ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร ข้อ 1

เอ๊ะ!แตกต่างกันตรงไหนหรอ ?
ข้อมูล 
       ความหมายของข้อมูล
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ
เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความ
สำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล
        คุณสมบัติของข้อมูล

       1.  ความถูกต้อง โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการ 
ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องแม่นยำ
2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาซึ่งข้อมูลต้องให้ทันความ
ต้องการของผู้ใช้
3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการเก็บรวบ
รวมข้อมูลและวิธีการ ต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม
        สารสนเทศ (Information)
หมายถึง  ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ในส่วนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง
 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

  เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)
  • ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธิดาศรี รุจิระนันท์ความเห็น (1)

คน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ก็ดีแต่ควรหาข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้