ละมัย เพชรปัญญา

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสอน

       

         ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะสื่อการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถเร้าความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ครูสามารถศึกษาและพัฒนางานสู่ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จากท่านผู้รู้  ครู  อาจารย์  หรือสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น  เป็นต้น 

        ดิฉันก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้  แรก ๆ ได้นำสื่อที่มีขายตามท้องตลาดมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  จึงคิดว่าน่าจะผลิตสื่อขึ้นใช้เองบ้าง แล้วตัดสินใจสมัครเรียนการผลิตสื่อช่วยสอนโดยใช้ E-book เป็นนิทานสอนคุณธรรมจริยธรรม  และบรรจุเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ด้วย  ผลปรากฎว่า  ได้รับการตอบรับจากเด็กเป็นอย่างดี 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ละมัย เพชรปัญญา :(แม่สอด)ความเห็น (0)