การกำหนดค่ากลาง (Mid Point)เป็นฐานการเลื่อนเงินเดือน

 

                              เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์*

 

ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในระบบใหม่(ระบบแท่ง) เนื่องจากในระบบแท่งเงินเดือนในแต่ละแท่งใหม่นี้จะเป็นเงินเดือน “ขั้นต่ำ” และเงินเดือน “ขั้นสูง” เท่านั้น โดยหลักการของการขึ้นเงินเดือนในระบบแท่งนี้ ให้มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยให้พิจารณาตามผลการปฏิบัติราชการ และยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามค่างานและผลของงาน และให้เลื่อนเงินเดือนเป็นอัตรา “ร้อยละ” ในการคำนวณหรือคิดจากค่ากลาง (Mid Point)ของฐานเงินเดือนในแต่ละ “ระดับ” และ “ประเภทของตำแหน่ง” 1  

           การเลื่อนเงินเดือนโดยการใช้ค่ากลาง(Mid Point) เป็นฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในระบบแท่งนี้ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณ ผู้เขียนพอมีความรู้ในเรื่องนี้บ้าง  จึงขออาสามาเขียนบทความเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้

 

 แนวทางในการคำนวณค่ากลาง (MP :Mid Point) ของ ก.พ.

1.  ค่ากลาง MPกลาง (Mid Point)   

        =  (เงินเดือนขั้นต่ำ + เงินเดือนขั้นสูง)/2

 

ตัวอย่างการคำนวณ  

           ในแท่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับที่สองเรียกว่า ชำนาญการ  ซึ่งได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ชำนาญการ , ผู้ปฏิบัติการ ระดับ 6 และ หัวหน้างาน ระดับ 7 (ในระบบพีซีเดิม) ที่จะปรับเข้าระบบแท่งนี้มี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำคือ 14,330 บาท และ อัตราเงินเดือนขั้นสูงคือ 36,020 บาท

 

*** ในกรณีเมื่อคำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท เช่นเมื่อคำนวณได้เป็น 19,752.50 บาท ปรับเป็น 19,760 บาท ***

         

 MP กลาง =(เงินเดือนขั้นต่ำ+เงินเดือนขั้นสูง)/2

             =  (14,330 + 36,020)/2

             =  (50,350)/2

             =  25,175      ปรับเป็น...

             =  25,180

2. ค่ากลางบน MPบน (Upper Mid Point) 

             =(เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

 

   MPบน  =  (เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

             =  (36,020 + 25,175)/2

             =  (61,200)/2

             =  30,600

 

3. ค่ากลางล่าง MPล่าง ( Lower Mid Point)  
             =  (เงินเดือนต่ำ + MP กลาง)/2

 

  MPล่าง  =  (เงินเดือนขั้นต่ำ + MPกลาง)/2

             =  (14,330 + 25,180)/2

             =  (39,510)/2

             =  19,755      ปรับเป็น...

             =  19,760

 

4. การคำนวณค่า MPกลาง , MPบน และ MPล่าง  สำหรับการกำหนดช่วงเงินเดือนและฐานในการ
คำนวณ ของระดับปฏิบัติการในประเภทวิชาการ(ปริญญาขึ้นไป)และระดับปฏิบัติงาน ใน ประเภททั่วไป(ต่ำกว่าปริญญา)ให้คำนวณดังนี้...

     

       ระดับปฏิบัติการ

      

  MPกลาง =  (เงินเดือนบรรจุ ป.เอก + เงิน
                  เดือนขั้นสูง)/2

             =  (13,110 + 22,220)/2

             =  (35,330)/2

             =  17,665      ปรับเป็น...

             =  17,670

 

   MPบน   =  (เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

              =  (22,220 + 17,670)/2

              =  (39,890)/2

              =  19,945     ปรับเป็น...

              =  19,950

 

 MPล่าง = (เงินเดือนบรรจุ ป.เอก + MPกลาง)/2

           =  (13,110 + 17,670)/2

           =  (30,780)/2

           =  15,390    

 

                   ระดับปฏิบัติงาน

MPกลาง=  (เงินเดือนขั้นแรกของซี 4 +
               เงินเดือนขั้นสูง)/2

          =  (8,320 + 18,190)/2

          =  (26,510)/2

          =  13,255      ปรับเป็น...

          =  13,260

 

 MPบน =  (เงินเดือนขั้นสูง + MPกลาง)/2

          =  (18,190 + 13,260)/2

          =  (31,450)/2

          =  15,725     ปรับเป็น...

          =  15,730

 

 MPล่าง =  (เงินเดือนขั้นแรกของ ซี 4 +
               MPกลาง)/2

          =  (8,320 + 13,260)/2

          =  (21,580)/2

          = 10,790    

 

5. กรณีที่ MPล่าง  ของระดับสูงกว่า เช่นระดับ ชำนาญการ ซึ่งเป็นระดับที่สองของแท่ง มีค่าน้อยกว่า MPบน ของระดับที่ต่ำกว่า คือระดับ ปฏิบัติการ ที่เป็นระดับแรกของแท่ง ให้นำค่า MPบน ของระดับที่ต่ำกว่า + 2% เพื่อกำหนดเป็นค่า MPล่าง  ของตัวระดับที่สูงกว่า(ชำนาญการ) และให้ใช้หลักการนี้กับทุกประเภทและ
ระดับตำแหน่ง

 

               ตัวอย่างการคำนวณ

     จากการคำนวณ.....

MPบน  ของระดับชำนาญการ =  30,600 บาท

MPล่าง ของระดับชำนาญการ =  19,760 บาท

 

   จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 พบว่า....

MPบน  ของระดับปฏิบัติการ  =  19,950 บาท

 

      จะเห็นได้ว่า....    MPล่าง ของระดับชำนาญการที่เป็นระดับที่สูงกว่ามีค่าเป็น 19,760 บาท และมีค่าน้อยกว่า MPบน  ของระดับปฏิบัติการที่เป็นระดับที่ต่ำกว่า มีค่าเป็น 19,950 บาท

 

       เมื่อเป็นเช่นนี้.... ให้นำค่า MPบน  ของระดับที่ต่ำกว่า + 2% เพื่อกำหนดเป็นค่า
MPล่าง  ของระดับที่สูงขึ้นไป

 

        ดังนั้น.....  ค่า MPล่าง  ของระดับชำนาญการ จึงเป็น

 

  19,950 + 2% ของ 19,950 = 20,349    ปรับเป็น.....

                                       = 20,350 บาท

        สรุป.....ค่า MPกลาง , MPบน  และค่า ค่า MPล่าง  ของระดับชำนาญการ ที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน จะเป็นดังนี้....

 

 MPบน  ของระดับชำนาญการ =  30,600 บาท

 MPกลางของระดับชำนาญการ =  25,180 บาท

 MPล่าง ของระดับชำนาญการ =  20,350 บาท

 

          ดังนั้น....ตารางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ของแท่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญการ จะเป็นดังนี้

 

แท่ง

ระดับ

ช่วงเงินเดือน

Mid Point

อัตราเงินใหม่

วิชาการ

ชำนาญการ

30,610 - 36,020

MPบน

30,600

 MPบน คูณ% +เงินเดือนเดิม

25,190 - 30,600

MPกลาง

25,180

MPกลาง คูณ% +เงินเดือนเดิม

14,330 - 25,180

MPล่าง

20,350

MPล่าง คูณ% +เงินเดือนเดิม

ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนแบบค่าร้อยละ

     สมมุติว่านาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ(เดิมเป็นซี 7) ครองอัตราเงินเดือน 33,540 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนเต็มขั้นซี 7 ในระบบพีซีเดิมมาหลายปีแล้ว ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8% วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็น ดังนี้

       ช่วงเงินเดือนของนาย ก. อยู่ระหว่าง 30,610 - 36,020 บาท อัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ก. จะเป็น...

                  

  MP บน คูณ%+เงินเดือนเดิม 

       =  30,600 X 8% + 33,540 บาท
       = 36,000 บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 33,540 จะได้เป็น 36,230 บาท ซึ่งจะเกินเพดานเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดไว้เป็น 36,020 บาทไม่ได้*

 

       สมมุติว่านาย ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(เดิมเป็นซี 6) ครองอัตราเงินเดือน 27,500 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนเต็มขั้นซี 6 ในระบบพีซีเดิมมาหลายปีแล้ว ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8% วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็น  ดังนี้....

 

          ช่วงเงินเดือนของนาย ข. อยู่ระหว่าง 25,190 - 30,600 บาท อัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ข. จะเป็น...

                  

      MPกลาง คูณ%+เงินเดือนเดิม 

             =  25,180 X 8% + 27,500 บาท 
             = 29,520 บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 27,500 ซึ่งจะได้เป็น 29,700 บาท *

 

          สมมุติว่านาย ค. ตำแหน่งบุคลากร ชำนาญการ(เดิมเป็นชำนาญการ ซี 6) ครองอัตราเงินเดือน 19,010 บาท ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 8% วิธีการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนเป็นดังนี้....

 

          ช่วงเงินเดือนของนาย ค. อยู่ระหว่าง 14,330 - 25,180 บาท อัตราเงินเดือนใหม่ของ นาย ค. จะเป็น...

                  

  MP ล่าง คูณ%+เงินเดือนเดิม 
          =  20,350 X 8% + 19,010 บาท
          = 20,640 บาท

 

* ไม่ใช่คำนวณ 8% จากเงินเดือนเดิม 19,010 ซึ่งจะได้เป็น 20,530 บาท *

 

 

ที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก ค.ร.ม.ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 นี้โดยเสนอเป็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... (การเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ที่เลื่อนเป็นร้อยละ) แล้วยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2544 (การเลื่อนเงินเดือนแบบเก่าที่เลื่อนเป็นขั้น)ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

**********************************************