ชื่องานวิจัย    การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาฟิสิกส์

 

ผู้วิจัย             นางหัทยา ท่าห้อง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                     โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วิชา               ฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีที่วิจัย          2551

                      การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาฟิสิกส์

 

สภาพปัญหา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6, 5/7,5/8 ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คำนวณโจทย์ปัญหา เมื่อให้

                       แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาจะไม่ทำด้วยตนเอง จะลอกมาส่ง

สาเหตุปัญหา

                        นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                        เพื่อช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่ฝึกคิดคำนวณโจทย์ปัญหาเรื่อง คลื่นกล  

ขอบเขตการวิจัย

                        1. เนื้อหาที่ทำวิจัยคือวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล

                       2.กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 , 5/7,5/8 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 120 คน

                       3.ระยะเวลาวันที่ 8 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2551

วิธีดำเนินการวิจัย

                      1.แจ้งนักเรียนให้ทราบวิธีการวัดผลประเมินผลเพิ่มเติมจากการแจ้งเมื่อวัดเปิดภาคเรียน                                        

                      ที่ 2/2551 คือให้คะแนนโบนัสสำหรับคนที่ขยันและฝึกคิดคำนวณด้วยตนเองพร้อมทั้งนำเสนอ

                      ผลการ คำนวณได้โดยให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากเอกสารเสริมประสบการณ์ 1-6 ให้นักเรียน

                       ลงทะเบียนจองโจทย์เสริมประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหาโจทย์หน้าชั้นเรียนล่วงหน้า เพื่อนำไป           

                       ฝึกคิดวิเคราะห์

                      2.นักเรียนออกมาแสดงวิธีเฉลยโจทย์ปัญหาบนกระดานดำ ตามลำดับข้อและชุดของเอกสาร

                      เสริมประสบการณ์ 

                      3.เมื่อทำถูกต้องจะได้คะแนนพิเศษ 1 คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนรวมทั้งหมดก่อนการ

                      ตัดสินผลการเรียน

สรุปผลการวิจัย

                     นักเรียนส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการลงทะเบียนจองแก้โจทย์ปัญหา เมื่อนักเรียนมาเฉลยโจทย์  

                     ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน ฟังการอธิบาย และซักถามผู้เฉลย ทำให้บรรยากาศใน

                     การเรียนสนุกสนาน                    

หลักฐานอ้างอิง

                  1.เอกสารเสริมประสบการณ์ 1-6 เรื่อง คลื่นกล

                  2.แบบบันทึกคะแนนพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม