น้องอุ๊

ข้อมูลกับสารสนเทศ

ข้อมูลกับสารสนเทศ

 

            คงต้องทำความเข้าใจคำซัก 2 คำก่อนนะครับ คือ ข้อมูล (Data) และ สารสนเทศ (Information)

 

ความหมายของข้อมูล (Data)

            มาดูความหมายของ ข้อมูล อีกแนวคิดหนึ่ง  ประศาสตร์  บุญสนอง(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่  4. พิษณุโลก : ภาควิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 หน้า 55)   ให้ความหมายว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล  สิ่งของ  แนวคิดและเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา  อาจได้มาจากการนับ  การวัด  ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข  ข้อความ  สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ  
         และ ม.ร.ว. แพทย์หญิงเฉลิมสุข  บุญไทย (เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล "หน่วยที่ 9 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข" พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 469, 2539 หน้า 446)  ให้ความหมายทำนองเดียวกับประศาสตร์  บุญสนอง กล่าวคือ  ข้อมูล (Data) หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ หรือได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้จัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจะเป็นเครื่องหมาย  ตัวเลข(ข้อมูลเชิงปริมาณ)  ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใด ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ก็ได้  ซึ่งจะเห็นว่า  ม.ร.ว.เฉลิมสุข  บุญไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า  เป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสองท่านกล่าวถึงชนิดของข้อมูลด้วยว่า  อาจเป็นตัวอักษร  ตัวเลข  วันเวลา และรูปภาพ
ตามที่กล่าวไว้แล้ว ที่นี่

 

ความหมายของสารสนเทศ (Information)

       เริ่มจาก ประศาสตร์  บุญสนอง (เรื่องเดียวกัน หน้า 55) ให้ความหมายไว้ว่า  ผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  ตัวอย่าง  คะแนนเฉลี่ย  รายได้เฉลี่ย  เป็นต้น
            ส่วน ม.ร.ว.เฉลิมสุข  บุญไทย (เรื่องเดียวกัน หน้า 446) ข้อมูลและความสัมพันธ์ ซึ่งได้รวบรวมหรือจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  ในกระบวนการวางแผน  การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผลงาน  หรืออาจจะกล่าวว่า  สารสนเทศ หมายถึง  ผลของการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ และแปลผลข้อมูลพื้นฐานภายในระบบสารสนเทศ  ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นมีคุณค่าจำกัด  จนกว่าจะได้มีการนำไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อการนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อริสา หมีเปลี่ยน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30183, เขียน: 22 May 2006 @ 16:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

สาชล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และประโยชน์สารสนเทศ

ลักขณา เทศหล้า
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และประโยชน์สารสนเทศ

และน่าอ่านมาก

ฉัตรนภา กลิ่นแก้ว
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
เนื้อหามีความหมายสำคัญมาก
เสาวนีย์ ท่าสาคร
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลและเนื้อหาดีมากเป็นข้อมุลที่ทันสมัยอ่านเข้าใจง่าย

ปวีณา อินทรโชติ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาเป็นประโยชน์มากค่ะ