โครงการหนองโสนยิ้มใส เด็กไทยฟันสวย ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี

2.  เพื่อให้นักเรียนมีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

3.  เพื่อให้ผู้นำนักเรียนทํางานอย่างเป็นระบบมีความสามัคคี

4.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักเรียนครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5.  เพื่อให้พี่และน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

วิธีดำเนินการ

1.  แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย

               1 ด.ช.ต้อม    อินธิตก   ประธาน

               2 ด.ญ.ธยานี    คุมสุข    ประธาน

               3 ด.ญ.พิยดา    โปรยทอง   รองประธาน

               4 ด.ญ.ธนัญญา   พรมแสง   รองประธาน

               5. ด.ญ.กัลยา      ปกทำ     เลขา

               6. ด.ญ.ชลธิชา    จันสุข     เหรัญญิก

               7. ด.ช.ปริญญา    แฟ้มคลองขอม     เหรัญญิก

              8. ผู้ทำเป็นนักเรียน  จำนวน 30 คน

2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 40 กลุ่มโดยมีผู้นำนักเรียนคอยดูและ

สอนการแปรงฟันตรวจฟันอมยาเคลือบฟันกลุ่มละ1คน

3.  ประเมินผลการปฎิบัติงานร่วมกับคณะครู