ลักขณา เทศหล้า

ข้อมูลกับสารสนเทศ

ข้อมูลด้านผลงาน (Product) > ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ประเทศไทย)
รายละเอียดโดยย่อ สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วย 13 กลุ่มข้อมูล 1. โครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภค 2. ชนิดดิน 3. ชนิดพืชพรรณปกคลุมดิน 4. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5. ประชากร 6. เขตภูมิอากาศเกษตร 7. ขอบเขตการปกครอง 8. ลักษณะภูมิประเทศ 9. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 10. ธรณีวิทยา 11. ผลผลิตที่สำคัญ 12. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และ 13.การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
รูปแบบ เว็บไซต์,CD-ROM
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ http://www.deqp.go.th/semisII/index.htm หรือ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผู้จัดทำ ส่วนสารสนเทศประยุกต์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1613
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
รายละเอียดโดยย่อ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จำนวน 55 จังหวัดประกอบไปด้วย 11 กลุ่มข้อมูล คือ 1. ขอบเขตการปกครอง 2. ลักษณะภูมิอากาศ 3. ลักษณะภูมิประเทศ 4. ทรัพยากรน้ำ 5. ลักษณะทางธรณี 6. ทรัพยากรดิน 7. ทรัพยากรป่าไม้ 8. การใช้ที่ดิน 9. แหล่งท่องเที่ยว แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 10. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 11. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รูปแบบ เว็บไซต์, CD-ROM, หนังสือ
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ http://www.gis.deqp.go.th/eqpd/mis/main.jsp?name=gis ส่วนพัฒนาสารสนเทศ (CD-ROM) หรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (หนังสือ)
ผู้จัดทำ ส่วนพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1622
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
รายละเอียดโดยย่อ ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ด้วยการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษาบัญชีทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย มีพื้นที่ศึกษาดังนี้
- จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ (เขตบางขุนเทียน)
- จังหวัดระยองและจันทบุรี
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร
- จังหวัดกระบี่และพังงา
- จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
รูปแบบ CD-ROM
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผู้จัดทำ ส่วนสารสนเทศประยุกต์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1613
 
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทย
รายละเอียดโดยย่อ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล ทั้ง ด้านอันดามัน และด้านอ่าวไทย อีกทั้งยังมีภาพประกอบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง และภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำรงชีวิตอยู่กับทะเล
รูปแบบ เว็บไซต์
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ http://www.deqp.go.th/coastline/body.html
ผู้จัดทำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1632 - 1633
 
สารสนเทศสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
รายละเอียดโดยย่อ ข้อมูลในรูปแบบของระบบสื่อผสม (Multimedia) ที่นำเสนอภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียงในเวลาเดียวกันแบ่งข้อมูลออกเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาครวมทั้งประเทศ ทุกภาคจะมีข้อมูลความรู้ทั่วไป เช่น ความหมายของสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย กากของเสียอันตราย สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยแต่ละภาคจะนำเสนอข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคนั้นๆ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรดิน และมลพิษ รวมถึงนำเสนอข้อมูลสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดด้วย ทั้งนี้สารสนเทศสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนแต่ละภาคจะมีเกมทดสอบความรู้ซึ่งเป็นคำถามที่เป็นทั้งภาพ เสียง และตัวอักษร โดยทดสอบความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ
รูปแบบ เว็บไซต์, CD-ROM
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ http://www.deqp.go.th/south/index.html (ภาคใต้) http://www.deqp.go.th/esan/default.htm (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผู้จัดทำ ส่วนสารสนเทศประยุกต์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1610
 
รายงานสถานภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำ
รายละเอียดโดยย่อ ข้อมูลและแผนที่เกี่ยวกับลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำของประเทศ และข้อมูลคุณภาพน้ำสายหลัก
รูปแบบ เว็บไซต์
ขอรับบริการข้อมูลได้ที่ http://www.deqp.go.th/water/mainindex.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ]ลักขณา เทศหล้า

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30186, เขียน: 22 May 2006 @ 16:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ฉัตรนภา กลิ่นแก้ว
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
งานที่ค้นหามานั้นมีสารดี และให้ีความรู้มากมาย
ธีรดา วัลลิภากร
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ค้นหางานได้ดีละเอียดสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ให้ความหมายได้มากมาย

จิราพร โรจรัตตน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
อ่านง่ายมีเนื้อหาคาวมรู้ที่ดี