โครงการอยุธยาน่าเที่ยว

เที่ยวกรุงเก่า เล่าขาน สืบสานมรดกโลก

 

 

1.  ชื่อโครงการ           โครงการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

2.  แผนงาน              แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

3.  ผู้รับผิดชอบ          หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.  ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง

5.  หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความว่า รักษาและใช้ประโยชน์จาก    มรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว    ดังนั้นในฐานะที่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเสริมสร้าง
ความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับฐานรากตามแนวนโยบายของรัฐบาล    จึงเห็นสมควรจัดทำ โครงการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

6.  วัตถุประสงค์

                        6.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          6.2 เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มมากขึ้น

          6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

7. ตัวชี้วัด

            7.1 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 3%

            7.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5%

8. เป้าหมาย

     ด้านปริมาณ          จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

      ด้านคุณภาพ         นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

                  

 

 

 

9.ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปี 2552-2553

 

10. รายละเอียดกิจกรรม

10.1 บัตรเดียวเที่ยวรอบเมือง One round trip

10.2 หมวกพาเพลินWalking Sound

10.3 อบรมไกด์ท้องถิ่น Local Guide

10.4 จุดบริการการท่องเที่ยวCenter Point

 

11. สถานที่ดำเนินการ

          นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 

12. งบประมาณ

          ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการท่องเที่ยวภาคกลาง เขต 6

 

13. การประเมินโครงการ

          1. จากการสังเกตและสอบถามนักท่องเที่ยว

          2. จากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. จำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้น

          2. นักท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น

          3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)