จะทำอย่างไรผู้บริหารและครูเอกชนจึงจะได้วิทยฐานะ


เร่งรัดจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงรุก

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

การดำเนินงานตามหมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 

          ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมขวัญ กำลังใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ทั้งนี้คณะทำงานจึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนขึ้น 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่งอยู่ในระบบการศึกษาเอกชน

2. เพื่อประกันคุณภาพของการศึกษาโดยการยกระดับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

          3. เพื่อยกระดับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 

วิธีดำเนินการ

          ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีขั้นตอนดังนี้

          1. การวิจัยเอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          2. การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

          3. การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

          4. การสรุปและนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

 

ขอบเขตของการให้เงินตอบแทนวิทยฐานะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

          ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน จำนวน 157,392  คน

          ผู้บริหาร  หมายถึง  บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักด้านการบริหารและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน จำนวน 3,908 คน

          เงินตอบแทนวิทยฐานะ  หมายถึงเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน ที่มีวิทยฐานะต่างๆ ดังนี้

-        วิทยฐานะชำนาญการ          3,500  บาท

-        วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  5,600 บาท

-        วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  9,900  บาท

-        วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  13,000  บาท

 การดำเนินการดังกล่าวต้องเร่งรัดจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

หมายเลขบันทึก: 301044เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2009 16:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2012 12:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ต้องการคำตอบ แล้วตอนนี้จัดทำข้อเสนอถึงท่านที่มีสิทธิ์อนุมัติ ว่านโยบายดังกล่าวจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือยัง ค่ะ

ครู รร.เอกชล ต้องการทราบความคือหน้า หรือมีแนวโน้มว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาต่อไปหรือไม่อย่างไร

ถ้านโยบายดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ผ่าน ครู รร.เอกชล หรือแม้กระทั่งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบราชการครูก็คงมีปัญหาน้อยลง

ช่วยกันสู้ เพื่อคุณครูโรงเรียนเอกชน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี