การเลื่อนเงินเดือนในระบบแท่ง

ระบบแท่ง

การกำหนดค่ากลาง (MidPoint)เป็นฐานการเลื่อนเงินเดือน

 

                             เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์*

 

ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในระบบใหม่(ระบบแท่ง)เนื่องจากในระบบแท่งเงินเดือนในแต่ละแท่งใหม่นี้จะเป็นเงินเดือน“ขั้นต่ำ” และเงินเดือน “ขั้นสูง”เท่านั้น โดยหลักการของการขึ้นเงินเดือนในระบบแท่งนี้ให้มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนโดยให้พิจารณาตามผลการปฏิบัติราชการและยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามค่างานและผลของงานและให้เลื่อนเงินเดือนเป็นอัตรา “ร้อยละ”ในการคำนวณหรือคิดจากค่ากลาง (Mid Point)ของฐานเงินเดือนในแต่ละ“ระดับ” และ “ประเภทของตำแหน่ง”1  

          การเลื่อนเงินเดือนโดยการใช้ค่ากลาง(Mid Point)เป็นฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในระบบแท่งนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณผู้เขียนพอมีความรู้ในเรื่องนี้บ้าง จึงขออาสามาเขียนบทความเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้

 

 แนวทางในการคำนวณค่ากลาง (MP :MidPoint) ของ ก.พ.

1.  ค่ากลาง MPกลาง (MidPoint)   

        = (เงินเดือนขั้นต่ำ + เงินเดือนขั้นสูง)/2

 

ตัวอย่างการคำนวณ  

          ในแท่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับที่สองเรียกว่า ชำนาญการ ซึ่งได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ชำนาญการ , ผู้ปฏิบัติการระดับ 6 และ หัวหน้างาน ระดับ 7 (ในระบบพีซีเดิม)ที่จะปรับเข้าระบบแท่งนี้มี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำคือ 14,330 บาท และอัตราเงินเดือนขั้นสูงคือ 36,020 บาท

 

*** ในกรณีเมื่อคำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท เช่นเมื่อคำนวณได้เป็น19,752.50 บาท ปรับเป็น 19,760 บาท ***

         

 MP กลาง=(เงินเดือนขั้นต่ำ+เงินเดือนขั้นสูง)/2

            =  (14,330 + 36,020)/2

             = (50,350)/2

            =  25,175      ปรับเป็น...

            =  25,180

2. ค่ากลางบน MPบน (Upper MidPoint) 

            =(เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

 

   MPบน  = (เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

            =  (36,020 + 25,175)/2

            =  (61,200)/2

            =  30,600

 

3. ค่ากลางล่าง MPล่าง ( Lower MidPoint)  
            =  (เงินเดือนต่ำ + MP กลาง)/2

 

  MPล่าง  =  (เงินเดือนขั้นต่ำ +MPกลาง)/2

            = (14,330 + 25,180)/2

            =  (39,510)/2

            =  19,755      ปรับเป็น...

            =  19,760

 

4. การคำนวณค่า MPกลาง ,MPบน และ MPล่าง สำหรับการกำหนดช่วงเงินเดือนและฐานในการ
คำนวณของระดับปฏิบัติการในประเภทวิชาการ(ปริญญาขึ้นไป)และระดับปฏิบัติงานใน ประเภททั่วไป(ต่ำกว่าปริญญา)ให้คำนวณดังนี้...

     

      ระดับปฏิบัติการ

      

  MPกลาง =  (เงินเดือนบรรจุป.เอก + เงิน
                 เดือนขั้นสูง)/2

            =  (13,110 +22,220)/2

            =  (35,330)/2

            =  17,665      ปรับเป็น...

            =  17,670

 

   MPบน   = (เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

             =  (22,220 + 17,670)/2

             =  (39,890)/2

             =  19,945     ปรับเป็น...

             =  19,950

 

 MPล่าง = (เงินเดือนบรรจุ ป.เอก +MPกลาง)/2

          =  (13,110 + 17,670)/2

          =  (30,780)/2

          =  15,390    

 

                  ระดับปฏิบัติงาน

MPกลาง=  (เงินเดือนขั้นแรกของซี 4 +
              เงินเดือนขั้นสูง)/2

          = (8,320 + 18,190)/2

          = (26,510)/2

          = 13,255      ปรับเป็น...

          = 13,260

 

 MPบน =  (เงินเดือนขั้นสูง +MPกลาง)/2

          = (18,190 + 13,260)/2

          = (31,450)/2

          = 15,725     ปรับเป็น...

          = 15,730

 

 MPล่าง =  (เงินเดือนขั้นแรกของ ซี4 +
              MPกลาง)/2

          = (8,320 + 13,260)/2

          = (21,580)/2

          =10,790    

 

5. กรณีที่ MPล่าง ของระดับสูงกว่า เช่นระดับชำนาญการซึ่งเป็นระดับที่สองของแท่ง มีค่าน้อยกว่า MPบนของระดับที่ต่ำกว่า คือระดับปฏิบัติการที่เป็นระดับแรกของแท่ง ให้นำค่า MPบน ของระดับที่ต่ำกว่า+ 2% เพื่อกำหนดเป็นค่า MPล่าง ของตัวระดับที่สูงกว่า(ชำนาญการ)และให้ใช้หลักการนี้กับทุกประเภทและ
ระดับตำแหน่ง

 

              ตัวอย่างการคำนวณ

     จากการคำนวณ.....

MPบน  ของระดับชำนาญการ =  30,600 บาท

MPล่าง ของระดับชำนาญการ =  19,760 บาท

 

   จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 พบว่า....

MPบน  ของระดับปฏิบัติการ  =  19,950บาท

 

      จะเห็นได้ว่า....   MPล่าง ของระดับชำนาญการที่เป็นระดับที่สูงกว่ามีค่าเป็น19,760 บาท และมีค่าน้อยกว่า MPบน ของระดับปฏิบัติการที่เป็นระดับที่ต่ำกว่า มีค่าเป็น 19,950 บาท

 

       เมื่อเป็นเช่นนี้....ให้นำค่า MPบน  ของระดับที่ต่ำกว่า + 2%เพื่อกำหนดเป็นค่า
MPล่าง  ของระดับที่สูงขึ้นไป

 

        ดังนั้น..... ค่า MPล่าง  ของระดับชำนาญการ จึงเป็น

 

  19,950 + 2% ของ 19,950 = 20,349   ปรับเป็น.....

                                       =20,350 บาท

       สรุป.....ค่า MPกลาง ,MPบน  และค่า ค่า MPล่าง ของระดับชำนาญการ ที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนจะเป็นดังนี้....

 

 MPบน  ของระดับชำนาญการ =  30,600บาท

 MPกลางของระดับชำนาญการ =  25,180 บาท

 MPล่าง ของระดับชำนาญการ =  20,350 บาท

 

         ดังนั้น....ตารางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของแท่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญการจะเป็นดังนี้

 

แท่ง

ระดับ

ช่วงเงินเดือน

Mid Point

อัตราเงินใหม่

วิชาการ

ชำนาญการ

30,610 - 36,020

MPบน

30,600

 MPบน คูณ% +เงินเดือนเดิม

25,190 - 30,600

MPกลาง

25,180

MPกลาง คูณ% +เงินเดือนเดิม

14,330 - 25,180

MPล่าง

20,350

MPล่าง คูณ% +เงินเดือนเดิม

ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนแบบค่าร้อยละ

     สมมุติว่านาย ก.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ(เดิมเป็นซี 7)ครองอัตราเงินเดือน 33,540 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนเต็มขั้นซี 7ในระบบพีซีเดิมมาหลายปีแล้ว ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8%วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็น ดังนี้

       ช่วงเงินเดือนของนาย ก.อยู่ระหว่าง 30,610 - 36,020 บาท อัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ก.จะเป็น...

                  

  MP บนคูณ%+เงินเดือนเดิม 

       =  30,600 X 8% +33,540 บาท
       = 36,000 บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 33,540 จะได้เป็น 36,230 บาทซึ่งจะเกินเพดานเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดไว้เป็น 36,020 บาทไม่ได้*

 

       สมมุติว่านาย ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(เดิมเป็นซี 6)ครองอัตราเงินเดือน 27,500 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนเต็มขั้นซี 6ในระบบพีซีเดิมมาหลายปีแล้ว ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8%วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็น  ดังนี้....

 

         ช่วงเงินเดือนของนาย ข. อยู่ระหว่าง 25,190 - 30,600 บาทอัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ข. จะเป็น...

                  

     MPกลาง คูณ%+เงินเดือนเดิม 

            =  25,180 X 8% + 27,500 บาท 
             =29,520 บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 27,500 ซึ่งจะได้เป็น 29,700บาท *

 

          สมมุติว่านาย ค. ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ(เดิมเป็นชำนาญการ ซี 6) ครองอัตราเงินเดือน 19,010 บาทได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8%วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็นดังนี้....

 

         ช่วงเงินเดือนของนาย ค. อยู่ระหว่าง 14,330 - 25,180 บาทอัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ค. จะเป็น...

                  

  MP ล่างคูณ%+เงินเดือนเดิม 
          = 20,350 X 8% + 19,010 บาท
          = 20,640บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 19,010 ซึ่งจะได้เป็น 20,530บาท *

 

 

ที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากค.ร.ม.ยังมิได้ให้ความเห็นชอบคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552นี้โดยเสนอเป็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ....(การเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ที่เลื่อนเป็นร้อยละ) แล้วยกเลิกกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2544(การเลื่อนเงินเดือนแบบเก่าที่เลื่อนเป็นขั้น)ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

**********************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#ระบบแท่ง

หมายเลขบันทึก: 305825, เขียน: 14 Oct 2009 @ 13:47 (), แก้ไข: 11 May 2018 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับ....

มาทักทายและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ

ชาวยะลาฝากความคิดถึงมาให้ด้วยนะครับ..ผมกับวรรณนั่งอยู่ใกล้ ๆ กัน ตอนนี้อยู่ในห้องประชุมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับ....

มาทักทายและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ

ชาวยะลาฝากความคิดถึงมาให้ด้วยนะครับ..ผมกับวรรณนั่งอยู่ใกล้ ๆ กัน ตอนนี้อยู่ในห้องประชุมครับ

บานชื่น
IP: xxx.200.107.136
เขียนเมื่อ 

วันนี้ ที่ส่วนราชการของดิฉันจัดประชุม ไม่เข้าใจค่าmidpoint เลย อ่านของอาจารย์แล้ว โอเคเลยอ่ะ ขอบคุณจริง ๆ

เอก
IP: xxx.164.90.6
เขียนเมื่อ 

แนวทางในการคำนวณค่ากลาง(MP :Mid Point) ของ                    (อนุปริญญา - ป.ตรี)

1. ค่ากลางบน MPบน (Upper Mid Point)  =(เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2= 39.440-42.640

2. ค่ากลาง MPกลาง (Mid Point)  = (เงินเดือนขั้นต่ำ + เงินเดือนขั้นสูง)/2= 31.430-34.730

3. ค่ากลางล่างMPล่าง (Lower Mid Point)=(เงินเดือนต่ำ+MPกลาง)/2x2%=23.890-27.360

  ป.ว.ช -ป.ว.ส    15.410-47.4509   ต่ำป.ตรี  

ป.ตรี    18.910-50.550

c- 8 

15.410-31.430 = 23.890..x 3 %= 716

18.910-34.730 = 27.360..x3%= 820

1 ขั้น

31.430-39.440 = 31.430..x3 % =  942

34.730-42.640 = 34.730..x3 %=1.004

 

39.440-47.450 = 39.440..x3% = 1.183

42.640-50.550 = 42.640..x3% =1.274

 

ระดับชำนาญงานพิเศษ  c- 8 

ระดับชำนาญการพิเศษ   c- 8 

c- 8  (เดิม)

1ปี18.910+716

30ปี42.033

1ปี18.910+820

30ปี44.616

  1ปี     18.910

 ปีละ 1 ขั้น

19.626

43.206

19.730

45.890

19.990

 

20.342

44.386

20.550

47.164

21.080

 

21.058

45.562

21.370

48.438

22.160

 

21.774

46.745

22.190

49.712

23.230

 

22.490

47.928

23.010

50.986

24.310

 

23.206

 

23.830

 

25.390

 

23.922

 

24.650

 

27.000

 

24.638

 

25.470

 

28.100

 

10ปี 25.354

 

10ปี26.290

 

10ปี     29.220

 

26.170

 

27.110

 

30.380

 

26.886

 

27.930

 

31.560

 

27.592

 

28.750

 

32.790

 

28.208

 

29.570

 

34.050

 

28.925

 

30.390

 

35.360

 

29.631

 

31.210

 

36.660

 

30.347

 

32.030

 

37.980

 

31.063

 

32.850

 

39.280

 

31.779

 

33.670

 

40.590

 

20ปี 32.121

 

20ปี 34.490

 

20ปี     42.020

 

33.063+1.004

 

35.310+1.004

 

43.570

 

34.005

 

36.314

 

45.120

 

34.947

 

37.318

 

  46.670

 

35.889

 

38.322

 

25ปี     47.450

 

36.831

 

39.326

 

 

 

37.773

 

40.330

 

 

 

38.715

 

41.334

 

 

 

39.657+1.183

 

42.338

 

 

 

40.840

 

43.342+1.274

 

 

 

ถ้าซี 8ใช้แบบนี้ไหมคร้บทีคำนวนมา.แบบใหม่กับแบบเก่าอันดีกว่ากันคร้บ

เอก
IP: xxx.164.90.6
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคร้บรบกวนถามหน่อยคร้บอาจารย์

ผมได้ทำประเมิณผลงานเพื่อขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ7-8 ผ่านเป็น ช่างเทคนิคชำนาญการ 7 ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2552 เงินเดือน 18.480 และ เมษยน 2554 จะได้เงินเดือนฐานที่ 18.910 (0.5ขั้น) เริ่ม ซี 8 ดำรงตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญการ ระดับ 8 ถ้าเริ่มใช้เป็นแท่งทั่วใน เมษยน 2554 เปลี่ยนเป็น ชำนาญงานพิเศษ ผมยังจะมีโอกาสได้เงินค่าตอบแทน 3.500 ไหมคร้บอาจารย์

ถ้าดูใน powerpoint วาระประชุมไม่มีเงินค่าตำหแหน่ง 3.500 ตำแหน่งชำนาญงานพิเศษเลยคร้บ

(http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/634/997/original_bussaya1111.PDF?1287736409)

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเอก.....

ผมได้ตอบให้ไปทาง E-mail แล้วนะคับ....

สุปราณี เทวรักษ์พิทักษ์
IP: xxx.47.123.157
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเรืองชัย ที่เคารพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ผอ.ขจร ได้มาเป็นวิทยากรให้ที่แม่โจ้ อบรม นปก. ค่ะหนูฟังท่านเล่า ก็มาแจ่มแจ้งตอนที่อ่านของคุณเรืองชัยนี่หล่ะค่ะ ช่วงนี้หนูอบรม นปก. จะเสร็จวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และการขอชำนาญการก็แก้ไขเสร็จแล้วเหลือแต่ตรวจรูปเล่มค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้นะคะ แต่ก็พยายามเต็มที่แล้วค่ะ/เคารพ/สุปราณี

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ.....ที่เข้ามาอ่านบทความที่ผมเขียน

Cat
IP: xxx.242.153.98
เขียนเมื่อ 

การปรับจากตำแหน่งชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ (ชี 8) เงินเดือนระดับชำนาญการคือ 23,200 บาท กรณีได้เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ส่วนเงินเดือนได้ปรับหรือไม่ และประมาณเท่าไหร่

ด้วยความขอบคุณ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

หลักการปรับเข้าสู่ระบบแท่ง อะไรที่เคยได้รับก็ยังจะได้รับต่อไป อะไรที่ไม่เคยได้มาก่อนก็ยังยังไม่ได้ต่อไป

(ในระยะแรก)

จากหลักการนี้เงินค่าตอบแทน 3,500 บาท ยังคงได้รับต่อไปครับ ส่วนเรื่องเงินเดือนก่อนเข้าแท่งเคยได้

เท่าใด เมื่อเข้าแท่งก็ได้เท่านั้นครับ ส่วนเมือเลื่อนเงินเดือนก็ว่ากันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่มีขั้นวิ่งของเงินเดือนอีกต่อไปแล้ว

มีแต่ขั้นต่ำและขั้นสูงครับ........

กิตติ
IP: xxx.200.36.146
เขียนเมื่อ 

เป็นข้าราชการ ซี 4 เงินเดือนสุดเพดานแล้ว ที่ 18190 อยากถามว่า การคิดเงินเดือนระบบแท่ง มีการสุดเพดานของตนเองที่เท่ารัย เท่าที่ทราบ อย่างเช่น ปัจจุบันเงินเดือน 18190 ค่ากลาง คือ 15730 ถ้าเราได้เงินเดือนขึ้น 5 % เท่ากับเราได้เงินเดือนขึ้น 786.5 บาท รวามกับเงินเดือนอีก 18190 เป็นยอดรวม 18,976.50 บาท ซึ่งอยากถามว่า เมื่อได้เงินเดือนขึ้นแล้ว เราสามารถเลื่อนแท่งอยุ่ในแท่ง ชำนาญงาน ในฐานล่าง หรือป่าว แท่งจะเปลี่ยนไปตามช่วงเงินเดือนที่ได้รับหรือป่าว เช่น ปัจจุบัน อยู่ ปฏิบัติงาน ฐานบน หากเงินเดือนถึง ชานาญงาน ฐานล่าง ก็เลื่อนไปตามลำดับหรือไม่

ขอบคุณครับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณกิตติ

ตอนนี้คุณกิตติอยู่ในแท่งที่เรียกว่า "แท่งทั่วไป" และอยู่ในระดับที่เรียกว่า "ระดับปฏิบัติงาน" และแม้ว่าเงินเดือน

ของคุณกิติจะสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำของ "ระดับชำนาญงาน" ก็ไม่สามารถเลื่อนไปอยู่ใน"ระดับชำนาญงาน" โดยอัติโนมัติ

ครับ ต้องมีการเสนอผลงานและประเมินผลงาน หากผ่านการประเมินจึงจะได้เลื่อนไปอยู่ใน "ระดับชำนาญงาน" ครับ.....

กิตติ
IP: xxx.200.36.201
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเรืองชัย

แสดงว่า ฐานเงินเดือน ก็ขยับไปตาม % ที่ได้ทุกปีโดยคำนวณจากฐาน 15730 โดยที่เงินเดือนไม่ตันหรือครับ หรือว่า ตันที่เท่ารัย ไม่เข้าใจเลยครับ ขอความกรุณาอธิบายให้ด้วยครับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณกิตติ

เดิมเพดานเงินเดือนของระดับปฏิบัติงานจะตันอยู่ที่ 18,630 บาท แต่ภายหลังเดือนเมษายนที่ผ่าน รัฐบาลมีการปรับบัญชี

เงินเดือนใหม่อีก 5% จึงทำให้เพดานเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง จากเดิมที่เป็น 4,630-18,190 บาท เปลี่ยนมาเป็น 4,870-19,100 บาท

ดังนั้นเพเดานเงินเดือนขั้นสูงของคุณกิตติ(ถ้าไม่ขยับระดับให้สูงไปกว่านี้)จะเป็น 19,100 บาท (แต่ไม่ใช่จะได้รับวันนี้พรุ่งนี้) ครับ....

จันทร์เรียง พลายละมูล
IP: xxx.25.147.209
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับเงินเดือน 3,6830 เมื่อเทอมที่แล้ว มาเทอมนี้ ได้เลื่อน 3.5% เป็นเงินที่เพิ่ม 1,180 (33,520 x 3.5%) ดิฉันไม่เข้าใจว่า ทำไมไม่คูณด้วยตัวเงินเดือนของดิฉันเมื่อเทอมที่ผ่านมา และทำไมบางคนตัวคูณของเขา เป็นตัวเลขที่สูงกว่าเงินเดือนจริงที่เขาได้รับ ใครพอจะทราบ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ แบบนี้มันก็ได้เปรียบ เสียเปรียบกันชัดเจนมาก

พงษ์ศักดิ์
IP: xxx.53.104.121
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ จาก นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ (เงินเดือน 16,600 บาท ณ ต.ค. 54)

ปอ
IP: xxx.155.42.177
เขียนเมื่อ 

ผมรู้สึกท้อแท้ระบบแท่งเหลือทนทำงานด้วยความอุตสาห เหมือนๆ กับคนอื่นแต่เงินเดือนขึ้นแตกต่างกันมาก ยิ่งถ้าคนเงินเดือนสูงๆแทบไม่ต้องทำงานเลยขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์งินเดือนก็ขึ้นมากกว่ากันแล้ว รู้สึกถุกเอาเปรียบอย่างไรก็ไม่รู้

รัชณี สาเขตร์
IP: xxx.158.166.166
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ ตอนนี้ยุจพง.ธุรการ 3 แต่จะปรับ 4 มกราคม 59 ต้องหยุดเพราะแช่แข็งไว้ ปัจจุบัน บุคลากรให้ทำปรับเข้าชำนาญงาน เนื่องจากรวมอายุราชการได้ 6ปี และใช้วุฒิป.ตรีตั้งแต่บรรจุ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับยุที่เท่าไหร่ค่ะ

vipada
IP: xxx.68.106.98
เขียนเมื่อ 

เรียนผู้รู้

ดิฉันระดับปฏิบัติการ เงินเดือน ๒๒,๖๐๐ ขอปรับเป็นชำนาญการเมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ บุคลากรบอกว่าพอปรับเป็นชำนาญการแล้วจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแค่ ๒๐ บาท คือได้ ๒๒,๖๒๐ บาท จริงหรือเปล่าคะ ขอเรียนถามผู้รู้คะว่าทำไมเงินเดือนไม่ขยับเลย