โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสำรวจ

เรื่อง ผังพรรณไม้ในโรงเรียน

 

สมาชิกในกลุ่ม

                1. นายวสันต์       คงทน                     ครูชำนาญการ

                2. นางสาวสวรส ผลเล็ก                    ครูชำนาญการ

 

1.ความเป็นมาและความสำคัญ

เนื่องจากโรงเรียนฉิมพลี  มีต้นไม้หลายชนิด  บางชนิดรู้จักชื่อ บางชนิดไม่รู้จักชื่อ จึงอยากทราบว่า ต้นไม้แต่ละต้นมีชื่ออะไรบ้าง

 

2 สิ่งที่ต้องการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาชื่อต้นไม้แต่ละต้นในโรงเรียน

2.2 เพื่อจัดทำผังพรรณไม้ในโรงเรียน

 

3. สมมติฐาน

                ต้นไม้ในโรงเรียน มีชื่อ ดังนี้  พญาสัตบรรณ  หูกระจง

 

4. วิธีดำเนินงาน

                4.1 ถามผู้รู้ (อ.ณรงค์/ภารโรง) เกี่ยวกับชื่อของต้นไม้ในโรงเรียน แล้วบันทึกผล

                4.2 นำชื่อต้นไม้จาก ข้อ 4.1 มาจัดทำผังพรรณไม้ในโรงเรียน

 

5. ผลการศึกษา

                จากการถามผู้รู้  ได้ชื่อของต้นไม้ ดังนี้

1.       หูกระจง

2.       ประดู่

3.       พญาสัตบรรณ

4.       หมากผู้ หมากเมีย

5.       เหลืองปรีดียาธร

6.       มอฮอกานี

 

 6.  สรุปผล

ต้นไม้ในโรงเรียนจากการถามผู้รู้  มีดังนี้  หูกระจง   ประดู่    พญาสัตบรรณ

หมากผู้ หมากเมีย    เหลืองปรีดียาธร    มอฮอกานี

 

7.  การนำไปใช้ประโยชน์

                นำไปเขียนเป็นผังพรรณไม้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบว่าต้นไม้แต่ละต้นมีชื่อว่าอะไร  ปลูกอยู่ตรงไหนบ้าง มีจำนวนเท่าไร  

 

 

 

cccccccccccc