แบบฝึกทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น

สมทรง
การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะเรื่อง  การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น

รายวิชา  ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1

ของครูสมทรง  อนุภาพ   ครู  ชำนาญการ   โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

************************************************************

นวัตกรรมการสอน  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 ภายใต้แนวคิดที่ว่านักเรียนเรียนอย่างเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน  มีจินตนาการ  และมีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งภายหลังการเรียนรู้และได้ปฏิบัติ ตามแบบฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะสามารถสร้างผลงาน  หรือพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งในแบบฝึกทักษะชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 4  เรื่อง  คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ  ภาพสามมิติ    ภาพฉายและกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น

แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น  ฉบับนี้มีทั้งหมด 4 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ  ภาพสามมิติ  ภาพฉายและกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น ซึ่งในแบบฝึกทักษะประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อน หลังเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน ใบความรู้  กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่องานเขียน แบบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อชั้นที่สูงขึ้น  จนนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต   พร้อมชุดเฉลยสำหรับนักเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

          หลังจากนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจและฝึกทักษะให้แก่นักเรียน  พบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย   ความสำคัญ  ประโยชน์  ของงานเขียนแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ  ประเภท  ชนิดของงานเขียนแบบ   นำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเบื้องต้น   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเบื้องต้นได้ถูกต้อง   สามารถอ่านแบบและเขียนแบบงานช่างเบื้องต้นได้   มีกิจนิสัยในการเขียนแบบด้วยความ ประณีต  รอบคอบ  และสะอาด และ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดีในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#แบบฝึกทักษะ

หมายเลขบันทึก: 281197, เขียน: 29 Jul 2009 @ 12:49 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดี