มีความคาดหวังว่าเมื่อเรียนจบแล้ว  จะสามารถสร้างงานที่จำเป็นในวิชาชีพของตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่น  เพราะสาขาเทคโนเป็นที่คาดหวังของทุกคนเช่นกันว่าจะต้องเก่ง  มีความสามารถรอบด้าน  เราเองก็คาดหวังว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้านเช่นเดียวกัน