เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ได้ไปร่วมสัมมนาเสริมกับนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสัมมนาเสริมชุดวิชา 24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน  การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1(ในจำนวน 2 ครั้ง) โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคน ไปทำการศึกษางานวิจัยเชิงประเมินที่ได้ดำเนินการในระดับบัณฑิตศึกษา หรือดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะ แนวดำเนินการประเมิน และวิพากษ์จุดเด่น-จุดด้อยของงานวิจัย  ซึ่งปรากฏว่าในการสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษา 16 คน ได้ไปศึกษาผลงานประเมินแล้วนำมาวิพากษ์ในชั้นเรียน ดังรายชื่อผลงานต่อไปนี้

          ผลงานประเมินโครงการทางการศึกษา

1)   การประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 (นันทพงศ์   พรรณขาม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548)

2)   การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม (นิรุตติ์  พลโครต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2546)

3)   การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา(ทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .ศ. 2551)

4)   การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยพิทยาคม(สุนทร  จันทะวงศ์,2549)

5)   การประเมินโครงการพัฒนาครูให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ประกอบ   วงศ์สำมะโน          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546)

6)   การประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย    สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก (ดิเรก  มั่นเมือง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2545)

7)   การประเมินการบริหารตามมาตรฐานการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์(ปิยะดา  แสนสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543)

8)   การประเมินการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานด้านกระบวนการของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  (นพวรรณ   อินทร์แก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช 2546)

9)   การประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ธรรมพร     แข็งกสิการ  มบัณฑิตวิทยาลัย หาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2548) 

10)               การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม (สมจิต  แก้วแสงขวัญ  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2545 )

11)               การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท(สมพร  สระบัว  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2546)

12)               การประเมินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กในจังหวัดหนองคาย(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547)

 

ผลงานประเมินโครงการทางสาธารณสุข

 

13)               การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และ 14(มลุลี  แสนใจ   ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ,2550)

14)               การประเมินโครงการดำเนินงานสุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในภาวะวิกฤต ปี 2549 (นางณัฐจิรา  รุจิตระการโชติกุล   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข ,2549)

15)               การประเมินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  (วรรณชนานันท์  คูหาศักดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา,2549)

16)               การประเมินโครงการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา(แววพันธ์ วาดเขียน,2547)

 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ได้ศึกษา ค้นคว้า นำเสนอและร่วมวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงประเมิน

ดังกล่าวข้างต้น จนเป็นที่มา ทำให้มีโอกาสได้นำรายชื่อผลงานมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ เพื่อผู้สนใจจะได้ทราบ หรือติดตามผลงานวิจัย ในโอกาสต่อไป  นักศึกษาที่นำเสนอผลงาน  ประกอบด้วย   คุณวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร  คุณกุลชดา  บุญพร   คุณอรทัย ทองแล็ง   คุณอุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์    คุณอมรรัตน์ ปานะโย   คุณประภา โพธิหัง   คุณสุฬดี กิตติวรเวช   คุณดรุณี  มานุจำ   คุณฐิรพร  อัศววิศรุต   คุณจินตนา  พลับพลึง   คุณศุนัญญา มีทอง   คุณปิยรัตน์ จันดี   คุณสิริลักษณ์ อินทร์ศร   คุณบัณฑิต  พรรณศรี  คุณอนันตา อินธิสาร  และ คุณ นวพร  ชุมวัน