ทุกวันจะมีการ AAR ของผู้เข้ารับการอบรม และของทีมงาน(เจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม) 

        ในส่วน AAR ของผู้เข้ารับการอบรม เราจะฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกกระบวนการ AAR เองทุกวัน  โดยรูปแบบจะให้เขียนของใครของท่านก่อน แล้วเข้ากลุ่มย่อยเพื่อสรุป  และนำมาสรุปรวมของทั้งรุ่นอีกครั้ง  โดยจะนำเสนอของเช้าวันถัดไปโดยทีจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เวลา 8.30 น. ซึ่งวิทยากรท่านที่จะมาสอนเช้านั้นก็จะได้ฟังไปด้วย 

      ซึ่งในเช้าวันที่ 17 มีนาคม 2549นี้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอ AAR ของเมื่อวานว่า ...

1.       สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง “competency”

  • เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข  :  เริ่มจากตนเองให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  การคิดนอกกรอบ  และทีมงานต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

  •  งานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

  •  การตัดสินใจ  : เรียนรู้ว่าการตัดสินใจอย่างไรไม่ให้เกิดความเสี่ยง : ต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อน  และคำถึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง  งาน และองค์ก

2.       การนำไปใช้

  • นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานแบบบูรณาการ

3.       สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม 

  • จัดให้มีการออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบ  เช่น การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมอบรม “พี่ต้อย” ซึ่งมีทักษะการลีลาศ 

  •  เพิ่มเติมเรื่องการฝึกพูดในที่สาธารณะอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง  : อยากให้มีการสอนเทคนิควิธีการ

4.       อื่น ๆ ที่อยากบอก

  •   ได้รับการดูแลอย่างดี

- น้อง -