Contact

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย

  ส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดป่าช้า คณะครู-นักเรียน 

วัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการ  1.  เพื่อปลูกฝังนิสัยผู้เรียนรักการแปรงฟันและดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง  2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักเห็นของการมีฟันที่แข็งแรง และสวยงาม ไม่ผุก่อนวัยอันควร

กิจกรรมตามโครงการเด็กฟันสวย  1.  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  2.  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยทำหนังสือเล่มเล็ก เกี่ยวกับฟัน  3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยแผนที่ความรู้  4.  กิจกรรมนักเรียนลงนามปฏิญญา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 276125, Created: , Updated, , License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Read: Click

Tags #อุทัยธานี#ศูนย์อนามัยที่ 8#เครือข่ายเด็กไทยฟันดี#หนองฉาง#โรงเรียนวัดป่าช้า

Recent Posts 

Comments (0)