การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เป็นหัวใจสำคัญของการพยาบาล ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนที่อาจารย์ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษา