การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีการรับรับรู้ของนักเรียนก็จะด้อยลงไปด้วย ขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกโรงเรียนต้องประสบ การนำขยะไปทิ้งย่อมไม่ก็ให้เกิดประโยชน์ใดๆบางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น การทิ้งขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ถุงขนม นอกจากจะถูกหมักหมมให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆแล้ว หากถูกนำไปฝังกลบก็จะทำให้ปลูกพืชไม่ได้ เผาทำลายก็จะเกิดก๊าซพิษสร้างมลภาวะให้กับอากาศ  ฉะนั้นการจัดการขยะภายในโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะให้ลดลงได้ด้วย

     การรีไซเคิล (Recycle)จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำสิ่งที่เราเรียกว่าขยะหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาปรับปรุงคุณภาพของให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมทุกประการ