาม เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียน

ขอบคุณค่ะสำหรับเนื้อหาสาระ นำไปปรับใช้ในการเรียนได้เยอะ และได้ผลตอบรับจากนักเรียนดีค่ะ

เข้าไปเรียนในหน่วยของการออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign ไม่ได้ค่ะ

แหล่งเรียนรู้และแบบทดสอบไม่สัมพันธ์กัน ความรู้ที่จะทำแบบทดสอบจึงน้อย ทำให้สอบไม่ค่อยผ่าน

เข้าไปเรียนในหน่วยของการออกแบบการเรียนรู้Backwarddesign ไม่ได้ค่ะ เทคนิคการสอนวิทย์โดยการตั้งคำถามหลากหลายดีค่ะ

ช่วยให้เกิดความค้นเคยระหว่างครูกับนักเรียนได้

ได้ทราบเทคนิคการสอนโดยนำแนวคำถามจากตัวอย่าง รู้สึกว่าช่วยให้สอนง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

ได้รับความรู้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย

แหล่งเรียนรู้และแบบทดสอบไม่สัมพันธ์กัน ความรู้ที่จะทำแบบทดสอบจึงน้อย ทำให้สอบไม่ค่อยผ่าน

ชาติชาย พุทธสิทธิโชค

ขอบคุณครับ เป็นความรู้ที่ดี สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ศิวปรียา สิมโนนม่วง

เป็นประโยชน์มาก ทำให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

อ่านและตอบตามตำราที่แนะนำทำไมผิดสงสัย มีข้อมูลหลอกๆ อยู่แน่

ขอบคุณสำหรับความรู้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ

ขอบคุณครับ จะพยายามปรับปรุงเทคนิคการสอนไม่หยุดยั้ง เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ

ขอบคุณสำหรับความรู้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ

กลัวจังเลยว่า จะสอบ Post test ไม่ผ่าน

ได้ทราบเทคนิคการสอน ขอบคุณคะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มีให้

ขอบคุณสำหรับความรู้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ

หาอ่านแหล่งเรียนรู้ไม่ตรงกับแบบทดสอบ จึงทำให้ทำแบบทดสอบได้คะแนนน้อย

อ่านเน้ื้อหาบทนี้แล้ว มีความรู้ขึ้นอีกมาก มีบางอย่างที่เข้าใจผิดมานาน

จะนำไปใช้

อ่านข้อความแล้วได้ความรู้

ดีมากค่ะแต่ถ้ามีตัวอย่างการใช้คำถามตั้งแต่คำถามระดับต่ำจนถึงระดับสูงให้มากหน่อยจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

เป็นเรืื่่่องที่มีประโยชน์น่าศึกษาเพราะคนส่วนมากจะลืมเอาใจใส่เรืื่่องเล่านี้

สมบูรณื วัดเกี้ยวพงษ์

เนื้อหากระชับ อ่านแล้วเข้าใจ นำไปใช้เร้าความสนใจก่อนการจัดการเรียนการสอนได้

โดยมากแล้วก็ไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนี้นะครับ แต่พออ่านแล้วก็น่าจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้แต่คงต้องฝึกอีกเยอะครับเพราะเป็นคนตั้งคำถามไม่ค่อยเก่ง

อ่านแล้วก็น่าจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดีคะ่

นายวุฒิชัย จำปาหวาย

ดีมาก เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการเรียนรู้นำไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่และประสบการณ์ใหม่

นางสาวยุพดี ฤทธิ์ไธสง

เป็นบทความที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้ค่ะ

อ่านแล้วมีความคิดดีขึ้นในบางครั้งคิดตั้งคำถามนำไม่เก่งได้แนวลองปรับตนใช้คงดีขึ้น

นางบุญชวน พรหมสมบัติ

ขอบคุณอาจารย์ คะ ที่ให้ความรู้ มากขึ้น

นายอุกฤษ สุดสวาสดิ์

อ่านแล้วมีความคิดดีขึ้นในบางครั้งคิดตั้งคำถามนำไม่เก่งได้แนวลองปรับตนใช้คงดีขึ้น

และถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดี ควรที่จะทำเป็นเอกสารเผยแพร่

ศึกษาแล้ว ทำให้มีความรู้มากขึ้น และมีความคิดใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้น เสนอแนะได้ดีมาก แต่อยากให้ใส่ตัวอย่างมากๆ

อ่านแล้วมีประโยชน์มากแล้ว ที่ผ่านมาใช้คำถามที่ไม่ค่อยมีหลักการ จะนำไปใช้กับเด็กคะ

ขอบคุณความรู้ที่ได้รับมากมายเลยครับ

อ่านแล้วให้ความรู้มากเลยสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก

ได้ความรู้นำไปใช้ประกอบการสอนได้เป็นอย่างดีครับ

อ่านแล้วให้ความรู้มากเลยสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก

น่าจะมีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติจริง

อ่านข้อความแล้วได้ความรู้

ขอบคุณคุณครูมากที่ให้ความรู้เรื่องการสอน และจะน้อมรับไปใช้ต่อไป

ขอบคุณคุณครูมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องการสอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก ช่วยเพิ่มความรูู้ให้ตนเองอีกด้วย

เย่ยมมากค้ะ

ทำคู่มือสรุปรวมให้หมดทุกอย่างว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เช่นอะไรเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้ไม่ผ่าน

ศึกษาความรู้แล้วทำให้รู้คำตอบก่อนเรียนและเข้าใจถูกต้อง ขอบคุณมากค่ะ

การใช้คำถาม ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด พัฒนาในความคิดขั้นสูงได้

เนื้อหาการให้ความรู้เรื่องการใช้คำถามชัดเจนดี และจะดียิ่งขึ้นหากเพิ่มตัวอย่างการใช้คำถามและแนวทางการใช้ในห้องเรียน

นางสาวดวงพร สาลีติด

ขอบคุณคุณครูมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องการสอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก

อ่านแล้วให้ความรู้มากเลยสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

ขอบคุณคุณครูมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องการสอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก

ความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ดี

ปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิมมากแม้ว่าครูจะตั้งคำถามที่น่าสนใจมากเท่าใด ผลลัพธ์คือนักเรียนจะบอกว่าคุณครูเฉลยมาเลยคะ ไม่ต้องถามหรอกค่ะ แสดงว่านักเรียนสนใจน้อยมาก

การใช้คำถามที่ดี จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนได้เป็นอย่างดี

การใช้คำถามที่ดี จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนได้เป็นอย่างดี

นางศิริพร โพธิ์เพชร

การเข้าเรียนทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ทุกโรงเรียนต้องมีอินเตอร์เนตความเร็วสูงจึงใช้ระบบนี้ได้ค่ะ รัฐบาลต้องให้งบทางโรงเรียน

เอกสารท่ประกอบไม่ละเอียด บางข้อท่ใช้ประเมินไม่มีเลย นอกจากหาจากวารสารจากท่อื่น ท่านวิทยากรน่าจะทำเพิ่มเติม

อ่านแล้วเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตั้งคำถามเกณฑ์ในการตั้งคำถามดีมาก

สุภาภรณ์ สุวรรณหาญ

เป็นตัวอย่างที่ครูสามารถนำไปใช้ตั้งคำถามได้ดี

ได้ประโชยน์มีสาระ และน่ารู้

ครูใครว่า น่ารักจังน่ะ

ครูสอนวิทยาศาสตร์ของหนูนี่เองค่ะ

มาอยู่เป็นตำแหน่งครุของพวกเรานี่เอง ครูใจดีมาก

จากลูกศิลย์....2540

ได้ประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ดี ๆ  เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก ๆ ของเรา

กำลังศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อ่านบทความข้างต้น คิดว่าพอได้ไอเดียในการทำรายงานให้กับอาจารย์ และเกิดแนวความคิดในการวางแผนการสอนในอนาคต จากที่ไม่มีอะไรเลย ก็พอนึกออกค่ะ ดีค๊ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

เป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ผมอยากให้คุณครูลองใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เขียนเรื่องราวที่สนใจโดยใช้คำถามเป็นตัวนำแล้วเอาคำตอบที่นักเรียนคิดนำเสนอเป็นเรียงความ

อยากทราบว่าคุณครูจะตั้งคำถามอย่างไร

มีประโยชน์ต่อครูมาก

มีประโยชน์มากครับเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ถ้าหากครูทำอย่างต่อเนื่อง...

นายอรรถพล วิชชุเวสคามินทร์

กระทัดได้ใจความดี นำไปใช้ได้

นางนฤดี นามโนรินทร์

การใช้คำถามเพื่อฝึกให้เด็กคิดนั้นครูควรตั้งคำถามที่เหมาะกับวัยของเด็กด้วยและควรให้ความสำคัญกับการตอบคำถามของเด็ก

แม้คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับที่คิดไว้ และครูควรใจกว้างในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นของเด็กด้วย

ครูต้องขยันใช้คำถาม

การเลือกใช้คำถามนั้นสำคัมากค่ะที่จะช่วยให้เด็กคิดเป็น สังสัยเป็นและวิเคราะห์เป็น

ครูใช้คำถามที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้และเกิดการวิเคราะห์

คำถามที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้และเกิดการคิดวิเคราะห์โดยครูไม่ตอบก่อน

คำถามที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้และเกิดการคิดวิเคราะห์โดยครูไม่ตอบก่อนจนกว่านักเรียนตอบถูก

ธิติมา หิรัญอนันต์พงค์

ได้ความรู้มากคะขอบคุณมากคะ

ธิติมา หิรัญอนันต์พงค์

เป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการสอนได้ ขอบคุณมากคะ

การตั้งคำถามให้ผู้เรียน ต้องมีความมุ่งมั่นที่อยากรุ้ัคำตอบ ซึ่งคำถามทุกคำถามมีค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ขอบคุณสำหรับวิทยาทาน ครับ

ดีค่ะ ถ้าครูใช้คำถามบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดได้ เป็นการชี้แนะเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ดีมาก แต่คุณครูต้องใจเย็น รอคำตอบของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนัก จะนำความรู้ไปใช้กับนักเรียน

คำถามทุกคำถามจะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมด้านสติปัญญาทางการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

การใช้คำถามเพื่อฝึกให้เด็กคิดนั้นครูควรตั้งคำถามที่เหมาะกับวัยของเด็กด้วยและควรให้ความสำคัญกับการตอบคำถามของเด็ก แม้คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับที่คิดไว้ และครูควรใจกว้างในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นของเด็กด้วย ขอบคุณสำหรับ ความรู้นี้ครับ

นางสาวจรูญลักษณ์ แสนพิสาน

ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติม มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

การใช้คำถามเพื่อฝึกให้เด็กคิดนั้นครูควรตั้งคำถามที่เหมาะกับวัยของเด็กด้วยและควรให้ความสำคัญกับการตอบคำถามของเด็ก

แม้คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับที่คิดไว้ และครูควรใจกว้างในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นของเด็กด้วย

ขวัญเรือน วิสันเทียะ

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีคะ

ขวัญเรือน วิสันเทียะ

การใช้คำถาม...เป็นการกระตุ้นให้เด็กค้นหาคำตอบ คำถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็น

มีประโยชน์มากครับเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ถ้าครูนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้กับนักเรียนและทำอย่างต่อเนื่อง...

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ นำไปใช้ในการสอนได้จริง

เป็นความรู้ทีดีมากครับ ครูต้องถามเพื่อให้เกิดความคิด

ขอบคุณค่ะ ที่เผยแพร่ความรู้ เนื้อหา สาระมีคุณค่า เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่คุณครู คนธรรมดาที่อยากพัฒนาทักษะให้ลูกหลานก็นำไปใช้ได้ค่ะ

ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่ออาชีพครูมาก พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถนำไปใช้กับบุตรหลานได้เช่นกัน

นายสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์

ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากครับ

 การใช้คำถามเพื่อฝึกให้เด็กคิดนั้นครูควรตั้งคำถามที่เหมาะกับวัยของเด็ก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท