ได้คือ

1.สามารถนำความรู้นำไปใช้ในที่ทำงาน ออกแบบงานที่ได้รับมอบหมายได้

2. และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้