สิ่งที่คาดหวังมากที่สุดคือสามารถผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นแบบมัลติมีเดีย และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้