วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กลุ่มอาสาปศุสัตว์ ที่ประกอบด้วยนายบุญชวน มะลัยโย ,นายสิน สมบัติตรา ,นายทองแดง นนทภา ,นายสมใจ ลีคงบับ ,นายสมัย สาวงษา ,และนายหมั้น ถาคำ ได้ร่วมกันทำบ่อก๊าซชีวภาพ ที่ฟาร์มหมูของนายสมบัติ แก้วสาธร เกษตรกรบ้านร่องหวาย ที่ได้ไปเรียนรู้จากการอบรมเครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง แล้วมีความสนใจต้องการทำบ่อก๊าซ เพื่อสร้างบ่อก๊าซเป็นตัวอย่างในชุมชน ลดมลภาวะด้านกลิ่นและนำมูลสัตว์มาผลิตก๊าซใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้รับการประสานจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดหาถุงพีวีซีจากอาจารย์สุชน ตั้งวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในราคาทุน ๒๐๐๐บาท
ลุงหมั้น ลุงชวน กำลังวางแผนเจาะรูใส่ท่อนำก๊าซต้องระวังเดี๋ยวทำยางมีรอยรั่วได้
ลุงทองแดง ลุงสมัย ลุงหมั้น ช่วยกัน กำลังประกอบท่อทางเข้า-ออกเอายางในรถยนต์รัดให้แผ่นพีวีซีติดกับท่อแน่นๆ
ลุงสิน ลงมือขุดเอง ขุดหลุมขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓.๕ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ปรับให้เอียงไปทางที่จะระบายน้ำออก
ทีมงานต่างช่วยเหลือกันอย่างดีสามัคคีคือพลังครับ
สำหรับลุงสมบัติเจ้าของบ่อแก๊สวันต่อมาก็ทำอ่างชีเมนต์ ที่เติมมูลสัตว์ลงในถุงแก๊ส
แล้วพอวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลุงสมัย สาวงษา ก็ร้อนวิชาขุดหลุมทำบ่อแก๊สเองบ้างที่ฟาร์มของตนเองหลังจากที่ได้ไปดูเรียนรู้มาบ้างแล้วพอสมควร
แล้ววันต่อมาวันที่๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลุงสมบัติก็เติมส่วนทางระบายให้เรียบร้อยก่อนเติมมูลสุกร