Jeep หยุดให้ข้าม

 

 ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สังเกตุ การใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยที่เมือง Pullman ทุกครั้งที่พวกเราจะข้ามถนน เมื่อรถยนตร์วิ่งมา ทุกคันจะ

"ชะลอ หยุด แล้วรอ ให้เราข้ามไปก่อน ยังไม่เห็นสักคันหนึ่งที่จะรีบขับผ่านๆไป"

 น่าจะเป็น "วัฒนธรรมที่ดี ใน มหาวิทยาลัย ที่ทุกๆท่านสามารถ ทำได้ด้วยตนเอง ครับ"

 Hula ท่านเอื้อรังสรรค์ มาต่อเติมครับ " การขับรถ แสดงว่า การมีอำนาจของคนรวย ต้องเหนือกว่า เลยต้องไปก่อน คนจนเดินถนนต้องรอ "

 จริงหรือไม่ครับ

 

 "มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ครับ"

JJ