ตัวอย่างงานวิจัยเชิงประเมิน(8-9 สิงหาคม 2552)


งานวิจัยเชิงประเมิน เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อการพัฒนางาน

        เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ได้ไปร่วมสัมมนาเสริมกับนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสัมมนาเสริมชุดวิชา 24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน  การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1(ในจำนวน 2 ครั้ง) โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคน ไปทำการศึกษางานวิจัยเชิงประเมินที่ได้ดำเนินการในระดับบัณฑิตศึกษา หรือดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะ แนวดำเนินการประเมิน และวิพากษ์จุดเด่น-จุดด้อยของงานวิจัย  ซึ่งปรากฏว่าในการสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษา 16 คน ได้ไปศึกษาผลงานประเมินแล้วนำมาวิพากษ์ในชั้นเรียน ดังรายชื่อผลงานต่อไปนี้

          ผลงานประเมินโครงการทางการศึกษา

1)   การประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 (นันทพงศ์   พรรณขาม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548)

2)   การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม (นิรุตติ์  พลโครต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2546)

3)   การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา(ทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .ศ. 2551)

4)   การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยพิทยาคม(สุนทร  จันทะวงศ์,2549)

5)   การประเมินโครงการพัฒนาครูให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ประกอบ   วงศ์สำมะโน          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546)

6)   การประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย    สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก (ดิเรก  มั่นเมือง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2545)

7)   การประเมินการบริหารตามมาตรฐานการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์(ปิยะดา  แสนสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543)

8)   การประเมินการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานด้านกระบวนการของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  (นพวรรณ   อินทร์แก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช 2546)

9)   การประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ธรรมพร     แข็งกสิการ  มบัณฑิตวิทยาลัย หาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2548) 

10)               การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม (สมจิต  แก้วแสงขวัญ  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2545 )

11)               การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท(สมพร  สระบัว  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2546)

12)               การประเมินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กในจังหวัดหนองคาย(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547)

 

ผลงานประเมินโครงการทางสาธารณสุข

 

13)               การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และ 14(มลุลี  แสนใจ   ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ,2550)

14)               การประเมินโครงการดำเนินงานสุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในภาวะวิกฤต ปี 2549 (นางณัฐจิรา  รุจิตระการโชติกุล   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข ,2549)

15)               การประเมินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  (วรรณชนานันท์  คูหาศักดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา,2549)

16)               การประเมินโครงการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา(แววพันธ์ วาดเขียน,2547)

 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ได้ศึกษา ค้นคว้า นำเสนอและร่วมวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงประเมิน

ดังกล่าวข้างต้น จนเป็นที่มา ทำให้มีโอกาสได้นำรายชื่อผลงานมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ เพื่อผู้สนใจจะได้ทราบ หรือติดตามผลงานวิจัย ในโอกาสต่อไป  นักศึกษาที่นำเสนอผลงาน  ประกอบด้วย  คุณวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร  คุณกุลชดา  บุญพร   คุณอรทัย ทองแล็ง   คุณอุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์    คุณอมรรัตน์ ปานะโย   คุณประภา โพธิหัง   คุณสุฬดี กิตติวรเวช   คุณดรุณี  มานุจำ   คุณฐิรพร  อัศววิศรุต   คุณจินตนา  พลับพลึง   คุณศุนัญญา มีทอง   คุณปิยรัตน์ จันดี   คุณสิริลักษณ์ อินทร์ศร   คุณบัณฑิต  พรรณศรี  คุณอนันตา อินธิสาร  และ คุณ นวพร  ชุมวัน

 

 

หมายเลขบันทึก: 285876เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2009 19:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 14:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ทีมงานประเมินโครงการของโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับท่าน

ผมได้พาทีมงานประเมินทั้งหมดเข้ารับการอบรมจากท่านดร.สุพักตร์ ท่านดร.สมคิด(ศิษย์เก่าที่ชาวโรงเรียนอุตรดิตถ์ภาคภูมิใจในความสำเร็จ) และทีมวิทยากรของมสธ.เกี่ยวกับการประเมินโครงการทั้ง 2 หลักสูตร

ตอนนี้ผลงานของลูกศิษย์ท่านออกมาแล้วครับ สำหรับการประเมินโครงการที่ได้รับเงินมาจากอบจ.อุตรดิตถ์ (เจ้าของเงินพึงพอใจมาก) เป็นการประเมินแบบ 5 บท (ไม่ใช่ 2-3 แผ่น) ขณะนี้มีงบอีกล้านกว่าตามเข้ามาอีก (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาท้องถิ่นพอใจที่โรงเรียนอุตรดิตถ์มีการตอบสนองกลับด้วยการประเมินแบบมืออาชีพ) ศิษย์มสธ.

กราบขอบพระคุณท่านและทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน (ฝากความระลึกถึงท่านดร.สมคิดด้วยครับ)

11-12 ธค. 2552 งานครบรอบ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์ (ท่านดร.สมคิดอย่าลืมกลับมาหาครูเก่า เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นะครับ มีคนรอท่านอยู่)

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดูจากงานประเมิน กลุ่มที่อุบลฯ น่าจะมีพยาบาลมาเรียนตั้ง ๓-๔ คน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาฯ ไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่วงการศึกษา แม้แต่วงการสาธารณสุขก็ อยากพัฒนาคุณภาพกันมากขึ้น

แต่การนำผลไปใช้ ในกลุ่มสาธารณสุข ส่วนมากตีความกันเอง ยังไม่ใช้หลักการที่เป็นรูปธรรม ใช้อารมณ์ ความรู้สึกแปรผลอยู่มากค่ะ

เรียน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

อาจารย์ค่ะ สัมมนาของภาคใต้ครั้งที่ 1 ที่ไหนค่ะ พอดีเพื่อน ๆ โทรมาถาม เพราะวันนั้นตัดสินใจกันว่าที่ศูนย์นคร กับที่ หาดใหญ่ แต่ไม่ทราบว่าครั้งไหนก่อนหลัง ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะ และเอกสารการเรียนก็ยังไม่ได้รับซักวิชา ส่วนของเก่าที่ส่งผิดมา ก็ส่งกลับไปหมดแล้ว เพื่อน ๆ ที่หาดใหญ่ก็ยังไม่ได้รับเช่นกัน

ปนิดา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท