คาบนี้ได้เรียนรู้ถึงความหมายของ Blog  ได้ทราบว่ามีการทำงานอย่างไร มีใครเป็นผู้สร้าง นอกจากนี้ยังได้ฝึกทำด้วยตังเองอีก  ซึ่ง Blog นี้มีประโยชน์มาก   ช่วยในการสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง