ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

CharoenT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงงานการเรียนรู้ที่ลุ่มลึก
บทคัดย่อ
                การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   2)  สร้าง                  และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  3)  ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์   4)  ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  และศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ร้อยละ  80  และด้านเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในระดับดี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  ประภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2548  จำนวน  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบสอบความคิดเห็นสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  2)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  3)  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  4)  แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  และ 5)   แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One  Shot  Case  Study  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis) 
                ผลการวิจัยพบว่า
  1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  มีภาพประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา  รูปเล่มมีขนาดเหมาะสมสะดวกในการใช้งาน  มีสีสันสวยงาม  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และประเมินผลจากการปฏิบัติจริง
  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย   คู่มือครู  คู่มือนักเรียน  และ   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจำนวน  6  ชุด  ได้แก่  ชุดที่  1  เรียนรู้เรื่องโครงงาน ชุดที่  2  เลือกเรื่องทำการค้นคว้า  ชุดที่  3  นำมาร่างเค้าโครง  ชุดที่  4  เชื่อมโยงปฏิบัติการ  ชุดที่  5  เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  และชุดที่  6  เพิ่มพูนเสนอผลงาน 
  3. นักเรียนมีความสนใจ  กระตือรือร้น  ตั้งใจและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำกิจกรรมได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ  ที่ทำงานไม่เสร็จจนสามารถ         ทำกิจกรรมอื่นต่อไปได้ทันเวลา  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ  82.99 / 81.87
  4. นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ  87.16  คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ  84.39  และมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียงความเห็น (0)