โครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) สาขาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พี่นง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) สาขาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ( Tree Bank)  สาขาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ    วิทยาเขตพัทลุง  กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อแนะนำการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ สาขาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขึ้น  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552  เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยประสบกับปัญหาหนี้สินเกินกว่า  2  ล้านล้านบาท ปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรแล้วปลดหนี้ได้  ส่วนใหญ่จะทำการขายที่ดินแล้วปลดหนี้เอง การขายที่ดินทำกินปลดหนี้แล้ว  จึงเป็นคนไร้ที่ดินทำกินต้องบุกรุกป่าหรือเป็นทาสแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม  หรือไม่ก็ปล่อยให้หนี้ท่วม  แล้วเอาชีวิตเข้าแลก  โดยการตายปลดหนี้ตามแนวทางกองทุนฌาปนกิจ  และเรียกร้องหรือบีบให้รัฐบาลปลดหนี้โดยการประท้วง  ฯลฯ  จากปัญหาดังกล่าวมีองค์กรภาคเอกชนได้เกิดแนวคิดต้องการปลดเปลื้องหนี้  โดยส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้  5  ระดับ  เพื่อให้พึ่งตนเองได้และใช้ต้นไม้ที่ปลูกมาปลดหนี้ / และปลดหนี้แผ่นดินเสนอแนวทางผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรีในนามสภาผู้นำชุมชนแห่งชาติผู้รับผิดชอบ  และมีแนวทางให้แต่ละเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการลักษณะโครงการนำร่อง

จากแนวคิดของนายพงศา  ชูแนม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการธนาคารต้นไม้ ได้มีโครงสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้  แล้วนำเอาฝากไว้ที่องค์กร  เช่น  ธนาคาร  แล้วให้ค่าเป็นทรัพย์สินภายใต้ชื่อธนาคารต้นไม้  แนวคิดหนี้เกิดก่อนหน้าโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้  เคยเสนอแนวคิดนี้บ้างแล้วแต่ไม่มีองค์กรใดให้ความสนใจ โดยสรุปแนวคิดคือ ต้นไม้ควรมีค่าขณะที่มีชีวิต  แต่ในความจริงปัจจุบันต้นไม้จะต้องตัดตายเสียก่อนจึงมีค่า  จึงน่าจะให้ค่าหรือสร้างค่าต้นไม้ ขณะมีชีวิตและเพื่อให้โอกาสคนที่ปลูกต้นไม้ซึ่งมีหนี้สินหรือไม่มีหนี้สิน  จึงเกิดการบูรณาการระหว่างโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้กับธนาคารต้นไม้  และตกลงใช้ชื่อในการดำเนินการของลุ่มน้ำเครือข่าย  จังหวัดชุมพร  ระนอง  เป็นธนาคารต้นไม้แทนโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการ  8  ประการ ดังต่อไปนี้

1.      ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้  สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ประโยชน์จากรัฐเหมือนกัน

2.   ที่สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตามพฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับผู้นำ    ผู้มีอำนาจ  ผู้มีความมั่งคั่ง  ผู้มีความดีงาม  โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้  เป็นผู้นำในการปลูกต้นไม้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปลูก  ซึ่งจะได้การยอมรับมากกว่า

3.      การประเมินค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต  ซึ่งเป็นการสร้างค่าให้แก่ต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูก  และฝากไว้ในบัญชีธนาคาร

4.   กลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีหนี้สินต้องการปลูกต้นไม้เพื่อความมั่นคงของตน  เพื่อตกทอดเป็นมรดก  และเพื่อเป็นการสร้างกุลแก่มนุษยชาติ

5.      ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าสร้างมูลค่าให้แก่ตนด้วยต้นไม้

6.   ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในพื้นที่เล็ก ๆ  ของเกษตรเพื่อเปลี่ยนพื้นที่สมดุลในระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อถือว่าระบบนิเวศ ณ  จุดหนึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่นั้น

7.      เพิ่มพื้นที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน  โดยใช้เงื่อนไขในการรับรองต้นไม้  และแผ่นดินที่ประชานปลูกต้นไม้

8.      เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบทโดยใช้ต้นไม้ซึ่งเป็นความถนัดและจุดแข็งของคนชนบท

ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนจึงใช้ชื่อ ธนาคารต้นไม้ ( Tree Bank) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  เป็นต้นมาใช้งบประมาณภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ผ่านเครือข่ายลุ่มน้ำหลังสวนที่มีนายไพโรจน์ ช่วยยิ้ม เป็นประธานเครือข่าย  นายจินดา บุญจันทร์  สมาชิกสภาผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้มีจำนวนสาขาของธนาคารต้นไม้ประมาณ 400 สาขา กระจายอยู่ทั่วไประเทศ

สำหรับจังหวัดพัทลุงแม้ว่ามีพื้นที่ป่าไม้อยู่จำนวนมากแต่ส่วนใหญ่มีพื้นที่ป่าที่มีถูกบุกรุกตัดไม้และเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจอื่นๆ แทน โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ดังนั้นการนำหลักการธนาคารต้นไม้มาปรับใช้ในพื้นที่จะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และกระตุ้นความต้องการรักษาและร่วมกันป้องกันสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะจากภาวะโลกร้อน  ในประเด็นนี้เองมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีพื้นที่ตั้งอยู่ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และมีส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนและการเกษตร การนำแนวทางเรื่อง ธนาคารต้นไม้ เข้ามาส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นจะทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและมีส่วนร่วมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง จึงได้มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการแนะนำและร่วมจัดตั้งธนาคารต้นไม้สาขาอำเภอป่าพะยอมและบริเวณใกล้เคียงขึ้น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการแนะนำโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกป่าไม้  การสร้างเครือข่ายชุมชนในอำเภอป่าพะยอมเพื่อการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ สาขาป่าพะยอม การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการมีส่วนปลูกต้นไม้เพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในโครงการคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Green Campus Policy)

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการจัดตั้งธนาคารต้นไม้  โดยนายพงศา  ชูแนม ประธานกองทุนพัฒนาศักยภาพธนาคารต้นไม้    ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาป่าพะยอม   นายวัชรินทร์ วิเชียรนพรัตน์  หัวหน้าศูนย์เพาะชำพันธุ์กล้าไม้พัทลุง  และการร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งธนาคารต้นไม้  โดยหาสมาชิกผู้สนใจ  และแจกพันธุ์กล้าไม้ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าร่วมงานด้วย

            ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์  074- 693995  หรือที่ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์  074-673232 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาความเห็น (2)

คณะวิทยาศาสตร์
IP: xxx.28.66.23
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมดี ๆ สู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.sci.tsu.ac.th/sciday/

นาย สมชาย เพชรขาวช่วย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เกี่ยวกับต้นไม้