กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง

หทัยทิพย์
ศึกษาค้นคว้าตลอดไป

กรต.LA30

 1. งานวิจิตรศิลป์และงานประยุกต์
 2. ความงามและการวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ
 3. ประเภทของเครื่องดนตรีและกลุ่มของเครื่องดนตรีการประสมเครื่องดนตรีไทยและสากล
 4. คำสำคัญและคุณค่าของดนตรีไทย พิธีไหว้ครู และการครอบครู
 5. ดนตรีไทยและดนตรีสากล
 6. การแสดงพื้นบ้านของภาคต่างๆ
 7. การวิจารณ์นาฏศิลป์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณางานศิลปะ

ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ครั้งที่2

 1. สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานำมใช้สร้างงานศิลปะรูปแบบใดได้บ้างจงอธิบาย
 2. ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษน์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างมา 5 ชนิดว่าคืออะไร ทำจากอะไร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
 3. เส้นและสีต่างๆให้ความรู้สึกอย่งไรจงอธิบาย
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะมีอะไรบ้างและแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรจงอธิบาย
 5. งานออกแบบมีกี่ขั้นตอนและการออกแบบมีกี่ประเภท
 6. แนวคิดของการจัดองค์ประกอบมีกี่อย่าง อะไรบ้างจงอธิบาย

ทดสอบย่อยครั้งที่2

 1. ธรรมชาติเชิงศิลปะในความหมายของผู้เรียนคืออะไร
 2. จงให้ความหมายของภูมิปัญญา
 3. ศิลปะคือและประเภทของศิลปะมีอะไรบ้าง
 4. ในความคิดของผู้เรียนอะไรคือศิลปะในชีวิตประจำวัน
 5. สีคืออะไร

ศึกษาเรื่องต่อไปนี้ ครั้งที่ 3

 1. การใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
 2. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างทัศนศิลป์
 3. การแสดงออกถึงความรู้สึกต่าวๆจากจินตนาการและประสบการณ์

ศึกษาเรื่องต่อไปนี้ครั้งที่ 4

 1. รูปแบบของยุคสมัยและวิวัฒนาการทางศิลปะ/วัฒนธรรมไทยและสากล
 2. คุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาไทยและการสืบทอดงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยและสากล

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

 1. จงยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์มา 10 อย่าง
 2. จินตนาการคืออะไรจงยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย
 3. เทคนิคและวิธีการทางทัศนศิลป์คืออะไรจงอธิบาย
 4. ศิลปะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ทดสอบย่อยครั้งที่ 4

 1. ศิลปะแบบทวารวดีแตกต่างจากศิลปะศรีวิชัยอย่างไรจงอธิบาย
 2. ศิลปะแบบไทยแบ่งเป็นกี่ยุคอะไรบ้างและแต่ละยุคแบ่งเป็นศิลปะแบบใดบ้าง
 3. ศิลปะสมัยฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ใดและนำเอาศิลปะแบบใดมาประยุกต์
 4. จงยกตัวอย่างศิลปะสมัยใหม่มา 5 อย่าง
 5. จงอธิบายโครงสร้างของพีระมิด

 

ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ ครั้งที่ 5

 1. อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
 2. หลักการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยและสากล
 3. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้  ครั้งที่ 6

 1. หลักการฟังดนตรี
 2. ความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะ
 3. การแสดงออกความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรีและบทเพลงประเภทต่างๆตามหลักทางดนตรี

ทดสอบย่อยครั้งที่ 5

 1. จงบอกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดนตรีมีอิทธิพลต่อมนุษน์
 2. จงบอกหลักการร้องเพลง
 3. จงยกตัวอย่างเตรื่องดนตรีที่ชอบมา 1 อย่างพร้อมวิธีการใช้และรักษา
 4. ยกตัวอย่างนักดนตรีที่มีอิทธิพลต่อตัวนศ.เองว่าเพราะอะไร เหตุใด ทำไม จงอธิบาย

ทดสอบย่อยที่ครั้งที่ 6

 1. เหตุใด ทำไม เพราะอะไร นศ.จึงฟังเพลงและรู้สึกถึงความไพเราะอย่างไรจงอธิบาย
 2. จงบอกองคืประกอบของดนตรีว่ามีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างเพลง 1 เพลง พร้อมจำแนกองค์ประกอบของเพลงนั้น

  ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ครั้งที่ 7

  1. การวิเคราะห์องคืประกอบของดนตรีและบทเพลงประเภทต่างๆตามหลักทางดนตรี
  2. การสร้างสรรค์ทางดนตรี
  3. การนำความรู้และหลักทางดนตรีไปใช้ในหมวดวิชาอื่นๆและในชีวิตประจำวัน
  4. วิวัฒนาการของดนตรีไทยและสากล
  5. การสืบทอดภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

  ทดสอบย่อย ครั้งที่ 7

  1. องค์ประกอบของดนตรีไทยและสากลมีอะไรบ้างจงอธิบาย
  2. จงยกตัวอย่างการสร้างสรรค์ทางดนตรีมา 1 ผลงาน
  3. การนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันมีกี่ด้านอะไรบ้าง
  4. นักศึกษาวิวัมนาการของดนตรีไทยและสากลสมัยใดมีความรุ่งเรืองมากที่สุดจงอธิบาย
  5. นักศึกษามีวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาทางดนตรีอย่างไร

  ศึกษาเรื่องต่อไปนี้ครั้งที่ 8

 1. การเลือกรูปแบบของวรรรกรรมมาทำเป็นบทละคร
 2. หลักการต่างๆของนาฏศิลป์(หลักการทั้งหมดที่เกียวข้องกับนาฏศิลป์)
 3. การวิจารณ์งานนาฏศิลป์ต่างๆ
 4. ประโยชน์และคุณค่าของนาฏศิลป์
 5. การเชื่อมโยงนาฏศิลป์ให้เข้ากับความหลากหลายในชีวิตและสังคม

ทดสอบย่อย

 1. ตามความคิดของนักศึกษามีวิธีใดในการเลือกวรรณกรรมมาดัดแปลงเป็นบทละครโดยใช้หลักในการเลือกบทวรรณกรรม
 2. จากหลักนาฏศิลป์ที่นักศึกษาได้ศึกษาคิดว่าหลักการใดทางนาฏศิลป์สำคัญที่สุด
 3. ยกตัวอย่างงานนาฏศิลป์มา 1 อย่างพร้อมวิจารณ์งานนาฏศิลป์นั้นๆ
 4. นักศึกษาคิดว่านาฏศิลป์มีประโยชนืในด้านใดบ้างและมีวิธีคิดอย่างไรที่จะทำให้วัยรุ่นเห้นคุณค่าของนาฏศิลป์
 5. ยกตัวอย่างนาฏศิลป์ที่สามารถนำไปใช้ในสังคมได้

ศึกษาเรื่องต่อไปนี้ ครั้งที่ 9

 1. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ การละครในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
 2. คุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปัญญาไทย
 3. การสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกียวข้องกับวัฒนธรรมไทย

ทดสอบย่อยครั้งที่ 9

 1. นศ.มีวิธีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
 2. แสดงออกถึงความรู้สึกถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปัญญาไทย
 3. แสดงความคิดเห็นในการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
 4. แสดงความคิดเห็นในการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสากล

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทานตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#กศน.อำเภอเมืองชลบุรี#งานกลุ่มทานตะวัน

หมายเลขบันทึก: 283545, เขียน: 05 Aug 2009 @ 18:54 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)