รัชดาวัลย์
นาง รัชดาวัลย์ แอ๊ว สวนจันทร์

ภาวะผู้ตาม (Followship)


ภาวะผู้ตาม (Followship)

ภาวะผู้ตาม (Followship)

               จากการที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมงานในห้วงเวลาสั้น ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้รับรู้ว่ามีอีกหลายคนที่คิดเหมือน ๆ กัน และให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงนำบทความที่เคยอ่านมาหลายปีแล้วให้ท่านได้ลองศึกษาดู
"ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลกับแนวทางการพัฒนาผู้ตามในยุคปฏิรูประบบราชการ 

                วรัชยา ศิริวัฒน์.(2547,กุมภาพันธ์).“ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลกับแนวทางการพัฒนาผู้ตามในยุคปฏิรูประบบราชการ,” วารสารพัฒนาชุมชน.44(2):27-34.

ความหมายของผู้ตาม(FOLLOWERS)และภาวะผู้ตาม(FOLLOWSHIP)  
                ผู้ตาม  และภาวะผู้ตาม  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีหน้าที่  และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
                 แบบของภาวะผู้ตาม(STYLE OF FOLLOWSHIP)เคลลี่(KELLEY)ได้แบ่งประเภทของผู้ตามโดยใช้เกณฑ์ 2 มิติ  ดังนี้
                 มิติที่ 1 คุณลักษณะของผู้ตามระหว่าง ความอิสระ(INDEPENDENT)(การพึ่งพาตนเอง)  และความคิดสังสรรค์ (UNCRITICAL THINKING) ไม่อิสระ(พึ่งพาผู้อื่น)(DEPENDENT) และขาดความคิดสร้างสรรค์ (UNCRITICAL)พฤติกรรมของผู้ที่มีความเป็นอิสระ และความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม และเสนอวิธีการใหมอยู่เสมอส่วนบุคคลที่มีลักษณะพึ่งพาผู้อื่นจะขาดความคิดริเริม และคอยรับคำสั่งจากผู้นำโดยขาดการไตรตรอง  
                  มิติที่ 2  คุณลักษณะของผู้ตามระหว่าง “ความกระตือรือร้น (ACTIVE BEHAVIOR)กับความเฉื่อยชา(PASSIVE BEHAVIOR)
                  คุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ตาม 5 แบบมีดังนี้
                      1)
ผู้ตามแบบห่างเหิน  ผู้ตามแบบนี้เป็นคนเฉื่อยชา  แต่มีความเป็นอิสระ  และมีความคิดสร้างสรรค์สูง ผู้ตามแบบห่างเหินส่วนมาก  เป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผล  มีประสบการณ์ และผ่านอุปสรรคมาก่อน
                      2)
ผู้ตามแบบปรับตาม ผู้ตามแบบนี้ เรียกว่า ผู้ตามแบบครับผม เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์
                      3)
ผู้ตามแบบเอาตัวรอด ผู้ตามแบบนี้จะเลือกใช้ลักษณะผู้ตามแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
                     4)
ผู้ตามแบบเฉื่อยชา ผู้ตามแบบนี้ชอบพึ่งพาผู้อื่น ขาดความอิสระ ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                      5)
ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ผู้ตามแบบนี้เป็นผู้ที่ทีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูงมีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเอง

                    ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผล  ดังนี้
    5.1 มีความสามรถในการบริหารจัดการตนเองได้ดี     
    5.2 มีความผูกพันธ์ต่อองค์การต่อวัตถุประสงค์
    5.3 ทำงานเต็มศักยภาพ  และสุดความสามารถ
    5.4 มีความกล้าหาญ  ซื่อสัตย์  และน่าเชื่อถือ

                    การพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้ตาม
                    การพัฒนาลักษณะนิสัยตนเองให้เป็นคนที่มีประสิทธิผลสูงมี 7 ประการคือ
         1)  ต้องมีนิสัยเชิงรุก (BE PROATIVE) หมายถึงไม่ต้องรอให้นายสั่ง
         2)  เริ่มต้นจากส่วนลึกในจิตใจ (BEGIN WITH THE END IN MIND) 
         3)  ลงมือทำสิ่งแรกก่อน (PUT FIRST THINGS FIRST)
         4)  คิดแบบชนะทั้งสองฝ่าย  (THINK WIN-WIN)
         5)  เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเรา (SEEK  FIRST  TO  UNDERSTAND, THEN TO BE UNDERSTOOD)
         6) การรวมพลัง (SYNERGY) หรือ ทำงานเป็นทีม (TEAM WORK)
         7) ลับเลื่อยให้คม (SHARPEN THE SAW) คือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แนวทางส่งเสริม  และ                   พัฒนาผุ้ตามให้มีคุณลักษณะผู้ตามที่มีวัตถุประสงค์
         1) การดูแลเอาใจใส่ เรื่องความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้กับบุคลากรเป็นธรรม
         2) การจูงใจด้วยการให้รางวัลคำชมเชย
         3) การให้ความรู้ และพัฒนาความคิดโดยการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
         4) ผู้นำต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
         5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
         6) ควรนำหลักการประเมินผลงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์มาพิจารณาความดีความชอบ
         7) ส่งเสริมการนำพุทธศาสนามาใช้ในการทำงาน
         8) การส่งเสริมสนับสนุนให้ผุ้ตามนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

                     จากการที่ได้อ่านและสนใจเรื่องนี้   เพราะเห็นว่าใครใครก็พูดถึงคุณลักษณะของผู้นำ   ก็เลยนำลักษณะของผู้ตามมาลงบล็อกบ้าง   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ตามที่ดี   การวางตนต่อผู้นำหรือผู้บังคับบัญชา   นำไปสู่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเมื่อมีผู้นำและผู้ตามที่ดีต่ต่างรู้หน้าที่ของตนช่วยนำองค์กรสู่เป้าหมายที่ต้องการ


ื่อเอกสาร :ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผล:
Website :สำนักวิทยบริการ

  แหล่งที่มา :ผศ.สมพิศ  สุขแสน

คำสำคัญ (Tags): #ภาวะผู้ตาม (followship)
หมายเลขบันทึก: 288480เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2009 21:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 05:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)

 

บทความดีดีแบบนี้ต้องมีรางวัลจ๊ะ

 

รางวัลงามๆแบบนี้ต้องได้รับการ....ขอบคุณจ้า

ผู้ตามที่ดีก็มีโอกาสเติบโตเป็นผู้นำที่ดี

เป็นผู้ตามบ้างก็ดีนะคะ มีอะไรก็ว่าตามกันไม่ขัดข้อง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี