“วัฒนธรรม ASSA” ของราชการ


จิตวิญญาณของการบริการ และความเป็นมืออาชีพ

 

เมื่อประชาชนคือลูกค้าคนสำคัญของระบบราชการ ดังนั้นการบริการประชาชนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขจึงเป็นเป้าหมายประการสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน

จิตวิญญาณของการบริการจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ภาคราชการจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในใจของข้าราชการทุกคนและต้องทำให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง คือการทำให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยิ่งในภาวะกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน์เช่นทุกวันนี้ เป็นเหตุให้ ภาคเอกชนต้องเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีภาคราชการอยู่แถวหลังคอยเอื้ออำนวยและสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือทั้งภาคเอกชนและภาคราชการต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นและทำให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การต้องปรับบทบาทของภาคราชการพร้อม ๆ กับการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่งยวด

เรื่องนี้จึงอยู่ที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความพร้อมของภาคราชการในบทบาทใหม่ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการให้มากขึ้น

ความเป็นจริงในวันนี้ ก็คือ การรับราชการในปัจจุบัน ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันมากมายหลายประการ อาทิ ประชาชนผู้รับบริการเรียกร้องการบริการและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น การทำงานภายใต้กฎระเบียบและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน การเป็นตัวอย่างในวิธีประพฤติปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใส ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ความกดดันและการเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าภาคราชการไม่สามารถทำงานกันแบบเดิม ๆ หรืออยู่กันแบบเดิม ๆ อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลง” (Change) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาคราชการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานจากเดิมที่เป็นลักษณะของระบบเจ้าขุนมูลนายตามแบบที่คุ้นเคยกัน ไปสู่แนวความคิดของการรับใช้หรือให้บริการที่มีคุณภาพ

คำว่าอาสา  มาจากภาษาอังกฤษ คือ มาจาก “ASSA” ซึ่งเป็นตัวย่อจากอักษรตัวหน้าของแต่ละคำ ได้แก่

A = Advise ให้คำแนะนำ

S = Service ให้การบริการ

S = Support ให้การสนับสนุน

A = Assist ให้การช่วยเหลือ

จะเห็นได้ว่า “ASSA” ก็คือ 4 ภารกิจหลักหรือ 4 งานหลักของภาคราชการ เพราะภารกิจหรืองานส่วนใหญ่ของภาคราชการจะเป็นงานบริการหรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นหลัก (Staff Function) มากกว่างานด้านปฏิบัติการ (Line Function)

ส่วนความหมายของคำว่าอาสาในภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงการเสนอตัวเข้ารับทำ หรือทำงานด้วยความสมัครใจ

ดังนั้น การอ่านให้พ้องเสียงกันของคำว่า “ASSA” และอาสาเพื่อให้ทั้งความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปด้วยกันได้

ทั้งนี้จิตวิญญาณแห่งการอาสา (ASSA)” จะต้องมีความเป็นมืออาชีพด้วย จึงจะทำให้การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรบรรลุผลสำเร็จซึ่งความเป็นมืออาชีพที่สำคัญจะมีด้วยกัน 2 ประการ คือ ความรู้จริงในหน้าที่ที่รับผิดชอบและความสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายหรือเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะทำให้ภาคราชการสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถเกื้อหนุนให้ภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานด้วยการมีจิตวิญญาณแห่งการบริการและจิตสำนึกของอาสาอย่างมืออาชีพยังเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรักการเรียนรู้และรักการปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

คนที่มีวิญญาณของอาสา” (ASSA) มักเป็นคนที่มากด้วยน้ำใจและรอยยิ้มคะ ในฐานะของข้าราชการคนหนึ่ง ซึ่งภูมิใจยิ่งนักว่าตนเองคือผู้ปฏิบัติงานแทนพระมหากษัตริย์ ลองสำรวจดู นะคะ   ว่าตัวเราเอง และหน่วยงานของเรามีจิตวิญญาณแห่งการบริการ และจิตสำนึกของการ อาสา แล้วหรือยัง

หมายเลขบันทึก: 283100เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2009 18:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 11:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (9)

ดีนะ เข้าใจลากเข้าหาเนื้อความได้ดี อาสา (ASSA) 4 ภารกิจหลัก พี่เป็นครู ลูกค้าคือนักเรียน ฉะนั้นพี่ต้อง อาสาให้คำแนะนำ อาสาให้การบริการ อาสาให้การสนับสนุน และอาสาให้การช่วยเหลือ เอ้อ ! อย่างนี้น่าจะเรียกว่า "ครูอาสา" นะ

เห็น....ควรด้วยตามที่ได้นำเสนอ

แวะมาหาความรู้จ๊ะ บทความดีดถูกใจจัง

จิตอาสา คุ้นมากเลยกับหลักสูตรอนุบาลระยอง เนี่ย

เป็นบันทึกที่ให้ประโยชน์มาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท