งานวิจัยการสอนแบบโครงงาน

งานวิจัยการสอนแบบโครงงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

                งานวิจัยภายในประเทศที่สัมพันธ์กับโครงงานนั้นพบว่ามีงานวิจัยของ

               พัชรี  ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการการวิจัยพบว่า  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึ้นไปได้เมื่อใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเน้นเนื้อหาให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โดยนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆเนื้อหามาสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ

                เพชรรัตน์  สุริยา ( 2543 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการพูด  และการเขียนนำเสนอโครงงาน  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูดและการเขียนนำเสนอโครงงานโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระดับ  ค่อนข้างดีและผลจากการสอบถามวัดความภาคภูมิใจตนเองของผู้เรียน  ปรากฎว่าผู้เรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอยู่ระดับมาก

                ชาลีนี  ศุขมิลินท์ ( 2544 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรม  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับดีมาก  และผลการประเมินความสามารถทางภาษาด้านทักษะการฟัง – พูด  และทักษะการอ่านเขียนของผู้เรียนภายหลังจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน  ปรากฏว่าผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการฟัง – พูดอยู่ในระดับดี  และมีความสามารถทางด้านการอ่าน - เขียนอยู่ในระดับดีมาก

                พจน์  วงศ์ปัญญา ( 2544 ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535 ) ที่เน้นการสร้างโครงงาน  จากภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงานพบว่า  นักเรียนทุกกลุ่ม  มีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานอยู่ในระดับดีมาก

              ตระกูลพันธ์  กันไว  ( 2545 ) ได้ศึกษาการใช้โครงงานคณิตศาสตร์  ในการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าการใช้โครงงานคณิตศาสตร์  ในการประเมินผลการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างหลากหลายตามศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนแบบโครงงาน

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยการสอนแบบโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 305530, เขียน: 13 Oct 2009 @ 13:44 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่รู้จักครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แนะนำให้รู้จักงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ได้มาอ่านแล้วค่ะ....ขอบคุณ

มุก
IP: xxx.205.225.48
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนโครงงานค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ แล้วจะนำไปประยุกต์ใช้