ทำไมต้องเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในจิตสำนึกของผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน

 

ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้ผู้คนคิดว่าผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจกำลังขาดหลักการบริหารจริงหรือไม่

คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างเรื่องใด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สนองตอบและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมไทยได้

ผู้บริหารที่ดีนั้นควรจะมีหลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4” (Holy Abidimg) ได้แก่

1. เมตตา (Living Kindness) แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

2. กรุณา (Compassion) แปลว่า สงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์

3. มุทิตา (Sympathetic Job) แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา

4. อุเบกขา (Neutrality) แปลว่า ความวางเฉย นั่นคือมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบและทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง

เราชาวพุทธ คงเข้าใจดี แต่ว่าผู้บริหารก็คงไม่หลงไปยึดเอาพรหมวิ.....อย่างอื่นแทน?